Posiedzenie Rady Dzielnicy Wieniawa

No Com­ments

19 lute­go odbę­dzie się posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Wie­nia­wa, na któ­rym zosta­nie pod­ję­ta decy­zja o prze­zna­cze­niu środ­ków z rezer­wy celo­wej na ten rok. Zbli­ża­ją­ce się wybo­ry do Rad Dziel­nic będą oka­zją do przy­po­mnie­nia, czym zaj­mu­je się Rada Dziel­ni­cy, na co może a na co nie może mieć wpływu.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy