Jak założyć fundację?

3 Com­ments

W sierp­niu 2012 roku zakoń­czy­li­śmy wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z reje­stra­cją Fun­da­cji Wol­no­ści (www.facebook.com/fundacjawolnosci). Pierw­szy raz zakła­da­li­śmy orga­ni­za­cję poza­rzą­do­wą i dostar­czy­ło to nam wie­lu pro­ble­mów, z któ­ry­mi musie­li­śmy się zmierzyć.

W związ­ku z tym przy­go­to­wa­li­śmy dla Was prak­tycz­ne szko­le­nie nt. pro­ce­su reje­stra­cji fun­da­cji. Dzię­ki nie­mu pozna­cie nasze rady, uwa­gi i spostrzeżenia.

Jed­nak naj­pierw odpo­wiedz sobie na jed­no, bar­dzo waż­ne pytanie…

Dlaczego chcę założyć fundację?

Powo­ła­nie wła­snej orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej daje dużo fraj­dy, tro­chę przy­wi­le­jów i całą masę obo­wiąz­ków. Zasta­nów się czy jesteś na to gotów? Czy masz z kim pra­co­wać w orga­ni­za­cji? Czy znasz się na tema­cie, któ­rym ma się ona zaj­mo­wać? My zare­je­stro­wa­li­śmy Fun­da­cję Wol­no­ści, bo od kil­ku lat zaj­mo­wa­li­śmy się dzia­ła­nia­mi, któ­re zamie­ści­li­śmy w jej sta­tu­cie. Wie­my co chce­my robić oraz mamy w tym doświadczenie.

 

Gotowy/a ? No to zapra­szam na >szko­le­nie<

 

Czy arty­kuł był przy­dat­ny? Możesz wyra­zić swo­je zado­wo­le­nie wspie­ra­jąc naszą fun­da­cję »klik­nij tutaj«

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

  • Mar­cin Bole­sław Ozygała
  • 18 paź­dzier­ni­ka 2017

  Dzię­ku­ję za pomoc­ne infor­ma­cje. Powodzenia

  • Anna Kusz
  • 6 lute­go 2017

  Dzię­ku­ję za przej­rzy­ste infor­ma­cje krok po kroku.

  • Fala Mes­sen­ger
  • 30 paź­dzier­ni­ka 2013

  Witam!
  Pro­sto, zwięź­le i na temat.
  Tego szukałem.
  Dzię­ku­ję bar­dzo za pomoc!
  Pozdrawiam

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy