Posiedzenie Rady Dzielnicy Wieniawa

No Com­ments

19 lute­go odbę­dzie się posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Wie­nia­wa, na któ­rym zosta­nie pod­ję­ta decy­zja o prze­zna­cze­niu środ­ków z rezer­wy celo­wej na ten rok. Zbli­ża­ją­ce się wybo­ry do Rad Dziel­nic będą oka­zją do przy­po­mnie­nia, czym zaj­mu­je się Rada Dziel­ni­cy, na co może a na co nie może mieć wpływu.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy