Audyt – usługi opiekuńcze

Usłu­gi opie­kuń­cze w Lubli­nie w latach 2018–2020 (poziom świad­czeń i rekomendacje)

Opra­co­wał

zespół Gru­py Senio­rów w składzie:

Józef Nowo­miń­ski

Bar­ba­ra Skubis

Bar­ba­ra Szymańska

(pod opie­ką redak­cyj­ną Krzysz­to­fa Kowalika)

w ramach

pro­jek­tu

Spraw­dza­my jak jest

Lublin, wrze­sień 2020 r. 

Podstawowe przepisy prawne (wyciąg):

I. Usta­wa z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy spo­łecz­nej (D.U. 2004, Nr 64, poz. 593) z póź. zm.):

Art. 16. 1. Obo­wią­zek zapew­nie­nia reali­za­cji zadań pomo­cy spo­łecz­nej spo­czy­wa na jed­nost­kach samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz na orga­nach admi­ni­stra­cji rzą­do­wej w zakre­sie usta­lo­nym ustawą.

Art. 16a. :

ust. 1. Gmi­na, powiat i samo­rząd woje­wódz­twa przy­go­to­wu­ją oce­nę zaso­bów pomo­cy spo­łecz­nej w opar­ciu o ana­li­zę lokal­nej sytu­acji spo­łecz­nej i demograficznej.

ust. 4.Organ wyko­naw­czy jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go przed­sta­wia co roku do dnia 30 kwiet­nia odpo­wied­nio radzie gmi­ny, radzie powia­tu, a do dnia 30 czerw­ca sej­mi­ko­wi woje­wódz­twa wła­ści­wej jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oce­nę, o któ­rej mowa w ust. 1. Oce­na wraz z reko­men­da­cja­mi jest pod­sta­wą do pla­no­wa­nia budże­tu na rok następny.

Art. 17. 1. Do zadań wła­snych gmi­ny o cha­rak­te­rze obo­wiąz­ko­wym należy:

p.11) orga­ni­zo­wa­nie i świad­cze­nie usług opie­kuń­czych, w tym spe­cja­li­stycz­nych, w miej­scu zamiesz­ka­nia, z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psychicznymi

Art. 18. 1. Do zadań zle­co­nych z zakre­su admi­ni­stra­cji rzą­do­wej reali­zo­wa­nych przez gmi­nę należy:

p.3) orga­ni­zo­wa­nie i świad­cze­nie spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych w miej­scu zamiesz­ka­nia dla osób z zabu­rze­nia­mi psychicznymi;

 Art. 50.

1. Oso­bie samot­nej, któ­ra z powo­du wie­ku, cho­ro­by lub innych przy­czyn wyma­ga pomo­cy innych osób, a jest jej pozba­wio­na, przy­słu­gu­je pomoc w for­mie usług opie­kuń­czych lub spe­cja­li­stycz­nych usług opiekuńczych.

2. Usłu­gi opie­kuń­cze lub spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze mogą być przy­zna­ne rów­nież oso­bie, któ­ra wyma­ga pomo­cy innych osób, a rodzi­na, a tak­że wspól­nie nie­za­miesz­ku­ją­cy mał­żo­nek, wstęp­ni, zstęp­ni nie mogą takiej pomo­cy zapewnić.

3. Usłu­gi opie­kuń­cze obej­mu­ją pomoc w zaspo­ka­ja­niu codzien­nych potrzeb życio­wych, opie­kę higie­nicz­ną, zale­co­ną przez leka­rza pie­lę­gna­cję oraz, w mia­rę moż­li­wo­ści, zapew­nie­nie kon­tak­tów z otoczeniem.

4. Spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze są to usłu­gi dosto­so­wa­ne do szcze­gól­nych potrzeb wyni­ka­ją­cych z rodza­ju scho­rze­nia lub nie­peł­no­spraw­no­ści, świad­czo­ne przez oso­by ze spe­cja­li­stycz­nym przy­go­to­wa­niem zawodowym.

5. Ośro­dek pomo­cy spo­łecz­nej albo cen­trum usług spo­łecz­nych, o któ­rym mowa w usta­wie z dnia 19 lip­ca 2019 r. o reali­zo­wa­niu usług spo­łecz­nych przez cen­trum usług spo­łecz­nych, przy­zna­jąc usłu­gi opie­kuń­cze, usta­la ich zakres, okres i miej­sce świadczenia.

6. Rada gmi­ny okre­śla, w dro­dze uchwa­ły, szcze­gó­ło­we warun­ki przy­zna­wa­nia i odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze, z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi, oraz szcze­gó­ło­we warun­ki czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia od opłat, jak rów­nież tryb ich pobierania.

7. Mini­ster wła­ści­wy do spraw zabez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go w poro­zu­mie­niu z mini­strem wła­ści­wym do spraw zdro­wia okre­śli, w dro­dze roz­po­rzą­dze­nia, rodza­je spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych i kwa­li­fi­ka­cje osób świad­czą­cych te usłu­gi oraz warun­ki i tryb usta­la­nia i pobie­ra­nia opłat za spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze świad­czo­ne oso­bom z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi, jak rów­nież warun­ki czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z tych opłat, ze wzglę­du na szcze­gól­ne potrze­by osób korzy­sta­ją­cych z usług, uwzględ­nia­jąc sytu­ację mate­rial­ną tych osób.

II. Usta­wa z dn. 11 listo­pa­da 2015 r. o oso­bach star­szych (Dz.U. Z 2015 r, poz. 1705):

Art. 5:

ust. 1. Rada Mini­strów corocz­nie, do 31 paź­dzier­ni­ka, przed­sta­wia Sej­mo­wi i Sena­to­wi infor­ma­cję o sytu­acji osób starszych

ust. 2 Przed­mio­tem infor­ma­cji o sytu­acji osób star­szych jest w szczególności:

p.6) dostęp­ność i poziom usług socjal­nych, w tym opiekuńczych

Przebieg audytu

Do oce­ny przy­ję­to mia­sta o zbli­żo­nym pozio­mie licz­bie miesz­kań­ców Uwzględ­nie­nia pozio­mu ich docho­dów budże­to­wych nastą­pi w dal­szej czę­ści opra­co­wa­nia, to uwa­run­ko­wa­nie zosta­nie przy­wo­ła­ne przy oce­nie wyraź­nych róż­nic pozio­mu wydat­ków na usłu­gi opiekuńcze.

Tabe­la nr 1: Lud­ność w 2019 r. wg GUS (stan na 31.XII)

Mia­sto

Miej­sce w ran­kin­gu miast Polski

Ogó­łem

W wie­ku poprodukcyjnym

%

Kato­wi­ce

11

292 774

77 187

26,4

Bia­ły­stok

10

297 554

64 913

21,8

Lublin

9

339 784

82 396

24,2

Byd­goszcz

8

348 190

90 282

25,9

Szcze­cin

7

401 907

102 046

25,4

W licz­bach bez­względ­nych, co jest uza­sad­nio­ne ogól­ną licz­bą miesz­kań­ców, naj­wię­cej jest lud­no­ści w wie­ku popro­duk­cyj­nym w Szcze­ci­nie. Wyka­że­my, czy to prze­kła­da się na sto­sow­ny poziom wydat­ków na usłu­gi opie­kuń­cze w porów­na­niu do innych miast.

Naj­wyż­szy udział pro­cen­to­wy tej gru­py miesz­kań­ców w ogól­nej ich licz­bie wyka­zu­ją Kato­wi­ce, też wyka­że­my czy to zja­wi­sko prze­kła­da się na wydat­ki na usłu­gi opiekuńcze.

Struk­tu­rę wie­ko­wą lud­no­ści w tych mia­stach poka­zu­je­my w tabe­li nr 2 (bez uwzględ­nia kobiet w wie­ku eme­ry­tal­nym w prze­dzia­le do 65 roku życia).

Tabe­la nr 2: Lud­ność, struk­tu­ra wie­ko­wa w 2019 r. wg GUS (stan na 31.XII)

Mia­sto

Razem

W tym, prze­dzia­ły wiekowe

65–69

70–74

75–79

80–84

85+

Bia­ły­stok

52 967

17 630

12 569

8 801

7 249

6 718

Lublin

62 675

23 292

17 460

11 285

8 632

8 006

Kato­wi­ce

64 963

20 446

15 396

12 470

8 945

7 706

Byd­goszcz

75 715

25 799

19 600

11 678

9 526

9 112

Szcze­cin

85 158

30 377

21 673

11 730

10 836

10 542

Udział poszcze­gól­nych grup lud­no­ści w wie­ku 65+ w ich ogól­nej ilo­ści w poszcze­gól­nych mia­stach jest odpo­wied­ni do ich pozio­mu, wyjąt­kiem są Kato­wi­ce gdzie popu­la­cja ta jest więk­sza niż by to wyni­ka­ło z ogól­nej ilo­ści miesz­kań­ców, Kato­wi­ce są w tej gru­pie z naj­mniej­szą licz­bą miesz­kań­ców a pod wzglę­dem ilo­ści lud­no­ści w wie­ku 65+ we wszyst­kich gru­pach wie­ko­wych pla­su­ją się na miej­scach wyż­szych, kolej­no (począw­szy od kolum­ny razem), 3‑cim, 4‑tym, 4‑tym, 1‑ym (!), 3‑cim i 4‑tym

Tabe­la nr 3: wydat­ki na usłu­gi opie­kuń­cze, rozdz. 85228 wg GUS (zł)

Mia­sto

2018 r.

2019 r.

Lublin

12 179 170

12 487 451

Szcze­cin

12 957 216

14 997 240

Bia­ły­stok

4 219 896

4 874 065

Byd­goszcz

5 672 714

6 096 900

Kato­wi­ce

7 826 733

8 965 734

Naj­więk­sze wydat­ki pono­si Szcze­cin, uza­sad­nia to popu­la­cja miesz­kań­ców w wie­ku popro­duk­cyj­nym, w tym miesz­kań­ców w naj­wyż­szych prze­dzia­łach wie­ko­wych. Kolej­ne naj­więk­sze wydat­ki, i to bar­dzo wyso­kie, pono­si Lublin. Trze­cim mia­stem są Kato­wi­ce (też ze znacz­ną kwo­tą), naj­mniej­sze liczeb­nie mia­sto z gru­py miast bada­nych. Odsta­je od powyż­szych miast Byd­goszcz. Nato­miast poziom wydat­ków na usłu­gi opie­kuń­cze jest rażą­co niski w Bia­łym­sto­ku, nie do koń­ca uza­sad­nio­ny naj­mniej­szą licz­bą osób w wie­ku poprodukcyjnym,

Poziom wydat­ków w czę­ści uza­sad­nia zesta­wie­nie docho­dów wła­snych w prze­li­cze­niu na 1 miesz­kań­ca, świad­czą­cych o zasob­no­ści finan­so­wej bada­nych miast:

Tabe­la nr 4: docho­dy wła­sne na 1 miesz­kań­ca (GUS)

Mia­sto

2018 r.

2019 r.

Bia­ły­stok

3 363

3 496

Byd­goszcz

3 462

3 654

Lublin

3 309

3 693

Szcze­cin

3 550

3 843

Kato­wi­ce

4 459

4 704

Na tle pozio­mu tych wydat­ków, szcze­gól­nie (in plus!) wyróż­nia się Lublin. Odsta­je, i to wyraź­nie, Bia­ły­stok; nie­ste­ty, nie do koń­ca uzasadniony!

Nie zna­my do koń­ca uza­sad­nień dys­pro­por­cji w kwo­tach wydat­ków na usłu­gi opie­kuń­cze w poszcze­gól­nych mia­stach, nie są one jed­nak uza­sad­nio­ne taki­mi róż­ni­ca­mi w pozio­mie docho­dów ogó­łem, ani też ilo­ścia­mi miesz­kań­ców w wie­ku popro­duk­cyj­nym. Np. Bia­ły­stok nie odsta­je wyraź­nie od innych miast (poza Kato­wi­ca­mi) w docho­dach na 1 miesz­kań­ca jak i w udzia­le miesz­kań­ców w wie­ku popro­duk­cyj­nym w ogól­nej ich liczbie.

Wyda­je się, na pod­sta­wie obser­wa­cji poli­ty­ki spo­łecz­nej w Lubli­nie, że u pod­staw tych róż­nic leży roz­po­zna­nie i zro­zu­mie­nie potrzeb osób star­szych przez wła­dze admi­ni­stra­cyj­ne, samo­rzą­do­we poszcze­gól­nych miast. Nie­wąt­pli­wy też wpływ mają spo­łecz­ne naci­ski zor­ga­ni­zo­wa­nych grup senioralnych.

Popa­trz­my jak przed­sta­wia­ją się usłu­gi opie­kuń­cze Lubli­nie, na pod­sta­wie nastę­pu­ją­cych danych:

Tabe­la nr 5: Rozdz. 85228: Usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze (dane UM Lublin)

2018

2019

I pół­ro­cze 2020

Ogó­łem docho­dy z tytu­łu opłat za usłu­gi opie­kuń­cze (zł)

2 647 357,83

2 668 566,36

1 506 817,06

Ogó­łem wydat­ki – plan (zł)

11 640 507

12 340 000

13 000 000

Ogó­łem wydat­ki – wyko­na­nie (zł)

11 495 480

11 833 448

6 724 523

Ogó­łem wydat­ki – wykonanie (%)

98,75%

95,90%

51,73%

Ilość osób obję­tych pomocą

1 631

1 643

1 381

Ilość godzin udzie­lo­nej opieki

672 997

655 188

312 112

Ilość godzin opie­ki dla jed­ne­go pod­opiecz­ne­go na jeden dzień w roku

1,13

1,09

1,23

Staw­ka za 1 godz. udzie­lo­nej opie­ki (koszt)

17,06

18,05

21,55

Staw­ka za 1 godz. udzie­lo­nej opie­ki (odpłat­ność)

17,00

18,00

23,00

Staw­ka za 1 godz. udzie­lo­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej (odpłat­ność)

18,50

19,50

21,50

Uwa­gi:

Pomoc w for­mie usług opie­kuń­czych lub spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych przy­słu­gu­je oso­bie samot­nej, któ­ra z powo­du wie­ku, cho­ro­by lub innych przy­czyn wyma­ga pomo­cy innych osób, a jest jej pozba­wio­na. Usłu­gi mogą być przy­zna­ne rów­nież oso­bie, któ­ra wyma­ga pomo­cy innych osób, a rodzi­na nie może takiej pomo­cy zapewnić.

Usłu­gi opie­kuń­cze przy­zna­wa­ne są przez MOPR w dro­dze decy­zji, a odpłat­ność usta­la­na jest w opar­ciu o uchwa­łę nr 1224/XLVI/2014 Rady Mia­sta Lublin z dnia 20 listo­pa­da 2014 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków przy­zna­wa­nia i odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze, z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi, oraz szcze­gó­ło­wych warun­ków czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z opłat, jak rów­nież try­bu ich pobie­ra­nia (z późn. zm.).

  1. Usłu­gi opie­kuń­cze (obej­mu­ją­ce zaspo­ko­je­nie codzien­nych potrzeb życio­wych oraz zapew­nie­nie pod­sta­wo­wej opie­ki higie­nicz­no-medycz­nej) w okre­sie od stycz­nia do grud­nia 2018 roku wyko­ny­wa­ły 2 pod­mio­ty nie­za­li­cza­ne do sek­to­ra finan­sów publicz­nych, tj.: Sto­wa­rzy­sze­nie Syner­gia oraz Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż Lubel­ski Oddział Okręgowy.
  2. Usłu­gi opie­kuń­cze (obej­mu­ją­ce zaspo­ko­je­nie codzien­nych potrzeb życio­wych oraz zapew­nie­nie pod­sta­wo­wej opie­ki higie­nicz­no-medycz­nej) w okre­sie od stycz­nia do grud­nia 2019 roku wyko­ny­wa­ły 2 pod­mio­ty nie­za­li­cza­ne do sek­to­ra finan­sów publicz­nych, tj.: Sto­wa­rzy­sze­nie Syner­gia oraz Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy. W okre­sie spra­woz­daw­czym opie­ką obję­te zosta­ły 1 643 oso­by z 1 577 rodzin, opła­co­no 655 188 godzin usług. Śred­ni koszt jed­nej usłu­gi opie­kuń­czej wyniósł 18,05 zł/godz.
  3. Usłu­gi opie­kuń­cze w 2020 r. (obej­mu­ją­ce zaspo­ko­je­nie codzien­nych potrzeb życio­wych oraz zapew­nie­nie pod­sta­wo­wej opie­ki higie­nicz­no-medycz­nej) wyko­nu­ją 2 pod­mio­ty nie­za­li­cza­ne do sek­to­ra finan­sów publicz­nych, tj.: Sto­wa­rzy­sze­nie Syner­gia oraz Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy. W okre­sie spra­woz­daw­czym I pół­ro­cza opie­ką obję­tych zosta­ło 1 381 osób z 1 339 rodzin, opła­co­no 312 112 godzin usług. Śred­ni koszt jed­nej usłu­gi opie­kuń­czej wyniósł 21,55 zł/godz. Przy sza­co­wa­niu wpły­wów na 2020 r. uwzględ­nio­no wzrost sta­wek za jed­ną godzi­nę usług opie­kuń­czych w związ­ku ze wzro­stem od 1 stycz­nia 2020 r. mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pra­cę, tj. do wyso­ko­ści 21,50 zł za jed­ną godzi­nę usług opie­kuń­czych oraz 23,00 zł za jed­ną godzi­nę spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych. Wydat­ki w 2020 prze­zna­cza się na dota­cje dla pod­mio­tów nie­za­li­cza­nych do sek­to­ra finan­sów publicz­nych świad­czą­cych usłu­gi opie­kuń­cze obej­mu­ją­ce pomoc w zaspa­ka­ja­niu codzien­nych potrzeb życio­wych, opie­kę higie­nicz­ną, zale­co­ną przez leka­rza pie­lę­gna­cję oraz zapew­nie­nie w mia­rę moż­li­wo­ści kon­tak­tów z otoczeniem.

Rekomendacje Zespołu:

  1. Zarów­no poziom wydat­ków jak i licz­ba pod­opiecz­nych Lubli­nie jest nie­wy­star­cza­ją­ca. Wydat­ki na 2021 i lata następ­ne win­ny być wyraź­nie zwięk­szo­ne. 1,99%-ta popu­la­cji w wie­ku popro­duk­cyj­nym korzy­sta­ją­cych z usług opie­kuń­czych w 2019 r. jest wskaź­ni­kiem b. niskim.
  2. Fak­tycz­ne potrze­by na usłu­gi opie­kuń­cze win­ny być okre­śla­ne na pod­sta­wie roz­po­zna­nia wśród miesz­kań­ców mia­sta, obo­wią­zek ten okre­śla ustawodawca.
  3. Reko­men­da­cje z Oce­ny zaso­bów opie­ki spo­łecz­nej mia­sta za 2019 r. poka­zu­ją koniecz­ność zwięk­sze­nia kwot na usłu­gi opie­kuń­cze. Wyko­na­nie za I pół­ro­cze 2020 r. nie wska­zu­je, że ta reko­men­da­cja będzie zrealizowana.
  4. Ocze­ku­je­my kolej­ne­go zwięk­sze­nia środ­ków na usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze w 2021r.
  5. Nie­zbęd­ne jest roz­sze­rze­nie bazy infor­ma­cyj­nej o moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z usług opie­kuń­czych i spe­cja­li­stycz­nych usług opiekuńczych.

Załączniki:

I. OBWIESZCZENIE NR 2/III/2019 RADY M. LUBLIN z dnia 31 stycz­nia 2019 r.

w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­te­go tek­stu uchwa­ły w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków przy­zna­wa­nia i odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze, z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi, oraz szcze­gó­ło­wych warun­ków czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z opłat, jak rów­nież try­bu ich pobierania

1. Na pod­sta­wie art. 16 ust. 3 i 4 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2000 r. o ogła­sza­niu aktów nor­ma­tyw­nych i nie­któ­rych innych aktów praw­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z późn. zm.) ogła­sza się w załącz­ni­ku do niniej­sze­go obwiesz­cze­nia jed­no­li­ty tekst uchwa­ły nr 1224/XLVI/2014 Rady Mia­sta Lublin z dnia 20 listo­pa­da 2014 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków przy­zna­wa­nia i odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze, z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi, oraz szcze­gó­ło­wych warun­ków czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z opłat, jak rów­nież try­bu ich pobie­ra­nia (Dz. Urz. Woje­wódz­twa Lubel­skie­go z 2018 r. poz. 1495), z uwzględ­nie­niem zmian wpro­wa­dzo­nych uchwa­łą nr 1269/XLIX/2018 Rady Mia­sta Lublin z dnia 25 paź­dzier­ni­ka 2018 r. zmie­nia­ją­cą uchwa­łę nr 1224/XLVI/2014 Rady Mia­sta Lublin z dnia 20 listo­pa­da 2014 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków przy­zna­wa­nia i odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze, z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi, oraz szcze­gó­ło­wych warun­ków czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z opłat, jak rów­nież try­bu ich pobie­ra­nia (Dz. Urz. Woje­wódz­twa Lubel­skie­go z 2018 r. poz. 5490).

2. Poda­ny w załącz­ni­ku do niniej­sze­go obwiesz­cze­nia tekst jed­no­li­ty uchwa­ły nie obej­mu­je § 2 i § 3 uchwa­ły nr 1269/XLIX/2018 Rady Mia­sta Lublin z dnia 25 paź­dzier­ni­ka 2018 r. zmie­nia­ją­cej uchwa­łę nr 1224/XLVI/2014 Rady Mia­sta Lublin z dnia 20 listo­pa­da 2014 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków przy­zna­wa­nia i odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze, z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi, oraz szcze­gó­ło­wych warun­ków czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z opłat, jak rów­nież try­bu ich pobie­ra­nia (Dz. Urz. Woje­wódz­twa Lubel­skie­go z 2018 r. poz. 5490), któ­re stanowią:

§ 2. Wyko­na­nie niniej­szej uchwa­ły powie­rza się Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Lublin.

§ 3. Uchwa­ła wcho­dzi w życie po upły­wie 14 dni od dnia ogło­sze­nia w Dzien­ni­ku Urzę­do­wym Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, z mocą obo­wią­zu­ją­cą od dnia 1 stycz­nia 2019 r.”.

3. Obwiesz­cze­nie wraz z załącz­ni­kiem pod­le­ga ogło­sze­niu w Dzien­ni­ku Urzę­do­wym Woje­wódz­twa Lubelskiego.

4. Załącz­nik do obwiesz­cze­nia nr 2/III/2019 Rady Mia­sta Lublin z dnia 31 stycz­nia 2019 r.

w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­te­go tek­stu uchwa­ły w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków przy­zna­wa­nia i odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze, z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi, oraz szcze­gó­ło­wych warun­ków czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z opłat, jak rów­nież try­bu ich pobierania

II. UCHWAŁA NR 1224/XLVI/2014 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 20 listo­pa­da 2014 r.

w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków przy­zna­wa­nia i odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze, z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi, oraz szcze­gó­ło­wych warun­ków czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z opłat, jak rów­nież try­bu ich pobierania

Na pod­sta­wie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 usta­wy z dnia 8 mar­ca 1990 r. o samo­rzą­dzie gmin­nym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 50 ust. 6 usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy spo­łecz­nej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) – Rada Mia­sta Lublin uchwa­la, co następuje:

§ 1. Ile­kroć w niniej­szej uchwa­le mowa jest o „spe­cja­li­stycz­nych usłu­gach opie­kuń­czych” rozu­mieć przez to nale­ży spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psychicznymi.

§ 2. Usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze przy­zna­je się po usta­le­niu wystę­po­wa­nia prze­sła­nek do ich udzie­le­nia okre­ślo­nych w usta­wie o pomo­cy społecznej.

§ 3. 1. Odpłat­ność za przy­zna­ne usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze pono­szą oso­by, któ­rych dochód na oso­bę samot­nie gospo­da­ru­ją­cą lub na oso­bę w rodzi­nie prze­kra­cza kry­te­rium docho­do­we, o któ­rym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 usta­wy o pomo­cy społecznej.

2. Wyso­kość odpłat­no­ści za przy­zna­ne usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze osób, o któ­rych mowa w ust. 1, okre­śla poniż­sza tabela:

pkt

Dochód oso­by samot­nie gospo­da­ru­ją­cej lub dochód na oso­bę w rodzi­nie w sto­sun­ku do kry­te­rium docho­do­we­go, o któ­rym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 usta­wy o pomocy

spo­łecz­nej wyra­żo­ny w pro­cen­tach Wyso­kość odpłat­no­ści za przy­zna­ne usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze wyra­żo­na w pro­cen­tach, któ­rą ponosi:

a) oso­ba samotnie

gospo­da­ru­ją­ca b) oso­ba w rodzinie

1) powy­żej 100% do 125% 5% 10%

2) powy­żej 125% do 150% 10% 20%

3) powy­żej 150% do 200% 20% 30%

4) powy­żej 200% do 250% 30% 40%

5) powy­żej 250% do 300% 40% 50%

6) powy­żej 300% do 350% 50% 60%

7) powy­żej 350% do 400% 70% 80%

8) powy­żej 400% 100% 100%

3. 1 Peł­na odpłat­ność za jed­ną godzi­nę usług opie­kuń­czych wyno­si 18,00 zł.

4. 2 Peł­na odpłat­ność za jed­ną godzi­nę spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych wyno­si 19,50 zł.

§ 4. 1. Opła­ty za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze pobie­ra­ne są w okre­sach mie­sięcz­nych, nie póź­niej niż do 15 dnia mie­sią­ca za poprzed­ni miesiąc.

2. Opła­ty mie­sięcz­ne za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze pobie­ra­ne są w wyso­ko­ści sta­no­wią­cej ilo­czyn licz­by godzin usług opie­kuń­czych i spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych fak­tycz­nie wyko­na­nych w danym mie­sią­cu, ceny za jed­ną godzi­nę tych usług i wyso­ko­ści odpłat­no­ści za przy­zna­ne usłu­gi pono­szo­nej przez oso­bę samot­nie gospo­da­ru­ją­cą lub oso­bę w rodzinie.

§ 5. 1. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, w któ­rych pono­sze­nie opła­ty sta­no­wi­ło­by dla osób zobo­wią­za­nych nad­mier­ne obcią­że­nie, oso­by zobo­wią­za­ne do pono­sze­nia odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze mogą zostać zwol­nio­ne czę­ścio­wo lub cał­ko­wi­cie z pono­sze­nia odpłat­no­ści ze wzglę­du na:

1) koniecz­ność pono­sze­nia opłat za wię­cej niż jeden rodzaj usług lub za wię­cej niż jed­ną oso­bę w gospo­dar­stwie domo­wym korzy­sta­ją­cą z usług;

2) koniecz­no­ści pono­sze­nia udo­ku­men­to­wa­nych wydat­ków zwią­za­nych z zapew­nie­niem świad­cze­nio­bior­cy lub oso­bie pozo­sta­ją­cej w gospo­dar­stwie domo­wym dodat­ko­wej opieki;

3) koniecz­ność pono­sze­nia opłat za pobyt człon­ka rodzi­ny w domu pomo­cy spo­łecz­nej, ośrod­ku wspar­cia lub innej placówce;

4) pono­sze­nia sta­łych i udo­ku­men­to­wa­nych wydat­ków nie­zbęd­nych w pro­ce­sie lecze­nia lub reha­bi­li­ta­cji, takich jak np.: wydat­ki na leki, arty­ku­ły higie­nicz­ne, pielęgnacyjne;

5) posia­da­nie troj­ga lub wię­cej mało­let­nich dzie­ci, będą­cych na utrzy­ma­niu rodzi­ny lub osoby.

2. Zwol­nie­nie z pono­sze­nia opłat przy­zna­je się na czas określony.

§ 6. Tra­ci moc uchwa­ła nr 574/XXIV/2004 Rady Mia­sta Lublin z dnia 25 listo­pa­da 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych zasad przy­zna­wa­nia i odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opiekuńcze

z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi oraz w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z opłat.

§ 7. Wyko­na­nie niniej­szej uchwa­ły powie­rza się Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Lublin.

§ 8. Uchwa­ła wcho­dzi w życie po upły­wie 14 dni od dnia ogło­sze­nia w Dzien­ni­ku Urzę­do­wym Woje­wódz­twa Lubelskiego.

1 W brzmie­niu usta­lo­nym przez § 1 pkt 1 uchwa­ły nr 1269/XLIX/2018 Rady Mia­sta Lublin z dnia 25 paź­dzier­ni­ka 2018 r. zmie­nia­ją­cej uchwa­łę nr 1224/XLVI/2014 Rady Mia­sta Lublin w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków przy­zna­wa­nia i odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze, z wyłą­cze­niem spe­cja­li­stycz­nych usług opie­kuń­czych dla osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi, oraz szcze­gó­ło­wych warun­ków czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z opłat, jak rów­nież try­bu ich pobie­ra­nia (Dz. Urz. Woje­wódz­twa Lubel­skie­go z 2018 r. poz. 5490) z dniem 1 stycz­nia 2019 r.

2 W brzmie­niu usta­lo­nym przez § 1 pkt 2 uchwa­ły, o któ­rej mowa w przy­pi­sie 1.