Pro­jekt „Jaw­ny Lublin 2017” miał na celu wzrost par­ty­cy­pa­cji oby­wa­te­li w spra­wach publicz­nych. Zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne poprzez dzia­ła­nia straż­ni­cze, w tym roz­wój nie­za­leż­ne­go por­ta­lu infor­ma­cyj­ne­go gazeta.jawnylublin.pl, funk­cjo­no­wa­nie punk­tu porad i inter­wen­cji oby­wa­tel­skich, moni­to­ring funk­cjo­no­wa­nia rad dziel­nic w Lubli­nie, zor­ga­ni­zo­wa­nie forum prze­wod­ni­czą­cych rad i zarzą­dów dziel­nic, prze­pro­wa­dze­nie szko­leń nt. pra­wa do infor­ma­cji publicz­nej oraz opra­co­wa­nie pod­su­mo­wa­nia zada­nia w for­mie atrak­cyj­nych info­gra­fik. W zapla­no­wa­nych dzia­ła­niach weź­mie udział ok. 250 bene­fi­cjen­tów. Prze­wi­dzie­li­śmy pre­fe­ren­cje i udo­god­nie­nia dla osób zaj­mu­ją­cych się wycho­wy­wa­niem małych dzie­ci oraz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.

Głów­nym celem reali­za­cji zada­nia jest pobu­dze­nie aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej 250 miesz­kań­ców i miesz­ka­nek Lubli­na i 10 miast woje­wódz­twa lubel­skie­go w spra­wach publicz­nych, poprzez zaan­ga­żo­wa­nie w spra­wy publicz­ne w okre­sie reali­za­cji zada­nia.

Głów­ny cel został zre­ali­zo­wa­ny w znacz­nym stop­niu. W nasze dzia­ła­nia zaan­ga­żo­wa­li­śmy znacz­ną licz­bę miesz­kań­ców Lubli­na (10 uczest­ni­ków moni­to­rin­gu rad dziel­nic, 11 auto­rów arty­ku­łów do gaze­ty, 30 uczest­ni­ków forum prze­wod­ni­czą­cych rad i zarzą­dów dziel­nic, 40 osób, któ­rym udzie­lo­no porad lub pod­ję­to inter­wen­cje w zgło­szo­nych przez nich spra­wach, 11 uczest­ni­ków szko­leń nt. pra­wa do infor­ma­cji oraz ponad 21 tysię­cy odbior­ców gaze­ty „Jaw­ny Lublin”).

Dzię­ki udzia­ło­wi w szko­le­niu nt. pra­wa do infor­ma­cji miesz­kań­cy Lubli­na zwięk­szy­li swo­ją wie­dzę nt. korzy­sta­nia z praw oby­wa­tel­skich. Moż­li­wość zgło­sze­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści i otrzy­ma­nia pora­dy w zakre­sie spraw publicz­nych (w sumie 40 inter­wen­cji) oraz orga­ni­za­cja 8 spo­tkań z miesz­kań­ca­mi mniej­szych miast przy­czy­ni­ły się do wzro­stu poczu­cia sprawcz­no­ści wśród oby­wa­te­li, widzą­cych nie­pra­wi­dło­wo­ści w funk­cjo­no­wa­niu sek­to­ra publicz­ne­go.
W dru­gim wyda­niu gaze­ty zamie­ści­li­śmy obszer­ne infor­ma­cje i wizu­ali­za­cje gra­ficz­ne nt. budże­tu mia­sta. Info­gra­fi­ki i pre­zen­ta­cja budże­tu zna­la­zły się na stro­nie jawnylublin.pl. Ponad­to przez mie­siąc w prze­strze­ni publicz­nej umie­ści­li­śmy wysta­wę z tabli­ca­mi infor­mu­ją­cy­mi o miej­skich wydat­kach i dzia­ła­niach rad dziel­nic. To wszyst­ko przy­czy­ni­ło się do uła­twie­nia dostę­pu miesz­kań­com Lubli­na do danych nt. budże­tu mia­sta, pre­zen­to­wa­nych w spo­sób przej­rzy­sty.
Uwa­gi wypra­co­wa­ne pod­czas Forum Prze­wod­ni­czą­cych Rad i Zarzą­dów Dziel­nic zosta­ły prze­ka­za­ne pre­zy­den­to­wi oraz rad­nym a tak­że opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie gazeta.jawnylublin.pl oraz fundacjawolnosci.org. Człon­ko­wie rad dziel­nic na tyle się iden­ty­fi­ku­ją z tymi reko­men­da­cja­mi, że upo­mi­na­li się o nie na spo­tka­niu zor­ga­ni­zo­wa­ne przez urząd mia­sta dla rad dziel­nic, nt. zmian w sta­tu­tach (spo­tka­nie odby­ło się w ratu­szu oko­ło listo­pa­da).

Gazeta „Jawny Lublin”

Numer 1 – wer­sja do pobra­nia
Numer 1 – wer­sja onli­ne
Numer 2 – wer­sja do pobra­nia
Numer 2 – wer­sja onli­ne