Twój portfel

No Com­ments

Od począt­ku paź­dzier­ni­ka na ante­nie Radia Cen­trum poja­wi­ła się nowa audy­cja. „Twój Port­fel” – bo taki nosi tytuł, to coś w sam raz dla stu­den­tów. Każ­dy odci­nek będzie trwał ok. 10 minut i będzie poru­szał tema­ty zwią­za­ne ze stu­denc­ki­mi finansami.

Audy­cję wspól­nie pro­wa­dzą Krzysz­tof Jaku­bow­ski – Pre­zes Zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści oraz Piotr Nowak – dzien­ni­karz Radia Cen­trum. Pro­gram będzie emi­to­wa­ny w każ­dy pią­tek, mię­dzy godzi­ną 12 a 13.

Pierw­szy odci­nek, któ­ry będzie moż­na usły­szeć już jutro, tj. 5 paź­dzier­ni­ka, będzie poświę­co­ny ban­ko­ma­tom oraz alter­na­tyw­nym spo­so­bom wypła­ty gotów­ki (temat szcze­gól­nie istot­ny dla miesz­kań­ców osie­dla aka­de­mic­kie­go, na któ­rym nie ma bankomatów).

Pamię­taj, nastaw radio na 98.2 FM lub słu­chaj na www.centrum.fm.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy