Znamy wynagrodzenia zarządu PGE Dystrybucja

No Com­ments

PGE Dys­try­bu­cja w odpo­wie­dzi na nasz wnio­sek udo­stęp­ni­ła infor­ma­cje o wyna­gro­dze­niach, pre­miach i odpra­wach wypła­co­nych człon­kom zarzą­du i rady nad­zor­czej spół­ki w latach 2019–2020.

Wyna­gro­dze­nia brut­to człon­ków zarzą­du w 2019 roku wynio­sły 2,2 mln zł. Do tego wypła­co­no 0,6 mln zł pre­mii. Do tego 0,4 mln zł dla człon­ków rady nad­zor­czej. To w sumie 3,2 mln zł. Naj­wię­cej łącz­nie zaro­bi­li Woj­ciech Lutek (837 tys. zł brut­to łącz­nie z pre­mią), Sewe­ryn Kędra (669 tys. zł) i Jan Fra­nia (556 tys. zł).

W 2020 roku na wyna­gro­dze­nia zarzą­du prze­zna­czo­no pra­wie 2,6 mln zł. Wypła­co­no pra­wie 1,2 mln zł pre­mii oraz 0,4 mln zł z tytu­łu odpraw. Człon­ko­wie rady nad­zor­czej zaro­bi­li nie­co ponad 0,3 mln zł. W sumie kosz­ty wyna­gro­dzeń zarzą­du i rady nad­zor­czej wynio­sły 4,4 mln zł. Naj­więk­sze zarob­ki osią­gnę­li: Woj­ciech Lutek (860 tys. zł, w tym 420 tys. zł pre­mii i 120 tys. zł odpra­wy, pra­co­wał do 24 kwiet­nia), Sewe­ryn Kędra (718 tys. zł), Andrzej Bon­dy­ra (663 tys. zł), Zbi­gniew Dżu­gaj (631 tys. zł) oraz Jan Fra­nia (598 tys. zł). Pozo­sta­łe oso­by zaro­bi­ły poni­żej 300 tys. zł.

War­to wspo­mnieć, że w 2017 roku też pyta­li­śmy o wyna­gro­dze­nia zarzą­du i rady nad­zor­czej w PGE Dys­try­bu­cja. Wów­czas wła­dze spół­ki odmó­wi­ły poda­nia takich danych. Przy­mu­sił ją do tego dopie­ro wyrok Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go (sygn. I OSK 2189/17).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy