Lubelskie Gwarancje na Start

Fun­da­cja Wol­no­ści jest part­ne­rem w pro­jek­cie „Lubel­skie Gwa­ran­cje na Start – moni­to­ring jed­no­stek admi­ni­stra­cji publicz­nej w woje­wódz­twie lubel­skim pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób niepełnosprawnych”.

Celem głów­nym pro­jek­tu jest wzrost pozio­mu moni­to­rin­gu zadań 56 jed­no­stek admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej na tere­nie woj. lubel­skie­go pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych, jako istot­ne­go czyn­ni­ka zwięk­sze­nia zdol­no­ści pod­mio­tów poli­tyk publicz­nych do wdra­ża­nia posta­no­wień Konwencji.

Fun­da­cja Wol­no­ści odpo­wia­da za część pro­jek­tu dot. prze­pro­wa­dze­nia moni­to­rin­gu jed­no­stek samo­rzą­du terytorialnego.

Celem głów­nym pro­jek­tu jest wzrost pozio­mu moni­to­rin­gu zadań 56 jed­no­stek admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej na tere­nie woj. lubel­skie­go pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych, jako istot­ne­go czyn­ni­ka zwięk­sze­nia zdol­no­ści pod­mio­tów poli­tyk publicz­nych do wdra­ża­nia posta­no­wień Kon­wen­cji poprzez:

 • zebra­nie danych nt zadań 56 insty­tu­cji w obsza­rach obję­tych moni­to­rin­giem pod kątem dosto­so­wa­nia do reali­za­cji Konwencji,
 • ana­li­zę zebra­nych danych i opra­co­wa­niu 56 rapor­tów wstępnych,
 • opra­co­wy­wa­nie 56 rapor­tów osta­tecz­nych i reko­men­da­cji dla każ­dej instytucji,
 • opra­co­wa­nie rapor­tów wery­fi­ka­cyj­nych wyko­rzy­sta­nia reko­men­da­cji przez insty­tu­cje monitorowane,
 • spo­rzą­dze­nie rapor­tu zbior­cze­go po zakoń­cze­niu moni­to­rin­gów we wszyst­kich zapla­no­wa­nych insty­tu­cjach i wery­fi­ka­cji wyko­rzy­sta­nia przez nie rekomendacji.

Gru­pę doce­lo­wą pro­jek­tu sta­no­wi 56 insty­tu­cji bada­nych w obsza­rach obję­tych moni­to­rin­giem pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych, w tym na:

 • pozio­mie powia­tu – 4 urzę­dy miast na pra­wach powia­tów (m. Lublin, m. Bia­ła Pod­la­ska, m. Chełm, m. Zamość) i 12 wylo­so­wa­nych sta­rostw powia­to­wych wraz z jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi pro­wa­dzą­cy­mi dzia­łal­ność w obsza­rach obję­tych moni­to­rin­giem (w tym PUPPCPR),
 • pozio­mie gmi­ny – wylo­so­wa­ne 12 urzę­dów gmin miej­skich, 12 urzę­dów gmin miej­sko-wiej­skich i 12 gmin wiej­skich wraz z jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi gmin pro­wa­dzą­cy­mi dzia­łal­ność w obsza­rach obję­tych moni­to­rin­giem (w tym OPS),
 • pozio­mie woje­wódz­twa – 1 Urząd Woje­wódz­ki w Lubli­nie wraz z dele­ga­tu­ra­mi w któ­rych pro­wa­dzo­na jest obsłu­ga miesz­kań­ców, 2 wylo­so­wa­ne admi­ni­stra­cje zespo­lo­ne dzia­ła­ją­ca na pozio­mie woje­wódz­kim, 1 Urząd Mar­szał­kow­ski w Lublinie.

W każ­dej z 56 insty­tu­cji moni­to­ro­wa­nych zosta­nie odde­le­go­wa­ny do udzia­łu w proj. przed­sta­wi­ciel posia­da­ją­cy odpo­wied­nie kom­pe­ten­cje, ł. 56os. (co naj­mniej 60%K).

Okres reali­za­cji: 01.04.2017 r.-31.03.2019 r.

DOBÓR JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJSAMORZĄDOWEJ OBJĘTYCH MONITORINGIEMWOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM:

Dobór pró­by 56 jed­no­stek admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej na tere­nie woj. lubel­skie­go, któ­re zosta­ną pod­da­ne bada­niom w obsza­rach obję­tych moni­to­rin­giem pod kątem wdra­ża­nia posta­no­wień Kon­wen­cji, prze­pro­wa­dzą – Koor­dy­na­tor proj. Asy­stent koor­dy­na­to­ra proj. i Spe­cja­li­sta ds. moni­to­rin­gu we współ­pra­cy z Zespo­ła­mi Moni­to­rin­go­wy­mi 1–5. W każ­dej insty­tu­cji moni­to­ro­wa­nej zosta­nie odde­le­go­wa­ny do udzia­łu w proj. przed­sta­wi­ciel posia­da­ją­cy odpo­wied­nie kom­pe­ten­cje, łącz­nie 56os. (co naj­mniej 60%K).

Pro­po­no­wa­ny loso­wo-war­stwo­wy spo­sób dobo­ru pró­by insty­tu­cji podyk­to­wa­ny jest koniecz­no­ścią zba­da­nia spój­no­ści dzia­łań pro­wa­dzo­nych przez wła­dze i ich jed­nost­ki pomoc­ni­cze na wszyst­kich szcze­blach na rzecz os. nie­peł­no­spraw­nych (woje­wó­dzwo-powiat-gmi­na).

Stąd 24 powia­ty (4 pow. grodz­kie i 20 pow. ziem­skich) w woj. lubel­skim podzie­lo­no na 4 Sub­re­gio­ny (po 1 pow. grodz­kim i 5 pow. ziem­skich), tj.:

S1 – m. Lublin, lubar­tow­ski, lubel­ski, puław­ski, opol­ski, kraśnicki,

S2 – m. Bia­ła Pod­la­ska, pod­la­ski, par­czew­ski, radzyń­ski, łukow­ski, rycki,

S3 – m. Chełm, chełm­ski, wło­daw­ski, łęczyń­ski, świd­nic­ki, krasnostawski,

S4 – m. Zamość, zamoj­ski, toma­szow­ski, bił­go­raj­ski, janow­ski, hrubieszowski.

Podzial na 4 subregiony instytucje wylosowane do monitoringu

W każ­dym Sub­re­gio­nie 1–4 będą bada­ne po 4 powia­ty (1 pow. grodz­ki i wylo­so­wa­ne 3 pow. ziem­skie). Ł. 4 urzę­dy miast na pra­wach powia­tu (m. Lublin, m. Bia­ła Pod­la­ska, m. Chełm, m. Zamość) i 12 wylo­so­wa­nych sta­rostw powia­to­wych wraz z jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi pro­wa­dzą­cy­mi dzia­łal­ność w obsza­rach obję­tych monitoringiem.

W każ­dym z 12 wylo­so­wa­nych pow. ziem­skich będą wylo­so­wa­ne do badań po 3 gmi­ny (1 gm. miej­ska, 1 gm. miej­sko-wiej­ska i 1 gmi­na wiej­ska). Łącz­nie 36 urzę­dów gmin wraz z jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi gmi­ny pro­wa­dzą­cy­mi dzia­łal­ność w obsza­rach obję­tych moni­to­rin­giem. W celu obję­cia moni­to­rin­giem zarów­no gmin o wyso­kich jak i niskich docho­dach na miesz­kań­ca, wyko­rzy­sta­ny zosta­nie publi­ko­wa­ny przez Mini­ster­stwo Finan­sów wskaź­nik G – pod­sta­wo­wych docho­dów podat­ko­wych na 1 miesz­kań­ca gmi­ny przy­ję­ty do obli­cza­nia sub­wen­cji wyrów­naw­czej na 2016 r.

Ponad­to będą zba­da­ne 4 jed­nost­ki admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej Szcze­bla Woje­wódz­kie­go (SW) w obsza­rach obję­tych moni­to­rin­giem, w tym:

 • 1 Urząd Woje­wódz­ki w Lubli­nie wraz z dele­ga­tu­ra­mi w któ­rych pro­wa­dzo­na jest obsłu­ga mieszkańców,
 • 1 Urząd Mar­szał­kow­ski w Lubli­nie wraz z woje­wódz­ki­mi samo­rzą­do­wy­mi jed­nost­ka­mi organizacyjnymi,
 • 2 wylo­so­wa­ne insty­tu­cje admi­ni­stra­cji zespo­lo­nej dzia­ła­ją­ce na pozio­mie wojewódzkim.

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

ZAD. 1 - Przy­go­to­wa­nie i reali­za­cja prze­glą­du zadań w obsza­rach obję­tych moni­to­rin­giem w 56 jed­nost­kach admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej na tere­nie woj. lubel­skie­go pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób niepełnosprawnych.

W pro­jek­cie 56 jed­no­stek admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej w woje­wódz­twie lubel­skim obej­mie moni­to­ring dot. dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób niepełnosprawnych.

Powsta­nie 5 Zespo­łów Moni­to­rin­go­wych (ZM1‑5). W skład każ­de­go zespo­łu wej­dą – Eks­pert ds. badań i ana­liz, Eks­pert ds. moni­to­rin­gu i Eks­pert ds. niepełnosprawności.

ZM1‑5 będą korzy­stać z usług prawniczych/doradczych, w wymia­rze 125 godz. (śr. 25 godz./ZM).

Z każ­dej insty­tu­cji moni­to­ro­wa­nej będzie odde­le­go­wa­ny do udzia­łu w pro­jek­cie 1 przed­sta­wi­ciel, łącz­nie 56 os. (co naj­mniej 60%K).

56 os. z insty­tu­cji moni­to­ro­wa­nych wypeł­ni on-line ankie­ty samo­oce­ny (wg wzo­ru w dok. konkursowej).

56 os. z insty­tu­cji moni­to­ro­wa­nych odde­le­go­wa­nych do udzia­łu w pro­jek­cie weź­mie udział w szko­le­niach dot. moni­to­rin­gu dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji – 32 godz. (4 gr x 8 godz.):

S1SW: Lublin – 17 os.

S2: Bia­ła Pod­la­ska – 13 os.

S3: Chełm – 13 os.

S4: Zamość – 13 os.

56 os. z insty­tu­cji moni­to­ro­wa­nych będzie mogło sko­rzy­stać z indy­wi­du­al­nych i gru­po­wych kon­sul­ta­cji eks­per­tów – 280 godz., śr. 5 godz./os.

ZM1‑5 prze­ana­li­zu­ją wyni­ki ankiet samo­oce­ny i zwe­ry­fi­ku­ją z dostęp­ny­mi dany­mi oraz prze­pro­wa­dzą kon­sul­ta­cje m.in.:

 • zogni­sko­wa­ne wywia­dy gru­po­we (FGI) w 16 bada­nych sta­ro­stwach pow./urzędach miast i 1 bada­nie na szcze­blu województwa,
 • pogłę­bio­ne wywia­dy indy­wi­du­al­ne (IDI) w 36 bada­nych gminach

ZM1‑5 opra­cu­ją 56 Pla­nów Moni­to­rin­gu w insty­tu­cji, w tym wybio­rą obli­ga­to­ryj­ne i dodat­ko­we obsza­ry moni­to­rin­gu (wg matry­cy w dok. konkursowej).

ZM1‑5 wg Pla­nów Moni­to­rin­gu zbio­rą dane nt zadań 56 insty­tu­cji w obsza­rach obję­tych moni­to­rin­giem w celu opra­co­wa­nia zale­ceń (m.in.: obser­wa­cje bez­po­śred­nie, ana­li­za danych).

ZAD. 2 – Opra­co­wa­nie reko­men­da­cji w obsza­rach obję­tych moni­to­rin­giem dla 56 jed­no­stek admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej na tere­nie woj. lubel­skie­go pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób niepełnosprawnych.

ZM1‑5 prze­pro­wa­dzą ana­li­zę zebra­nych danych nt dzia­łań poszcze­gól­nych 56 insty­tu­cji w obsza­rach obję­tych moni­to­rin­giem. Na tej pod­sta­wie zosta­ną stwo­rzo­ne przez ZM1‑5 reko­men­da­cje nt dosto­so­wa­nia sta­nu fak­tycz­ne­go 56 bada­nych insty­tu­cji do posta­no­wień Kon­wen­cji. Przy opra­co­wy­wa­niu reko­men­da­cji do zmian w zakre­sie reali­zo­wa­nych zadań przez jed­nost­ki admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej będą uwzględ­nio­ne stan­dar­dy reko­men­da­cji okre­ślo­ne­go w regu­la­mi­nie kon­kur­su, w tym two­rzo­ne wg meto­dy MoSCoW w podzia­le na moż­li­we do wyko­rzy­sta­nia przez insty­tu­cję i zwe­ry­fi­ko­wa­nie w trak­cie- i po zakoń­cze­niu projektu.

Po zakoń­cze­niu ana­li­zy danych i opra­co­wa­niu reko­men­da­cji eks­per­ci przy­go­tu­ją (wg dok. Kon­kur­so­wej) 56 Rapor­ty Wstęp­ne z moni­to­rin­gu, któ­re zosta­ną prze­ka­za­ne do odpo­wied­nich osób w 56 insty­tu­cjach moni­to­ro­wa­nych z potwier­dzo­nym odbio­rem. Poszcze­gól­ne insty­tu­cje doko­na­ją ana­liz doty­czą­cych ich rapor­tów i po nanie­sie­niu uwag prze­ka­żą odpo­wied­nim ZM1‑5 (w ter­mi­nie do 30 dni od otrzy­ma­nia raportu).

ZM1‑5 prze­ana­li­zu­ją ewen­tu­al­ne uwa­gi z 56 insty­tu­cji moni­to­ro­wa­nych. Zre­ali­zu­ją 56 udo­ku­men­to­wa­nych spo­tkań pod­su­mo­wu­ją­cych z udzia­łem odpo­wied­nich repre­zen­tan­tów insty­tu­cji moni­to­ro­wa­nych, pod­czas któ­rych będzie opra­co­wa­nych 56 Rapor­tów Koń­co­wych z moni­to­rin­gu wraz z reko­men­da­cja­mi dla każ­dej insty­tu­cji. Rapor­ty będą pod­pi­sa­ne przez ZM oraz repre­zen­tan­tów insty­tu­cji monitorowanej.

ZAD. 3 – Wery­fi­ka­cja wyko­rzy­sta­nia wypra­co­wa­nych reko­men­da­cji do zmian w zakre­sie reali­zo­wa­nych zadań w 56 bada­nych jed­nost­kach admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej na tere­nie woj. lubel­skie­go pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób niepełnosprawnych.

ZM1‑5 zor­ga­ni­zu­ją wizy­ty wery­fi­ka­cyj­ne w poszcze­gól­nych 56 bada­nych insty­tu­cjach, któ­rych celem będzie oce­na stop­nia wyko­rzy­sta­nia reko­men­da­cji będą­cych wyni­kiem moni­to­rin­gu. W poszcze­gól­nych wizy­tach będą uczest­ni­czyć odpo­wied­nie ZM1‑5 i przed­sta­wi­cie­le insty­tu­cji moni­to­ro­wa­nych. W toku wizy­ty ZM1‑5 oce­nią co naj­mniej te typy reko­men­da­cji, któ­re zakwa­li­fi­ko­wa­no jako moż­li­we do wyko­rzy­sta­nia i wery­fi­ka­cji w trak­cie trwa­nia pro­jek­tu na pod­sta­wie „Listy wery­fi­ka­cyj­nej reko­men­da­cji” i „Listy kon­tro­l­nej reko­men­da­cji”. Usta­le­nia pod­czas wizyt wery­fi­ka­cyj­nych będą udo­ku­men­to­wa­ne w 56 Rapor­tach Wery­fi­ka­cyj­nych opra­co­wa­nych przez eks­per­tów i pod­pi­sa­nych przez ZM oraz os. upraw­nio­ne z insty­tu­cji moni­to­ro­wa­nej. Wnio­sko­daw­ca prze­ka­że do IOK wyni­ki weryfikacji.

Po zakoń­cze­niu wszyst­kich zapla­no­wa­nych w proj. moni­to­rin­gów, na pod­sta­wie wszyst­kich rapor­tów koń­co­wych i wery­fi­ka­cyj­nych, Wnio­sko­daw­ca opra­co­wu­je Raport Zbior­czy z moni­to­rin­gu. Raport zbior­czy będzie sta­no­wić pod­su­mo­wa­nie proj. i zawie­rać m.in.: opis prze­bie­gu moni­to­rin­gów poszcze­gól­nych insty­tu­cji, opis barier oraz ana­li­zę porów­naw­czą we wdra­ża­niu i prze­strze­ga­niu Kon­wen­cji. Raport Zbior­czy przed­kła­da­ny jest do akcep­ta­cji Komi­te­to­wi Sterującemu.

DO POBRANIA:

Kon­wen­cja ONZ o pra­wach os. niepełnosprawnych

Meto­do­lo­gia pro­wa­dze­nia monitoringu

Załącz­nik A. Ankie­ta dla pro­jek­tów o cha­rak­te­rze wojewódzkim

Obo­wiąz­ko­we obsza­ry moni­to­rin­gu i mini­mal­ny zakres pytań monitoringowych

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

Papier firmowy_kol

Papier firmowy_cz‑b

Plakat.JPG

Plakat.PDF

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapytanie_cena_eksperci ds. badań i analiz 

Zapytanie_cena_eksperci ds. monitoringu

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wybo­ru 5 eks­per­tów ds. badań i ana­liz moni­to­ru­ją­cych jed­nost­ki admi­ni­stra­cji w woj. lubel­skim ws Kon­wen­cji ONZ os. niepełnosprawnych:

Zapy­ta­nie Ofer­to­we nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 

For­mu­larz Ofer­ty (Załącz­nik nr 1)

Oświad­cze­nie (Załącz­nik nr 2)

Życio­rys zawo­do­wy (Załącz­nik nr 3)

Meto­do­lo­gia pro­wa­dze­nia moni­to­rin­gu (Załącz­nik nr 4)

BIURO PROJEKTU:

Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Pozarządowych

20–076 Lublin, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 53

Tel.: 81 533 12 17

biuro@flop.lublin.pl

www.flop.lublin.pl

Biu­ro otwar­te od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz.: 09.00–15.00

BIURO PARTNERA PROJEKTU 1:

Fun­da­cja Wolności

20–007 Lublin, ul. Peowia­ków 10/8

Tel.: 513 979 597

kontakt@fundacjawolnosci.org

www.fundacjawolnosci.org

BIURO PARTNERA PROJEKTU 2:

Lubel­skie Forum Orga­ni­za­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych – Sej­mik Wojewódzki

20–068 Lublin, ul. Sta­ni­sła­wa Lesz­czyń­skie­go 23

Tel.: 81 533 10 22

lfoon.lublin@gmail.com

www.lfoon.lublin.pl