Obniżmy podatek od nieruchomości przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze rewitalizacji

No Com­ments

W związ­ku z pla­no­wa­nym uchwa­le­niem sta­wek podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści na 2020 rok, Fun­da­cja Wol­no­ści, po kon­sul­ta­cjach z lokal­ny­mi przed­się­bior­ca­mi, zło­ży­ła wnio­sek do rad­nych Rady Mia­sta Lublin w spra­wie zmniej­sze­nia sta­wek podat­ku od powierzch­ni budyn­ków zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz od budyn­ków miesz­kal­nych w czę­ści zaję­tej na pro­wa­dze­nie tej działalności.

Wnio­skuj­my o obję­cie niż­szą staw­ką pod­mio­tów (zare­je­stro­wa­nych na tere­nie mia­sta Lublin) pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą zlo­ka­li­zo­wa­ną na obsza­rze rewi­ta­li­za­cji, z branż zaj­mu­ją­cych się:

- sprze­da­żą deta­licz­ną zegar­ków, zega­rów i biżu­te­rii pro­wa­dzo­nej w wyspe­cja­li­zo­wa­nych skle­pach,
- sprze­da­żą deta­licz­ną kwia­tów, roślin, nasion, nawo­zów, żywych zwie­rząt domo­wych, kar­my dla zwie­rząt domo­wych pro­wa­dzo­nej w  wyspe­cja­li­zo­wa­nych skle­pach,
- sprze­da­żą deta­licz­ną pamią­tek, wyro­bów rze­mieśl­ni­czych i arty­ku­łów reli­gij­nych oraz dzieł sztu­ki współ­cze­snej,
- sprze­da­ży deta­licz­nej anty­ków i uży­wa­nych ksią­żek,
- napra­wą obu­wia i wyro­bów skó­rza­nych,
- napra­wą zega­rów, zegar­ków oraz biżu­te­rii,
- dzia­łal­no­ści gastro­no­micz­nej,
- dzia­łal­no­ści zwią­za­nej z tury­sty­ką,
- dzia­łal­no­ści foto­gra­ficz­nej,
- dzia­łal­no­ści obiek­tów kulturalnych.

Do Pań­stwa decy­zji odda­ję moż­li­wość posze­rze­nia w/w kata­lo­gu o bran­że istot­ne dla roz­wo­ju mia­sta i przed­się­bior­czo­ści jego miesz­kań­ców. Pro­po­nu­ję, aby staw­ka podat­ku dla w/w pod­mio­tów wynio­sła 50% staw­ki pod­sta­wo­wej, zapro­po­no­wa­nej w pro­jek­cie uchwa­ły okre­śla­ją­cej staw­ki na rok 2020.

Ponad­to pod roz­wa­gę Pań­stwa rad­nych zgła­szam pro­po­zy­cje dodat­ko­we­go obni­że­nia staw­ki dla przed­się­bior­ców, pro­wa­dzą­cych na obsza­rze rewi­ta­li­za­cji dzia­łal­ność, zlo­ka­li­zo­wa­ną w sute­re­nach, piw­ni­cach, w podwó­rzach i powy­żej I piętra.

Pro­po­nu­ję też, aby z niż­szej staw­ki podat­ku nie mogli korzy­stać przed­się­bior­cy, zaj­mu­ją­cy się sprze­da­żą napo­jów alko­ho­lo­wych na wynos.

Wpro­wa­dze­nie obni­żo­nej staw­ki podat­ku w zapro­po­no­wa­nej for­mie będzie sprzy­jać przed­się­bior­com, odpro­wa­dza­ją­cym poda­tek CIT w Lubli­nie oraz pro­wa­dzą­cym dzia­łal­ność na obsza­rze rewi­ta­li­za­cji. Są to loka­li­za­cje, w któ­rych szcze­gól­nie trud­no pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą.
Przed­mio­to­wy wnio­sek jest zgod­ny z cela­mi rewi­ta­li­za­cji oraz wpi­su­je się w jej kie­run­ko­we dzia­ła­nia, np. „(…) przy­wró­ce­nia daw­nej świet­no­ści han­dlo­wym uli­com Lubli­na, a w efek­cie popra­wy sytu­acji eko­no­micz­nej przed­się­bior­ców”.

Usta­le­nie niż­szych sta­wek dla wska­za­nych branż jest zgod­ne z usta­wą o podat­kach i opła­tach lokal­nych, nie sta­no­wi pomo­cy de mini­mis oraz jest sto­so­wa­ne świa­do­mie przez wie­le miast, któ­rym zale­ży na
roz­wo­ju lokal­nej przed­się­bior­czo­ści, np. w Kiel­cach, Pozna­niu, Nowym Sączu. 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy