Mieszkańcy mają głos

Okres reali­za­cji: 1 mar­ca – 30 listo­pa­da 2020

Pro­jekt zakła­da zaan­ga­żo­wa­nie trzech grup odbior­ców: spo­łecz­ni­ków i akty­wi­stów, człon­ków rad dziel­nic oraz mło­dzie­ży i stu­den­tów. Pierw­sza zosta­nie zaan­ga­żo­wa­na w spo­tka­nia dys­ku­syj­ne „roz­mo­wy o mie­ście”, wypra­co­wy­wa­nie roz­wią­zań sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jo­wi mia­sta i anga­żo­wa­niu miesz­kań­ców w spra­wy publiczne.

Dla człon­ków rad dziel­nic zor­ga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty, spo­tka­nia robo­cze i Kon­gres Roz­wo­ju Dziel­nic. Mło­dzie­ży i stu­den­tom zaofe­ru­je­my udział w two­rze­niu oby­wa­tel­skiej gaze­ty „Jaw­ny Lublin”. Ponad­to każ­da z grup zosta­nie zaan­ga­żo­wa­na we wdro­że­nie nowo­cze­snej apli­ka­cji, słu­żą­cej zain­te­re­so­wa­niu miesz­kań­ców spra­wa­mi publicz­ny­mi. Apli­ka­cja umoż­li­wi gło­so­wa­nie miesz­kań­ców w spra­wach będą­cych przed­mio­tem obrad rady mia­sta (i mło­dzie­żo­wej rady mia­sta). Przy­bli­ży nas do idei demo­kra­cji bezpośredniej.

Każ­do­ra­zo­wo wyni­ki gło­so­wa­nia miesz­kań­ców będą prze­ka­zy­wa­ne rad­nym jako suge­stia i wska­zów­ka przed ich gło­so­wa­niem. Jest to pierw­sza tego typu ini­cja­ty­wa w Pol­sce. W razie powo­dze­nia, będzie­my chcie­li wypro­mo­wać ją w innych mia­stach i gminach.

Gło­su­ję

Stwo­rzy­li­śmy apli­ka­cję do gło­so­wa­nia (www.glosuje.fundacjawolnosci.org). W cza­sie reali­za­cji pro­jek­tu udo­stęp­ni­li­śmy 16 gło­so­wań, w któ­rych 198 użyt­kow­ni­ków odda­ło rów­no 800 gło­sów. Każ­do­ra­zo­wo wyni­ki gło­so­wa­nia miesz­kań­ców prze­ka­za­li­śmy rad­nym rady mia­sta oraz lokal­nym mediom i publi­ko­wa­li­śmy na naszych stro­nach inter­ne­to­wych. Do wyni­ków przy­go­to­wa­li­śmy gra­fi­ki infor­ma­cyj­ne. Z uwa­gi na brak posie­dzeń Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta (lub brak kwo­rum) w okre­sie czer­wiec – wrze­sień, uda­ło nam się usta­lić zakres współ­pra­cy dopie­ro w paź­dzier­ni­ku (po wrze­śnio­wych wybo­rach do MRM). Na pierw­szym posie­dze­niu w listo­pa­dzie Mło­dzie­żo­wa Rada Mia­sta pod­ję­ła decy­zję o obję­ciu patro­na­tem nasze­go portalu.

Lubel­ska Aka­de­mia Partycypacji

Prze­pro­wa­dzi­li­śmy czte­ry warsz­ta­ty. Wcze­śniej roze­sła­li­śmy pyta­nia do człon­ków Rad Dziel­nic, o to cze­go ocze­ku­ją. W wyni­ku ana­li­zy ich odpo­wie­dzi, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy warsz­ta­ty na poniż­sze tema­ty: 1. Współ­pra­ca Rad Dziel­nic z Rad­ny­mi Rady Mia­sta (wyjąt­ko­wo warsz­tat odbył się dwu­krot­nie z uwa­gi na proś­by człon­ków rad dziel­nic, pierw­szy raz zdal­nie w dniu 26 czerw­ca z udzia­łem 6 osób oraz sta­cjo­nar­nie 28 wrze­śnia z udzia­łem 7 osób). 2. Wystą­pie­nia publicz­ne (zdal­nie 30 lip­ca z udzia­łem 8 osób). 3. Warsz­ta­ty tech­nik nego­cja­cji i media­cji (sta­cjo­nar­nie w dniu 8 wrze­śnia z udzia­łem 6 osób). 4. Zaan­ga­żuj swo­ją spo­łecz­ność. Jak zro­bić to sku­tecz­nie? Warsz­ta­ty z Social Mediów (zdal­nie w dniu 18 listo­pa­da z udzia­łem 10 osób).

Pan­de­mia znacz­nie utrud­ni­ła nam orga­ni­za­cję warsz­ta­tów. Zde­cy­do­wa­li­śmy się część z nich prze­pro­wa­dzić onli­ne (o czym infor­mo­wa­li­śmy opie­kun­kę zada­nia z NIW). Za rekru­ta­cję i uzgod­nie­nie tema­ty­ki warsz­ta­tów odpo­wia­dał ani­ma­tor ds. rad dzielnic.

Z uwa­gi na trwa­ją­cą pan­de­mię zapla­no­wa­ne dzia­ła­nia odby­ły się w ogra­ni­czo­nym zakre­sie. Uda­ło nam się zor­ga­ni­zo­wać dwa spo­tka­nia prze­wod­ni­czą­cych rad i zarzą­dów dziel­nic: 18 sierp­nia (z udzia­łem 9 osób, w tym 7 przed­sta­wi­cie­li rad dziel­nic) oraz 16 wrze­śnia (z udzia­łem 13 osób, w tym 11 przed­sta­wi­cie­li rad dziel­nic). Z oby­dwu spo­tkań zosta­ła spo­rzą­dzo­na notat­ka. Efek­tem tych spo­tkań był wnio­sek do Pre­zy­den­ta o zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tka­nia kon­sul­ta­cyj­ne­go dla rad dziel­nic nt. pro­gra­mu rewi­ta­li­za­cji oraz wnio­sek o publi­ka­cję tablic z nazwa­mi dziel­nic na głów­nych skrzy­żo­wa­niach oraz przy­stan­kach auto­bu­so­wych. Pla­no­wa­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać warsz­ta­ty wyjaz­do­we, jed­nak z uwa­gi na pan­de­mię i w związ­ku z rezy­gna­cją kil­ku wcze­śniej zapi­sa­nych osób, zde­cy­do­wa­li­śmy odwo­łać wyjazd i prze­pro­wa­dzić warsz­ta­ty w for­mie zdal­nej (kil­ka dni póź­niej zamknię­to hote­le). Spo­tka­nie w for­mie zdal­nej odby­ło się 28 listo­pa­da, wzię­ło w nim udział 16 przed­sta­wi­cie­li rad dziel­nic. Pod­czas spo­tka­nia posta­no­wio­no o wystą­pie­niu do Pre­zy­den­ta mia­sta i Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Mia­sta o roz­mo­wę i zor­ga­ni­zo­wa­nie w Lubli­nie regu­lar­nych spo­tkań na mia­rę Kon­wen­tu Prze­wod­ni­czą­cych Rad i Zarzą­dów Dziel­nic, któ­ry funk­cjo­nu­je w Kra­ko­wie. Wnio­sek został zło­żo­ny, liczy­my że spo­tka­nie w tej spra­wie odbę­dzie się w stycz­niu (naj­pew­niej zdal­nie). W związ­ku z nie­moż­no­ścią fizycz­nych spo­tkań, dys­ku­sje i roz­mo­wy odby­wa­ły się poprzez maile oraz stwo­rzo­ną gru­pę na face­bo­oku „Forum Rad Dziel­nic Lubli­na” (gru­pa obec­nie liczy 131 osób).

Opra­co­wa­li­śmy infor­ma­tor dla miesz­kań­ców nt. rad dziel­nic. Zawie­ra on odpo­wie­dzi na pyta­nia i pro­ble­my, któ­re zgło­si­li przed­sta­wi­cie­le rad dziel­nic. Infor­ma­tor uka­zał się w nakła­dzie 15 tys. i został prze­sła­ny do rad dziel­nic do wyko­rzy­sta­nia. Część nakła­du zosta­ła do kol­por­ta­żu przez Fun­da­cję Wolności.

Roz­mo­wy o mieście

Z uwa­gi na pan­de­mię wszyst­kie spo­tka­nia odby­ły się w for­mie zdal­nej (o czym infor­mo­wa­li­śmy opie­kun­kę zada­nia z NIW). W roz­mo­wach brał udział pro­wa­dzą­cy (wcze­śniej przy­go­to­wał pyta­nia i prze­słał zagad­nie­nia do uczest­ni­ków dys­ku­sji) oraz dwo­je gości (eks­per­tów). W cza­sie reali­za­cji zada­nia odby­ło się pięć „Roz­mów o mie­ście” na nastę­pu­ją­ce tematy:

1. 5 listo­pa­da „25 lat samo­rzą­du” (11 oglą­da­ją­cych). Gość­mi byli: dr hab. Kata­rzy­na Kuć-Cza­j­ko­w­ska – poli­to­log z UMCS, spe­cja­li­zu­ją­ca się w samo­rzą­dzie lokal­nym, Paweł Pro­kop – pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich, dorad­ca Pre­zy­den­ta Lubli­na ds. par­ty­cy­pa­cji społecznej.

2. 12 listo­pa­da „Zie­leń w mie­ście” (31 oglą­da­ją­cych). Gość­mi byli: Woj­ciech Janusz­czyk – archi­tekt kra­jo­bra­zu, pre­zes Fun­da­cji Kra­jo­bra­zy, Han­na Paw­li­kow­ska – Miej­ski Archi­tekt Zieleni.

3. 19 listo­pa­da „Budżet oby­wa­tel­ski” (20 oglą­da­ją­cych). Gość­mi byli: Piotr Cho­roś – dyrek­tor Biu­ra Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej UM Lublin, Krzysz­tof Wiśniew­ski – przew. zarzą­du dziel­ni­cy Czu­by Połu­dnio­we, autor pro­jek­tów do budże­tu obywatelskiego.

4. 26 listo­pa­da pod­czas roz­mo­wy o bez­pie­czeń­stwie w dro­dze do szko­ły (11 oglą­da­ją­cych) gość­mi byli: Arka­diusz Nie­zgo­da – zastęp­ca dyrek­tor Wydzia­łu Zarzą­dza­nia Ruchem Dro­go­wym UM Lublin, Krzysz­tof Kowa­lik – czło­nek Towa­rzy­stwa dla Natu­ry i Czło­wie­ka i Poro­zu­mie­nia Rowerowego.

5. 27 listo­pa­da pod­czas roz­mo­wy „Stra­te­gia roz­wo­ju Lubli­na 2030” (18 oglą­da­ją­cych) gość­mi byli: Krzysz­tof Łąt­ka – Fun­da­cja Roz­wo­ju Euro­py Śro­d­ko­­wo-Wscho­d­niej, Tomasz Sie­niow – Insty­tut na rzecz Pań­stwa Prawa.

Roz­mo­wy od dru­giej do pią­tej trans­mi­to­wa­li­śmy na żywo na por­ta­lu face­bo­ok a nagra­nia opu­bli­ko­wa­li­śmy na naszym kana­le na youtu­be oraz na https://fundacjawolnosci.org/rozmowy.

Prze­pro­wa­dzi­li­śmy ana­li­zę budże­tu mia­sta, któ­ra zosta­ła opu­bli­ko­wa­na na jawnylublin.pl. Regu­lar­nie pro­wa­dzi­li­śmy ser­wis lublin.mamprawowiedziec.pl, nagra­li­śmy 19 posie­dzeń komi­sji rady mia­sta (w tym posie­dze­nie dot. pro­jek­tu budże­tu na rok 2021). Prze­pro­wa­dzi­li­śmy Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych za pierw­sze dwa lata kadencji.

Gaze­ta „Jaw­ny Lublin”

Gaze­ta była pro­wa­dzo­na regu­lar­nie w for­mie inter­ne­to­wej. Ponad­to przy­go­to­wa­li­śmy jed­no wyda­nie papie­ro­we. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy dwa warsz­ta­ty dzien­ni­kar­skie, pro­wa­dzo­ne przez zawo­do­wych dzien­ni­ka­rzy (sta­cjo­nar­nie w dniach 4 i 5 sierp­nia, z udzia­łem 5 osób, kil­ka osób nie uczest­ni­czy­ło, mimo wcze­śniej­sze­go wysła­nia zgło­sze­nia i potwier­dze­nia przez nas udzia­łu). Uczest­ni­kom zapew­ni­li­śmy środ­ki ochro­ny oso­bi­stej, w tym masecz­ki i płyn do dezyn­fek­cji. Po warsz­ta­tach zachę­ca­li­śmy i wspie­ra­li­śmy w pisa­niu tek­stów dzien­ni­kar­skich. Osta­tecz­nie sześć osób otrzy­ma­ło legi­ty­ma­cje dzien­ni­kar­skie (takie, któ­re napi­sa­ły arty­ku­ły do gaze­ty „Jaw­ny Lublin”). W ramach reali­za­cji zada­nia opu­bli­ko­wa­li­śmy 46 arty­ku­łów na por­ta­lu i w gaze­cie „Jaw­ny Lublin”.

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich (Naro­do­wy Insty­tut Wol­no­ści – Cen­trum Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Obywatelskiego)

 

Napisz do nas:

Diety dla Rad Dzielnic

Członkowie Rad Dzielnic dostaną wyższe diety

W przy­szły czwar­tek Rada Mia­sta Lublin pod­nie­sie wyso­kość diet dla człon­ków Rad Dziel­nic. Pod­wyż­ki wynio­są 41%. To sku­tek pety­cji złożonej… 
CONTINUE READING