Projekt „Jawny Lublin 2017” miał na celu wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Zostanie zrealizowane poprzez działania strażnicze, w tym rozwój niezależnego portalu informacyjnego gazeta.jawnylublin.pl, funkcjonowanie punktu porad i interwencji obywatelskich, monitoring funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie, zorganizowanie forum przewodniczących rad i zarządów dzielnic, przeprowadzenie szkoleń nt. prawa do informacji publicznej oraz opracowanie podsumowania zadania w formie atrakcyjnych infografik. W zaplanowanych działaniach weźmie udział ok. 250 beneficjentów. Przewidzieliśmy preferencje i udogodnienia dla osób zajmujących się wychowywaniem małych dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem realizacji zadania jest pobudzenie aktywności obywatelskiej 250 mieszkańców i mieszkanek Lublina i 10 miast województwa lubelskiego w sprawach publicznych, poprzez zaangażowanie w sprawy publiczne w okresie realizacji zadania.

Główny cel został zrealizowany w znacznym stopniu. W nasze działania zaangażowaliśmy znaczną liczbę mieszkańców Lublina (10 uczestników monitoringu rad dzielnic, 11 autorów artykułów do gazety, 30 uczestników forum przewodniczących rad i zarządów dzielnic, 40 osób, którym udzielono porad lub podjęto interwencje w zgłoszonych przez nich sprawach, 11 uczestników szkoleń nt. prawa do informacji oraz ponad 21 tysięcy odbiorców gazety „Jawny Lublin”).

Dzięki udziałowi w szkoleniu nt. prawa do informacji mieszkańcy Lublina zwiększyli swoją wiedzę nt. korzystania z praw obywatelskich. Możliwość zgłoszenia nieprawidłowości i otrzymania porady w zakresie spraw publicznych (w sumie 40 interwencji) oraz organizacja 8 spotkań z mieszkańcami mniejszych miast przyczyniły się do wzrostu poczucia sprawczności wśród obywateli, widzących nieprawidłowości w funkcjonowaniu sektora publicznego.
W drugim wydaniu gazety zamieściliśmy obszerne informacje i wizualizacje graficzne nt. budżetu miasta. Infografiki i prezentacja budżetu znalazły się na stronie jawnylublin.pl. Ponadto przez miesiąc w przestrzeni publicznej umieściliśmy wystawę z tablicami informującymi o miejskich wydatkach i działaniach rad dzielnic. To wszystko przyczyniło się do ułatwienia dostępu mieszkańcom Lublina do danych nt. budżetu miasta, prezentowanych w sposób przejrzysty.
Uwagi wypracowane podczas Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic zostały przekazane prezydentowi oraz radnym a także opublikowane na stronie gazeta.jawnylublin.pl oraz fundacjawolnosci.org. Członkowie rad dzielnic na tyle się identyfikują z tymi rekomendacjami, że upominali się o nie na spotkaniu zorganizowane przez urząd miasta dla rad dzielnic, nt. zmian w statutach (spotkanie odbyło się w ratuszu około listopada).

Gazeta „Jawny Lublin”

Numer 1 – wersja do pobrania
Numer 1 – wersja online
Numer 2 – wersja do pobrania
Numer 2 – wersja online