Czym są Dzielnice?

Zgod­nie z usta­wą o samo­rzą­dzie gmin­nym, rada gmi­ny może zde­cy­do­wać o powo­ła­niu jed­no­stek pomoc­ni­czych gmi­ny. Głów­nym celem dzia­ła­nia tych jed­no­stek jest prze­su­nię­cie punk­tu podej­mo­wa­nia decy­zji w spra­wach lokal­nych bli­żej mieszkańców.

Jed­nost­ki pomoc­ni­cze są two­rzo­ne po to, aby oddać decy­zyj­ność w ręce miesz­kań­ców. Dzię­ki temu to na tere­nie dziel­ni­cy, przy współ­udzia­le jej miesz­kań­ców zapa­da­ją decy­zje w nie­któ­rych spra­wach, doty­czą­cych życia miesz­kań­ców (a nie na pozio­mie ogól­no­miej­skim, np. w urzę­dzie miasta).

W Lubli­nie mamy 27 takich jed­no­stek pomoc­ni­czych, któ­re nazy­wa­ją się dziel­ni­ca­mi (zobacz peł­ny wykaz na stro­nach 7–11). Mają one cha­rak­ter pomoc­ni­czy wzglę­dem gmi­ny (mia­sta). Czy­li sku­pia­ją się na zaspo­ka­ja­niu potrzeb swo­ich miesz­kań­ców, zwią­za­nych z zada­nia­mi, za jakie odpo­wia­da gmi­na (mia­sto).

Miesz­kań­cy Dziel­ni­cy wybie­ra­ją swo­ich repre­zen­tan­tów do Rady Dziel­ni­cy. Rada spo­ty­ka się, dys­ku­tu­je o pro­ble­mach miesz­kań­ców, podej­mu­je uchwa­ły oraz włą­cza się w sze­reg dzia­łań społecznych.

Sie­dzi­ba Rady Dziel­ni­cy Bronowice

Dzielnica a Osiedle

Nie­któ­rym może się mylić Dziel­ni­ca z Osie­dlem. W Lubli­nie osie­dla wystę­pu­ją w ramach spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych. Osie­dle to obszar o ujed­no­li­co­nej zabu­do­wie miesz­ka­nio­wej, któ­ra admi­ni­stra­cyj­nie nale­ży do spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej. Człon­ko­wie spół­dziel­ni z tego obsza­ru wybie­ra­ją Radę Osie­dla. Ma ona cha­rak­ter opi­nio­daw­czy i kon­sul­ta­cyj­nych w ramach zadań reali­zo­wa­nych przez spół­dziel­nię. Człon­ko­wie Rady Osie­dla repre­zen­tu­ją inte­re­sy człon­ków spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej.

Dziel­ni­ce nie mają oso­bo­wo­ści praw­nej. W związ­ku z tym nie ma w Lubli­nie urzę­dów dziel­ni­co­wych, a same dziel­ni­ce nie mają swo­je­go kon­ta ban­ko­we­go. Decy­zje pod­ję­te przez miesz­kań­ców są prze­ka­zy­wa­ne do reali­za­cji do urzę­du miasta.

Każ­da dziel­ni­ca ma swój okre­ślo­ny obszar i nazwę. Wię­cej o kom­pe­ten­cjach i zada­niach dziel­nic prze­czy­tasz na kolej­nej stronie.

Wybory do Rad Dzielnic

W Lubli­nie co czte­ry lata odby­wa­ją się wybo­ry do rad dziel­nic. Ostat­nie wybo­ry odby­ły się wio­sną 2019 roku (kolej­ne będą w 2023). Gło­so­wa­nie nie cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. Głoso­wa­ło nie­speł­na 12 tys. miesz­kań­ców. W 2019 roku w wybo­rach do rad dziel­nic zgło­si­ło się 609 osób (na 431 miejsc w radach).

prze­dział wiekowy

licz­ba osób

%

18–24 lat

15

3,50

25–34

58

13,55

34–44

103

24,07

45–54

80

18,69

55–65

105

24,53

66 i więcej

67

15,65

Suma

428

100

Tabe­la: prze­dział wie­ko­wy człon­ków rad dziel­nic (2019)