Kompetencje Rad Dzielnic

Sta­tut dziel­ni­cy okre­śla zada­nia i kom­pe­ten­cje Dziel­ni­cy. Przede wszyst­kim nale­ży pamię­tać, że dziel­ni­ca to jed­nost­ka pomoc­ni­cza mia­sta, więc może reali­zo­wać jedy­nie takie zada­nia, któ­re są zgod­ne z zada­nia­mi gmi­ny. Np. nie może inge­ro­wać w inwe­sty­cje zlo­ka­li­zo­wa­ne na tere­nie spół­dziel­ni mieszkaniowych.

Sie­dzi­ba Rady Dziel­ni­cy Kośmi­nek (fot. rada dziel­ni­cy Kośminek)

Zgod­nie ze sta­tu­tem, do zadań dziel­ni­cy należą:

• kre­owa­nie i podej­mo­wa­nie ini­cja­tyw we wszyst­kich spra­wach dot. potrzeb mieszkańców,
• sty­mu­lo­wa­nie roz­wo­ju i udział w ini­cja­ty­wach oświa­to­wych, kul­tu­ral­nych, spor­to­wych i rekreacyjnych,
• podej­mo­wa­nie i wspie­ra­nie dzia­łań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska, przy­ro­dy, zie­le­ni i utrzy­ma­nia czystości,
• wnio­sko­wa­nie do orga­nów Mia­sta Lublin w spra­wach istot­nych dla miesz­kań­ców Dzielnicy,

Ponad­to opi­nia rady dziel­ni­cy jest wyma­ga­na w sprawach:

  • loka­li­za­cji, likwi­da­cji lub łącze­nia przed­szko­li, szkół, miej­skich insty­tu­cji kul­tu­ry i sportu,
  • prze­bie­gu tra­sy i kur­sów komu­ni­ka­cji miejskiej,
  • nazew­nic­twa ulic i placów,
  • stra­te­gii mia­sta i wie­lo­let­nich planów.

Orga­nem miesz­kań­ców dziel­ni­cy do wyko­ny­wa­nia tych zadań jest Rada, zło­żo­na z 15 lub 21 człon­ków, wybie­ra­nych w wybo­rach przez miesz­kań­ców dzielnicy.

Poza wyżej wymie­nio­ny­mi kom­pe­ten­cja­mi, każ­da rada dziel­ni­cy może wska­zać, na co prze­zna­czyć 150 tys. zł. z budże­tu mia­sta w danym roku kalen­da­rzo­wym (wię­cej dowiesz się na następ­nej stronie).

Nieste­ty z zapi­sów w sta­tu­tach wyni­ka, że Rada Mia­sta nie prze­ka­za­ła Dziel­ni­com żad­nych wyłącz­nych kom­pe­ten­cji w jakiej­kol­wiek spra­wie. Więk­szość ich zadań pole­ga na opi­nio­wa­niu oraz kon­sul­to­wa­niu, spro­wa­dza­jąc rolę Rad Dziel­nic do kolej­ne­go orga­nu kon­sul­ta­cyj­ne­go przy Pre­zy­den­cie miasta.

Dla­te­go sku­tecz­ność i wpływ na jakość życia miesz­kań­ców danej Rady Dziel­ni­cy w dużej mie­rze zale­ży od aktyw­no­ści, deter­mi­na­cji i woli współ­pra­cy człon­ków rady.

Pro­to­kol z wyni­ka­mi wybo­row do rady dzielnicy

Praca dla społeczników

Rada Dziel­ni­cy to ide­al­ne miej­sce do dzia­ła­nia dla osób z zacię­ciem spo­łecz­ni­kow­skim. Dla tych, któ­rzy chcą zro­bić coś dobre­go dla swo­je­go sąsiedz­twa, nauczyć się tego, jak dzia­ła samo­rząd lokal­ny. Z uwa­gi na sto­sun­ko­wo nie­du­że kom­pe­ten­cje Dziel­nic, więk­sze szan­se powo­dze­nia mają oso­by, któ­re chęt­nie współ­pra­cu­ją i łatwo nawią­zu­ją kon­takt z inny­mi miesz­kań­ca­mi. W ska­li całe­go mia­sta w radach dziel­nic pra­cu­je 428 społeczników.

Członek Rady Dzielnicy Radny Rady Miasta

Nie­któ­rzy myl­nie nazy­wa­ją rad­ny­mi człon­ków rad dziel­nic. Po pierw­sze sta­tut dziel­ni­cy mówi o „człon­kach” rady dziel­ni­cy a nie o rad­nych dziel­ni­co­wych. Po dru­gie kom­pe­ten­cje oby­dwu funk­cji są nie­po­rów­ny­wal­ne. Rad­ny Rady Mia­sta uchwa­la lokal­ne pra­wo, budżet i roz­li­cza pre­zy­den­ta z jego pra­cy na rzecz mieszkańców.