Szukamy wolontariuszy do analizowania finansów gmin

No Com­ments

Jeśli inte­re­su­ją Cię spra­wy lokal­ne­go samorządu.
Dobrze radzisz sobie z ana­li­zo­wa­niem danych.
Chciał­byś zostać watchdogiem…

Zapra­sza­my do współ­pra­cy! Wspól­nie sprawdź­my jak koro­na­wi­rus wpły­nął na budże­ty lokal­nych samorządów.

Ofe­ru­je­my:

  • Prak­tycz­ną naukę jak dzia­ła lokal­ny samo­rząd i jak może­my się dowie­dzieć co robi.
  • Współ­two­rze­nie cie­ka­we­go projektu.
  • Prze­szko­le­nie i pomoc w reali­za­cji powie­rzo­nych zadań.
  • Moż­li­wość spraw­dze­nia się w roli aktyw­ne­go obywatela.
  • Pozna­nie cie­ka­wych osób, w tym aktyw­nych watchdogów;-)

Oso­bom, któ­re ukoń­czą pro­jekt wyda­my zaświad­cze­nie. Moż­na w ten spo­sób odbyć prak­ty­ki studenckie!
Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my na maila: wolontariat@fundacjawolnosci.org.

Pro­jekt finan­so­wa­ny w ramach pro­gra­mu „Fun­dusz pomo­co­wy dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz ini­cja­tyw oby­wa­tel­skich 2020”, utwo­rzo­ne­go przez Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­ską Fun­da­cję Wol­no­ści, reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cje Edu­ka­cja dla Demokracji.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy