Na co Rady Dzielnic wydają pieniądze

Co roku Pre­zy­dent Lubli­na prze­zna­cza rezer­wę w budże­cie do wyko­rzy­sta­nia przez rady dziel­nic. Każ­da z nich może wska­zać, na jakie zada­nia (np. inwe­sty­cje, remon­ty, dofi­nan­so­wa­nia) wydat­ko­wać kwo­tę 150 tys. zł. Każ­da rada ma do dys­po­zy­cji taką samą sumę pieniędzy.

Powyż­sza kwo­ta może być prze­zna­czo­na na reali­za­cję dzia­łań inwe­sty­cyj­nych i remo­n­to­­wo-mode­r­ni­­za­­cy­j­nych, m. in. w zakresie:

  • prze­bu­do­wy i remon­tów dróg wewnętrz­nych, scho­dów i chodników,
  • budo­wy par­kin­gów i zatok parkingowych,
  • wyko­na­nia i zaku­pu wiat przystankowych,
  • zaku­pu i mon­ta­żu tablic infor­ma­cyj­nych (czy­taj wię­cej na s. 12),
  • budo­wy lub moder­ni­za­cji pla­ców zabaw, zie­leń­ców, małej archi­tek­tu­ry ogrodowej,
  • zago­spo­da­ro­wa­nia pla­ców i skwerów,
  • ogro­dzeń,
  • remon­tów i moder­ni­za­cji boisk oraz infra­struk­tu­ry sportowej,
  • budo­wy lub moder­ni­za­cji oświe­tle­nia ulic i placów,
  • inne zada­nia, słu­żą­ce zaspo­ka­ja­niu potrzeb mieszkańców.

Każ­da rada podej­mu­je decy­zję o podzia­le tych środ­ków na swo­ich posie­dze­niach. Potrzeb­na jest do tego uchwa­ła, któ­ra jest prze­ka­zy­wa­na urzęd­ni­kom do reali­za­cji. Rady dziel­nic mają czas naj­póź­niej do 30 kwiet­nia na pod­ję­cie odpo­wied­niej uchwa­ły oraz prze­ka­za­nie jej do urzę­du. Fak­tycz­nie im wcze­śniej to zro­bią, tym szyb­ciej wybra­ne zada­nia zosta­ną wykonane.

For­mal­nie od momen­tu prze­ka­za­nia uchwa­ły, rada nie ma wpły­wu na to, co się dzie­je ze wska­za­ny­mi zada­nia­mi. Fak­tycz­nie jed­nak spo­łecz­ni­cy są w sta­łym kon­tak­cie z urzęd­ni­ka­mi, lob­bu­ją, pro­szą i pona­gla­ją, aby przy­spie­szyć reali­za­cję upra­gnio­nych dzia­łań. Ma to zna­cze­nie z tego powo­du, że nie­wy­ko­rzy­sta­na do koń­ca roku kwo­ta wra­ca z powro­tem do budże­tu mia­sta (czy­li prze­pa­da). Dla­te­go ambi­cją spo­łecz­ni­ków jest peł­ne wyko­rzy­sta­nie przy­słu­gu­ją­cej ich dziel­ni­cy puli pieniędzy.

Wydatki tylko na terenach miejskich

Pie­nią­dze z rezer­wy celo­wej rady dziel­ni­cy mogą być wydat­ko­wa­ne tyl­ko na dział­kach, któ­re są wła­sno­ścią mia­sta. Moż­na z nich wyre­mon­to­wać chod­nik przy miej­skiej uli­cy, ale nie moż­na wyre­mon­to­wać chod­ni­ka leżą­ce­go na dział­ce spół­dziel­ni lub wspól­no­ty miesz­ka­nio­wej. Wła­sność tere­nu moż­na spraw­dzić na tzw. Geo­por­ta­lu miej­skim, (www.geoportal.lublin.eu).

Ile to kosztuje

Choć 150 tys. zł. może wyda­wać się dużą kwo­tą, war­to wie­dzieć, jak nie­wie­le moż­na za to zro­bić. Dokład­nie tyle kosz­tu­je wybu­do­wa­nie pla­cu zabaw z 7 ele­men­ta­mi. Kwo­ta ta wystar­czy też na budo­wę 60 m² dro­gi. Chod­nik z kra­węż­ni­kiem sze­ro­ki na 2 metry, o dłu­go­ści 100 metrów to wyda­tek rzę­du 100 000 zł. Tyle samo kosz­tu­je budo­wa 20 miejsc parkingowych.

Wydat­ki z rezer­wy celowej 

Kate­go­ria wydat­ków /Rok

2018

2019

Licz­ba zadań

Kwo­ta

Licz­ba zadań

Kwo­ta

Trans­port i łączność

36

1,71 mln

44

2,57 mln

Oświa­ta i wychowanie

30

0,29 mln

46

0,30 mln

Gospo­dar­ka komu­nal­na i ochro­na środowiska

34

0,95 mln

34

0,82 mln

Kul­tu­ra i ochro­na dzie­dzic­twa narodowego

14

0,20 mln

17

0,19 mln

Kul­tu­ra fizyczna

10

0,08 mln

8

0,12 mln

Gospo­dar­ka mieszkaniowa

6

0,01 mln

5

0,13 mln

Pomoc spo­łecz­na

11

0,05 mln

6

0,03 mln

Edu­ka­cyj­na opie­ka wychowawcza

2

0,02 mln

2

0,01 mln

Pozo­sta­łe

2

0,01 mln

2

0,01 mln

SUMA

145

3,41 mln

164

4,19 mln