Sprawdzamy jak jest

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 kwiet­nia – 31 grud­nia 2020

Spraw­dza­my jak jest” to pro­jekt pole­ga­ją­cy na zwięk­sze­niu aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej senio­rów poprzez wspar­cie rzecz­nic­twa ich inte­re­sów i roz­wój sie­ci pomo­­co­­wo-info­r­ma­­cy­j­nej. Waż­nym ele­men­tem zada­nia jest zdo­by­cie wie­dzy przez senio­rów nt. usług spo­łecz­nych dostęp­nych dla star­szych miesz­kań­ców mia­sta oraz zapla­no­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie moni­to­rin­gu (audy­tu) pię­ciu wybra­nych usług. Z każ­de­go audy­tu zosta­nie opra­co­wa­ny raport zawie­ra­ją­cy wnio­ski i reko­men­da­cje. Zapla­no­wa­no rów­nież wspar­cie gru­py senio­­rów-lide­­rów, roz­wój kom­pe­ten­cji z zakre­su dzien­ni­kar­stwa oby­wa­tel­skie­go (warsz­ta­ty dzien­ni­kar­skie, foto­gra­ficz­ne, współ­two­rze­nie gaze­ty oby­wa­tel­skiej). Dru­ga kate­go­ria dzia­łań dot. pod­nie­sie­nia zna­cze­nia senio­rów w życiu publicz­nym: funk­cjo­no­wa­nie biu­ra porad praw­nych i oby­wa­tel­skich, inter­wen­cje w spra­wach zgła­sza­nych przez senio­rów. Pla­no­wa­ne dzia­ła­nia są tym, w czym ofe­rent się spe­cja­li­zu­je a z dru­giej stro­ny są odpo­wie­dzą na pro­ble­my lubel­skich senio­rów zdia­gno­zo­wa­ne w doku­men­tach stra­te­gicz­nych, lokal­nych bada­niach aktyw­no­ści spo­łecz­nej osób star­szych oraz opi­nii samych senio­rów. Pro­jekt jest skie­ro­wa­ny do miesz­kań­ców Lubli­na w wie­ku 60 i wię­cej lat i będzie odby­wał się na tere­nie miasta.

Audyty usług społecznych na rzecz Seniorów w mieście Lublin

Bez­płat­ne szcze­pie­nia dla Seniorów

Domy Pomo­cy Spo­łecz­nej w latach 2018–2020

Funk­cjo­no­wa­nie Rady Senio­rów w Lublinie

Usłu­gi opie­kuń­cze na rzecz osób starszych

Porad­nik Lubel­skie­go Seniora


W ramach pro­jek­tu Fun­da­cja Wol­no­ści pro­wa­dzi biu­ro bez­płat­nych porad praw­nych i oby­wa­tel­skich w spra­wach dot. pro­ble­mów i potrzeb miesz­kań­ców Lubli­na pow. 60-go roku życia ( nie poma­ga­my w indy­wi­du­al­nych sprawach).

Rad­ca praw­ny dyżu­ru­je w każ­dy ponie­dzia­łek w godz. 13.00–18.00 w biu­rze przy ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A (I piętro)

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Rzą­do­we­go na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2014–2020.asos logo

 

 

 

 

Napisz do nas: