Mieszkańcy mają głos

Okres reali­za­cji: 1 mar­ca – 30 listo­pa­da 2020

Pro­jekt zakła­da zaan­ga­żo­wa­nie trzech grup odbior­ców: spo­łecz­ni­ków i akty­wi­stów, człon­ków rad dziel­nic oraz mło­dzie­ży i stu­den­tów. Pierw­sza zosta­nie zaan­ga­żo­wa­na w spo­tka­nia dys­ku­syj­ne „roz­mo­wy o mie­ście”, wypra­co­wy­wa­nie roz­wią­zań sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jo­wi mia­sta i anga­żo­wa­niu miesz­kań­ców w spra­wy publiczne.

Dla człon­ków rad dziel­nic zor­ga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty, spo­tka­nia robo­cze i Kon­gres Roz­wo­ju Dziel­nic. Mło­dzie­ży i stu­den­tom zaofe­ru­je­my udział w two­rze­niu oby­wa­tel­skiej gaze­ty „Jaw­ny Lublin”. Ponad­to każ­da z grup zosta­nie zaan­ga­żo­wa­na we wdro­że­nie nowo­cze­snej apli­ka­cji, słu­żą­cej zain­te­re­so­wa­niu miesz­kań­ców spra­wa­mi publicz­ny­mi. Apli­ka­cja umoż­li­wi gło­so­wa­nie miesz­kań­ców w spra­wach będą­cych przed­mio­tem obrad rady mia­sta (i mło­dzie­żo­wej rady mia­sta). Przy­bli­ży nas do idei demo­kra­cji bezpośredniej.

Każ­do­ra­zo­wo wyni­ki gło­so­wa­nia miesz­kań­ców będą prze­ka­zy­wa­ne rad­nym jako suge­stia i wska­zów­ka przed ich gło­so­wa­niem. Jest to pierw­sza tego typu ini­cja­ty­wa w Pol­sce. W razie powo­dze­nia, będzie­my chcie­li wypro­mo­wać ją w innych mia­stach i gminach.

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich (Naro­do­wy Insty­tut Wol­no­ści – Cen­trum Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Obywatelskiego)

Znamy wyniki konkursu FIO 2018 - Fundusz - ngo.pl

 

Napisz do nas:

Pola obo­wiąz­ko­we *

*Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych celem kon­tak­tu w zgło­szo­nej spra­wie. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.