Jak założyć fundację?

3 Com­ments

W sierp­niu 2012 roku zakoń­czy­li­śmy wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z reje­stra­cją Fun­da­cji Wol­no­ści (www.facebook.com/fundacjawolnosci). Pierw­szy raz zakła­da­li­śmy orga­ni­za­cję poza­rzą­do­wą i dostar­czy­ło to nam wie­lu pro­ble­mów, z któ­ry­mi musie­li­śmy się zmierzyć.

W związ­ku z tym przy­go­to­wa­li­śmy dla Was mini porad­nik nt. pro­ce­su reje­stra­cji fun­da­cji. Poni­żej znaj­dzie­cie nasze rady, uwa­gi i spo­strze­że­nia. Mamy nadzie­ję, że dzię­ki nim unik­nie­cie naszych błę­dów. Zapra­sza­my do lektury.

Dlaczego chcę założyć fundację?

Powo­ła­nie wła­snej orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej daje dużo fraj­dy, tro­chę przy­wi­le­jów i całą masę obo­wiąz­ków. Zasta­nów się czy jesteś na to gotów? Czy masz z kim pra­co­wać w orga­ni­za­cji? Czy znasz się na tema­cie, któ­rym ma się ona zaj­mo­wać? My zare­je­stro­wa­li­śmy Fun­da­cję Wol­no­ści, bo od kil­ku lat zaj­mo­wa­li­śmy się dzia­ła­nia­mi, któ­re zamie­ści­li­śmy w jej sta­tu­cie. Wie­my co chce­my robić oraz mamy w tym doświadczenie.

Jakie są koszty założenia i działalności fundacji?

Jeśli jed­nak zde­cy­do­wa­łeś się zało­żyć fun­da­cję, to powi­nie­neś się liczyć z kosz­ta­mi zwią­za­ny­mi z reje­stra­cją oraz prze­ka­za­niem pie­nię­dzy na fun­dusz zało­ży­ciel­ski. Nie ma okre­ślo­ne­go mini­mum, my prze­ka­za­li­śmy 3000 zł (fun­da­cja z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą). Suge­ru­je­my aby kwo­ta nie była niska, bo Wasza fun­da­cja będzie wyglą­dać po pro­stu śmiesz­nie, mając fun­dusz zało­ży­ciel­ski na pozio­mie np. 300 zł. Pamię­taj, że te pie­nią­dze nie prze­pa­da­ją, bo będą słu­żyć reali­za­cji celów statutowych.

War­to pamię­tać, że fun­da­cja z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą musi mieć w fun­du­szu zało­ży­ciel­skim środ­ki prze­zna­czo­ne zarów­no na dzia­łal­ność gospo­dar­czą oraz na dzia­łal­ność sta­tu­to­wą (w naszym przy­pad­ku odpo­wied­nio 1000 zł i 2000 zł).

Na kosz­ty reje­stra­cji skła­da­ją się:

 • reje­stra­cja w KRS (fun­da­cja bez dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej 250 zł, z dzia­łal­no­ścią 600 zł),
 • wizy­ta u nota­riu­sza (pod­pi­sa­nie aktu zało­ży­ciel­skie­go i wzo­ry pod­pi­sów) to koszt ok. 220 zł,
 • wyrób pie­czą­tek (ogól­na oraz dla pre­ze­sa) kosz­tu­je ok. 100 zł (moż­na zamó­wić taniej na alle­gro, ale trze­ba będzie pocze­kać kil­ka dni),

Nato­miast do kosz­tów samej dzia­łal­no­ści fun­da­cji nale­ży zaliczyć:

 • obsłu­gę księ­go­wą (w warun­kach lubel­skich to ok. 400 zł z VAT mie­sięcz­nie, możesz też pro­wa­dzić same­mu, jeśli umiesz i masz czas – np. przy uży­ciu pro­gra­mu mksiegowa.pl od 29 zł miesięcznie),
 • obsłu­gę kon­ta ban­ko­we­go (my zde­cy­do­wa­li­śmy się na Idea Bank, któ­ry ofe­ru­je bez­płat­ne kon­to dla fun­da­cji – jed­nak nie wia­do­mo czy kie­dyś nie poja­wią się opłaty),
 • wyna­jem loka­lu (jeśli zare­je­stru­jesz fun­da­cję u sie­bie w miesz­ka­niu to możesz się obejść bez nie­go – do cza­su, aż się fun­da­cja nie rozwinie),
 • utrzy­ma­nie dome­ny i stro­ny inter­ne­to­wej (my posia­da­my dome­nę i ser­wer w fir­mie Hek­ko Net, gdzie ceny ser­we­rów z dome­ną na rok gra­tis zaczy­na­ją się już od 49,99 zł rocznie),
 • pro­jekt i wydruk wizy­tó­wek (w Inter­ne­cie roi się od pro­mo­cji „5 zł z wysył­ką za 250 wizytówek”),
 • zakup mate­ria­łów urzą­dzeń biu­ro­wych (w zależ­no­ści od potrzeb, na począ­tek możesz korzy­stać z domo­wej drukarki),

Pod­su­mo­wu­jąc, jeśli chcesz zało­żyć fun­da­cję bez dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej to powinieneś/powinniście dys­po­no­wać kwo­tą ok. 2590 zł (590 zł na reje­stra­cję oraz 2000 zł na fun­dusz zało­ży­ciel­ski); dla fun­da­cji z DG będzie to już 3940 zł (940 zł na reje­stra­cję oraz 3000 zł na fun­dusz zało­ży­ciel­ski). Mini­mal­ny koszt pro­wa­dze­nia fun­da­cji wynie­sie ok. 400 zł mie­sięcz­nie (za samą księgowość).

Usta­wa o fun­da­cjach daje moż­li­wość wnio­sko­wa­nia o zwol­nie­nie z opłat reje­stra­cyj­nych w KRS. Jed­nak sta­now­czo odra­dza­my tę moż­li­wość. Po pierw­sze prze­dłu­ża to czas ocze­ki­wa­nia na reje­stra­cję, a po dru­gie sądy pra­wie nigdy się na to nie zgadzają.

Jakie dokumenty musisz wypełnić.

Reje­stra­cji doko­nu­je­my w sądzie wła­ści­wym dla sie­dzi­by orga­ni­za­cji. Doku­men­ty nie­zbęd­ne do zało­że­nia fun­da­cji moż­na podzie­lić na czte­ry kategorie.

 1. Od nota­riu­sza:
  1. Akt nota­rial­ny powo­łu­ją­cy fundację,
  2. Wzór pod­pi­su osób upo­waż­nio­nych do repre­zen­ta­cji (w zależ­no­ści od tre­ści sta­tu­tu może to być pre­zes lub nawet cały zarząd fun­da­cji).
 2. Wła­sne dokumenty: 
  1. Uchwa­ła o przy­ję­ciu sta­tu­tu (pod­pi­sa­na przez fundatorów),
  2. Sta­tut w 3 egzem­pla­rzach (dla sądu, sta­ro­sty oraz mini­ster­stwa; na każ­dej stro­nie para­fo­wa­ny przez fun­da­to­rów a na koń­cu podpisany),
  3. Uchwa­ła o powo­ła­niu zarzą­du, rady fun­da­cji (jeśli jest).
 3. Dru­ki urzędowe: 
  1. KRS-W20 (pod­sta­wo­we dane dot. fundacji),
  2. KRS-WK (orga­ny fun­da­cji, np. zarząd i rada fun­da­cji, maks. po dwie oso­by na jed­nym formularzu),
  3. KRS-WM (zgło­sze­nie przed­mio­tu dzia­łal­no­ści gospodarczej),
  4. NIP‑2 (zgło­sze­nie do Urzę­du Skarbowego),
  5. RG‑1 (zgło­sze­nie do Głów­ne­go Urzę­du Statystycznego).
 4. Inne doku­men­ty:
  1. umo­wa uży­cze­nia (lub naj­mu) loka­lu, będą­ce­go sie­dzi­bą fundacji.
  2. wydruk z potwier­dze­niem prze­le­wu z opła­tą za rejestrację.

Oczekiwanie na rejestrację.

Jeśli w w/w doku­men­tach nie będzie błę­dów, to sąd powi­nien zare­je­stro­wać fun­da­cję w cią­gu dwóch tygo­dni. W prak­ty­ce jed­nak refe­ren­darz sądo­wy pra­wie zawsze znaj­dzie jakieś bra­ki lub błę­dy. W naszym przy­pad­ku były to nie­spój­no­ści w sta­tu­cie. Dla­te­go radzi­my aby go wcze­śniej dokład­nie spraw­dzić (naj­le­piej w obec­no­ści zna­jo­me­go prawnika).

Zna­leź­li­śmy też dwie moż­li­wo­ści na przy­spie­sze­nie cza­su reje­stra­cji. Pierw­sza to co kil­ka dni dzwo­nić do biu­ra podaw­cze­go KRS z zapy­ta­niem o pro­ces reje­stra­cji naszej orga­ni­za­cji. Nam Pani przez tele­fon poda­ła błąd we wnio­sku, dzię­ki cze­mu mogli­śmy go uzu­peł­nić już na dru­gi dzień od roz­mo­wy i pięć dni przed otrzy­ma­niem listu z sądu z wymie­nie­niem tego uchybienia.

Dru­gą moż­li­wo­ścią jest dołą­cze­nie do doku­men­tów reje­stra­cyj­nych wnio­sku o roz­pa­trze­nie spra­wy poza kolej­no­ścią. Nale­ży wów­czas podać waż­ne i sen­sow­ne argumenty.

No i pamię­taj aby być miłym dla pra­cow­ni­ków biu­ra podaw­cze­go KRS. Oni mogą dużo pomóc, pokie­ro­wać do odpo­wied­niej osoby.

Możesz też spraw­dzać co jakiś czas czy orga­ni­za­cja nie poja­wi się w Elek­tro­nicz­nym Moni­to­rze Sądo­wym (wszyst­kie nowe wpi­sy w KRS tam się poja­wia­ją). Wydruk pli­ku pdf z tego sys­te­mu jest trak­to­wa­ny przez ban­ki i inne insty­tu­cje na rów­ni z odpi­sem tradycyjnym.

Po otrzymaniu postanowienia z sądu.

Gdy fun­da­cja zosta­nie zare­je­stro­wa­na, otrzy­masz w tej spra­wie posta­no­wie­nie z sądu, zawie­ra­ją­ce nr KRS fun­da­cji. Od tej daty fun­da­cję uwa­ża się za powo­ła­ną. Jed­nak do swo­bod­nej dzia­łal­no­ści potrze­bu­jesz jesz­cze nr REGON i NIP (aby zło­żyć wnio­sek o NIP trze­ba już mieć REGON). Uzy­skasz je odpo­wied­nio w Głów­nym Urzę­dzie Sta­ty­stycz­nym (zazwy­czaj ok. dwa tygo­dnie po zare­je­stro­wa­niu w KRS) i we wła­ści­wym Urzę­dzie Skar­bo­wym. W nie­któ­rych ban­kach dopie­ro po ich otrzy­ma­niu możesz zało­żyć kon­to w ban­ku oraz wyna­jąć lub biu­ro rachun­ko­we do pro­wa­dze­nia księgowości.

Doku­men­ty wyma­ga­ne przez urzę­dy skar­bo­we mogą się róż­nić, w zależ­no­ści od dane­go urzędu.

Życzy­my powo­dze­nia w działalności!

 

Pobierz porad­nik „Jak zało­żyć fun­da­cję” w for­ma­cie PDF

Chcesz prze­czy­tać peł­ny porad­nik zakła­da­nia fun­da­cji z wzo­ra­mi pism i prak­tycz­ny­mi wska­zów­ka­mi? Napisz na kontakt@fundacjawolnosci.org.

 

Czy arty­kuł był przy­dat­ny? Możesz wyra­zić swo­je zado­wo­le­nie wspie­ra­jąc naszą fun­da­cję »klik­nij tutaj«

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

  • Mar­cin Bole­sław Ozygała
  • 18 paź­dzier­ni­ka 2017

  Dzię­ku­ję za pomoc­ne infor­ma­cje. Powodzenia

  • Anna Kusz
  • 6 lute­go 2017

  Dzię­ku­ję za przej­rzy­ste infor­ma­cje krok po kroku.

  • Fala Mes­sen­ger
  • 30 paź­dzier­ni­ka 2013

  Witam!
  Pro­sto, zwięź­le i na temat.
  Tego szukałem.
  Dzię­ku­ję bar­dzo za pomoc!
  Pozdrawiam

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy