Lubelskie Gwarancje na Start

Fundacja Wolności jest partnerem w projekcie „Lubelskie Gwarancje na Start – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji.

Fundacja Wolności odpowiada za część projektu dot. przeprowadzenia monitoringu jednostek samorządu terytorialnego.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji poprzez:

 • zebranie danych nt zadań 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem pod kątem dostosowania do realizacji Konwencji,
 • analizę zebranych danych i opracowaniu 56 raportów wstępnych,
 • opracowywanie 56 raportów ostatecznych i rekomendacji dla każdej instytucji,
 • opracowanie raportów weryfikacyjnych wykorzystania rekomendacji przez instytucje monitorowane,
 • sporządzenie raportu zbiorczego po zakończeniu monitoringów we wszystkich zaplanowanych instytucjach i weryfikacji wykorzystania przez nie rekomendacji.

Grupę docelową projektu stanowi 56 instytucji badanych w obszarach objętych monitoringiem pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym na:

 • poziomie powiatu – 4 urzędy miast na prawach powiatów (m. Lublin, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość) i 12 wylosowanych starostw powiatowych wraz z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem (w tym PUP i PCPR),
 • poziomie gminy – wylosowane 12 urzędów gmin miejskich, 12 urzędów gmin miejsko-wiejskich i 12 gmin wiejskich wraz z jednostkami organizacyjnymi gmin prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem (w tym OPS),
 • poziomie województwa – 1 Urząd Wojewódzki w Lublinie wraz z delegaturami w których prowadzona jest obsługa mieszkańców, 2 wylosowane administracje zespolone działająca na poziomie wojewódzkim, 1 Urząd Marszałkowski w Lublinie.

W każdej z 56 instytucji monitorowanych zostanie oddelegowany do udziału w proj. przedstawiciel posiadający odpowiednie kompetencje, ł. 56os. (co najmniej 60%K).

Okres realizacji: 01.04.2017 r.-31.03.2019 r.

DOBÓR JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ OBJĘTYCH MONITORINGIEM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM:

Dobór próby 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego, które zostaną poddane badaniom w obszarach objętych monitoringiem pod kątem wdrażania postanowień Konwencji, przeprowadzą – Koordynator proj. Asystent koordynatora proj. i Specjalista ds. monitoringu we współpracy z Zespołami Monitoringowymi 1-5. W każdej instytucji monitorowanej zostanie oddelegowany do udziału w proj. przedstawiciel posiadający odpowiednie kompetencje, łącznie 56os. (co najmniej 60%K).

Proponowany losowo-warstwowy sposób doboru próby instytucji podyktowany jest koniecznością zbadania spójności działań prowadzonych przez władze i ich jednostki pomocnicze na wszystkich szczeblach na rzecz os. niepełnosprawnych (wojewódzwo-powiat-gmina).

Stąd 24 powiaty (4 pow. grodzkie i 20 pow. ziemskich) w woj. lubelskim podzielono na 4 Subregiony (po 1 pow. grodzkim i 5 pow. ziemskich), tj.:

S1 – m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki,

S2 – m. Biała Podlaska, podlaski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki,

S3 – m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski,

S4 – m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski.

Podzial na 4 subregiony instytucje wylosowane do monitoringu

W każdym Subregionie 1-4 będą badane po 4 powiaty (1 pow. grodzki i wylosowane 3 pow. ziemskie). Ł. 4 urzędy miast na prawach powiatu (m. Lublin, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość) i 12 wylosowanych starostw powiatowych wraz z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem.

W każdym z 12 wylosowanych pow. ziemskich będą wylosowane do badań po 3 gminy (1 gm. miejska, 1 gm. miejsko-wiejska i 1 gmina wiejska). Łącznie 36 urzędów gmin wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem. W celu objęcia monitoringiem zarówno gmin o wysokich jak i niskich dochodach na mieszkańca, wykorzystany zostanie publikowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik G – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2016 r.

Ponadto będą zbadane 4 jednostki administracji rządowej i samorządowej Szczebla Wojewódzkiego (SW) w obszarach objętych monitoringiem, w tym:

 • 1 Urząd Wojewódzki w Lublinie wraz z delegaturami w których prowadzona jest obsługa mieszkańców,
 • 1 Urząd Marszałkowski w Lublinie wraz z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • 2 wylosowane instytucje administracji zespolonej działające na poziomie wojewódzkim.

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

ZAD. 1 – Przygotowanie i realizacja przeglądu zadań w obszarach objętych monitoringiem w 56 jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W projekcie 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubelskim obejmie monitoring dot. dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Powstanie 5 Zespołów Monitoringowych (ZM1-5). W skład każdego zespołu wejdą – Ekspert ds. badań i analiz, Ekspert ds. monitoringu i Ekspert ds. niepełnosprawności.

ZM1-5 będą korzystać z usług prawniczych/doradczych, w wymiarze 125 godz. (śr. 25 godz./ZM).

Z każdej instytucji monitorowanej będzie oddelegowany do udziału w projekcie 1 przedstawiciel, łącznie 56 os. (co najmniej 60%K).

56 os. z instytucji monitorowanych wypełni on-line ankiety samooceny (wg wzoru w dok. konkursowej).

56 os. z instytucji monitorowanych oddelegowanych do udziału w projekcie weźmie udział w szkoleniach dot. monitoringu dostosowania do postanowień Konwencji – 32 godz. (4 gr x 8 godz.):

S1 i SW: Lublin – 17 os.

S2: Biała Podlaska – 13 os.

S3: Chełm – 13 os.

S4: Zamość – 13 os.

56 os. z instytucji monitorowanych będzie mogło skorzystać z indywidualnych i grupowych konsultacji ekspertów – 280 godz., śr. 5 godz./os.

ZM1-5 przeanalizują wyniki ankiet samooceny i zweryfikują z dostępnymi danymi oraz przeprowadzą konsultacje m.in.:

 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) w 16 badanych starostwach pow./urzędach miast i 1 badanie na szczeblu województwa,
 • pogłębione wywiady indywidualne (IDI) w 36 badanych gminach

ZM1-5 opracują 56 Planów Monitoringu w instytucji, w tym wybiorą obligatoryjne i dodatkowe obszary monitoringu (wg matrycy w dok. konkursowej).

ZM1-5 wg Planów Monitoringu zbiorą dane nt zadań 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem w celu opracowania zaleceń (m.in.: obserwacje bezpośrednie, analiza danych).

ZAD. 2 – Opracowanie rekomendacji w obszarach objętych monitoringiem dla 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

ZM1-5 przeprowadzą analizę zebranych danych nt działań poszczególnych 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem. Na tej podstawie zostaną stworzone przez ZM1-5 rekomendacje nt dostosowania stanu faktycznego 56 badanych instytucji do postanowień Konwencji. Przy opracowywaniu rekomendacji do zmian w zakresie realizowanych zadań przez jednostki administracji rządowej i samorządowej będą uwzględnione standardy rekomendacji określonego w regulaminie konkursu, w tym tworzone wg metody MoSCoW w podziale na możliwe do wykorzystania przez instytucję i zweryfikowanie w trakcie- i po zakończeniu projektu.

Po zakończeniu analizy danych i opracowaniu rekomendacji eksperci przygotują (wg dok. Konkursowej) 56 Raporty Wstępne z monitoringu, które zostaną przekazane do odpowiednich osób w 56 instytucjach monitorowanych z potwierdzonym odbiorem. Poszczególne instytucje dokonają analiz dotyczących ich raportów i po naniesieniu uwag przekażą odpowiednim ZM1-5 (w terminie do 30 dni od otrzymania raportu).

ZM1-5 przeanalizują ewentualne uwagi z 56 instytucji monitorowanych. Zrealizują 56 udokumentowanych spotkań podsumowujących z udziałem odpowiednich reprezentantów instytucji monitorowanych, podczas których będzie opracowanych 56 Raportów Końcowych z monitoringu wraz z rekomendacjami dla każdej instytucji. Raporty będą podpisane przez ZM oraz reprezentantów instytucji monitorowanej.

ZAD. 3 – Weryfikacja wykorzystania wypracowanych rekomendacji do zmian w zakresie realizowanych zadań w 56 badanych jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

ZM1-5 zorganizują wizyty weryfikacyjne w poszczególnych 56 badanych instytucjach, których celem będzie ocena stopnia wykorzystania rekomendacji będących wynikiem monitoringu. W poszczególnych wizytach będą uczestniczyć odpowiednie ZM1-5 i przedstawiciele instytucji monitorowanych. W toku wizyty ZM1-5 ocenią co najmniej te typy rekomendacji, które zakwalifikowano jako możliwe do wykorzystania i weryfikacji w trakcie trwania projektu na podstawie „Listy weryfikacyjnej rekomendacji” i „Listy kontrolnej rekomendacji”. Ustalenia podczas wizyt weryfikacyjnych będą udokumentowane w 56 Raportach Weryfikacyjnych opracowanych przez ekspertów i podpisanych przez ZM oraz os. uprawnione z instytucji monitorowanej. Wnioskodawca przekaże do IOK wyniki weryfikacji.

Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych w proj. monitoringów, na podstawie wszystkich raportów końcowych i weryfikacyjnych, Wnioskodawca opracowuje Raport Zbiorczy z monitoringu. Raport zbiorczy będzie stanowić podsumowanie proj. i zawierać m.in.: opis przebiegu monitoringów poszczególnych instytucji, opis barier oraz analizę porównawczą we wdrażaniu i przestrzeganiu Konwencji. Raport Zbiorczy przedkładany jest do akceptacji Komitetowi Sterującemu.

DO POBRANIA:

Konwencja ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

Metodologia prowadzenia monitoringu

Załącznik A. Ankieta dla projektów o charakterze wojewódzkim

Obowiązkowe obszary monitoringu i minimalny zakres pytań monitoringowych

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

Papier firmowy_kol

Papier firmowy_cz-b

Plakat.JPG

Plakat.PDF

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapytanie_cena_eksperci ds. badań i analiz 

Zapytanie_cena_eksperci ds. monitoringu

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. badań i analiz monitorujących jednostki administracji w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych:

Zapytanie Ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

BIURO PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

Tel.: 81 533 12 17

biuro@flop.lublin.pl

www.flop.lublin.pl

Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godz.: 09.00-15.00

BIURO PARTNERA PROJEKTU 1:

Fundacja Wolności

20-007 Lublin, ul. Peowiaków 10/8

Tel.: 513 979 597

kontakt@fundacjawolnosci.org

www.fundacjawolnosci.org

BIURO PARTNERA PROJEKTU 2:

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

20-068 Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23

Tel.: 81 533 10 22

lfoon.lublin@gmail.com

www.lfoon.lublin.pl

PERSONEL PROJEKTU:

Koordynator projektu: Wojciech Dec, tel. 668 548 249

Asystent koordynatora: Katarzyna Barcikowska, tel. 791 306 086

Specjalista ds. monitoringu: Krzysztof Jakubowski, tel. 513 979 597