Budżet Obywatelski w Dzielnicach

Nie­daw­no zakoń­czył się etap wybo­ru pro­jek­tów do reali­za­cji w ramach VII edy­cja budże­tu oby­wa­tel­skie­go. W tym roku w gło­so­wa­niu udział wzię­ło ponad 18 tys. miesz­kań­ców Lubli­na. Wybra­li­śmy 9 pro­jek­tów tzw. Ogól­no­miej­skich oraz pro­jek­ty Dziel­ni­co­we. Zgod­nie z regu­la­mi­nem, w każ­dej dziel­ni­cy do reali­za­cji prze­cho­dzą pro­jek­ty na suma­rycz­ną kwo­tę 350 tys. zł. Dokład­ne wyni­ki tego­rocz­ne­go gło­so­wa­nia spraw­dzisz na stro­nie urzę­du www.lublin.budzet-obywatelski.eu/wyniki.

Rady dzielnic a budżet obywatelski

W celu zwięk­sze­nia moż­li­wo­ści wpły­wu, człon­ko­wie Rad Dziel­nic chęt­nie korzy­sta­ją z inne­go narzę­dzia do decy­do­wa­nia o wydat­ko­wa­niu pie­nię­dzy z kasy mia­sta. Jest nim tzw. Budżet oby­wa­tel­ski. Budżet Oby­wa­tel­ski jest to pro­ces, któ­ry umoż­li­wia miesz­kań­com dys­ku­sję i bez­po­śred­ni wpływ na decy­zję o prze­zna­cze­niu czę­ści budże­tu publicz­ne­go mia­sta na przed­się­wzię­cia zgło­szo­ne przez swo­ich miesz­kań­ców. Pozwa­la on zgła­szać wła­sne pro­jek­ty zmia­ny w oto­cze­niu i gło­so­wać na naj­lep­szy z nich.

Czę­sto spo­łecz­ni­cy sami przy­go­to­wu­ją pro­jek­ty i zachę­ca­ją miesz­kań­ców do gło­so­wa­nia. Ini­cja­ty­wa rad pole­ga rów­nież na pro­mo­cji wszyst­kich pro­jek­tów, zgło­szo­nych przez miesz­kań­ców dziel­ni­cy. Wię­cej infor­ma­cji o budże­cie oby­wa­tel­skim znaj­dziesz na stro­nie www.fundacjawolnosci.org/budzet-obywatelski.

Projekty dzielnicowe w budżecie obywatelskim

Spo­śród wybra­nych do reali­za­cji 31 pro­jek­tów dziel­ni­co­wych (na nie­któ­rych dziel­ni­cach wybra­no wię­cej niż jeden pro­jekt) naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się pro­jek­ty dot. moder­ni­za­cji dróg – z per­spek­ty­wy kie­row­ców, ale też pie­szych, rowe­rzy­stów. Takich pro­jek­tów było aż 19! Sie­dem z nich doty­czy­ło budo­wy jezd­ni czy parkingów.

Tyle samo pro­jek­tów doty­czy­ło potrzeb pie­szych lub rowe­rzy­stów. Łącz­nie daje to 21 pro­jek­tów, ale 2 z nich doty­czą zarów­no pie­szych, jak i rowe­rzy­stów. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się też pro­jek­ty dot. budo­wy oświe­tle­nia czy budo­wy obiek­tów spor­to­wych (po 5 pro­jek­tów). W porów­na­niu do zeszłe­go roku widać zna­czą­co wzrost pro­jek­tów dot. pie­szych i rowe­rzy­stów – rok temu było ich tyl­ko 4, w tym roku już 12!

Co cie­ka­we w tym roku naj­tań­szy zwy­cię­ski pro­jekt kosz­tu­je tyko 10 tys. zł. Jest bar­dzo kon­kret­ny: Nasa­dze­nie dwóch drzew przy uli­cy Zesłań­ców Sybi­ru na pasie zie­le­ni po stro­nie Cen­trum Kul­tu­ry oraz jed­ne­go drze­wa przy uli­cy Ewan­ge­lic­kiej w miej­scu po wycię­tym lata temu drze­wie. Pier­wot­nie pro­jekt zakła­dał wię­cej loka­li­za­cji, jed­nak te zosta­ły nega­tyw­nie oce­nio­ne. Mimo to pro­jekt zajął pierw­sze miej­sce w dziel­ni­cy Śród­mie­ście. Zagło­so­wa­ło na nie­go ponad 500 osób!