Szkolenie: Jak założyć fundację lub stowarzyszenie

Naj­bliż­sze szkolenie:

11 paź­dzier­ni­ka o godz. 17 w biu­rze Fun­da­cji Wol­no­ści w Lublinie

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A

>Zgło­sze­nie<

 

Prze­oczy­łeś ter­min szko­le­nia lub nie mogłeś w nim uczestniczyć?

Napisz do nas: kontakt@fundacjawolnosci.org

Chcesz zało­żyć fun­da­cję lub stowarzyszenie?

Dzię­ki naszym sku­tecz­nym wska­zów­kom zro­bisz to szyb­ko i poprawnie.

Z nasze­go porad­ni­ka sko­rzy­sta­ły już dzie­siąt­ki osób.

Gwa­ran­tu­je­my atrak­cyj­ną cenę szkolenia.

 

 

Przebieg szkolenia

Kongres Ruchów Miejskich w Lublinie. Warsztat dot. konsultacji społecznych

 • fun­da­cja czy sto­wa­rzy­sze­nie? korzy­ści i różnice,
 • fun­dusz zało­ży­ciel­ski i kosz­ty rejestracji,
 • porów­na­nie ofer­ty kont bankowych,
 • o czym pamię­tać, pisząc statut,
 • wykaz nie­zbęd­nych dokumentów,
 • jak wypeł­niać dokumenty,
 • naj­częst­sze błę­dy przy reje­stra­cji organizacji,
 • zwol­nie­nie z kosz­tów sądowych,
 • odrzu­ce­nie wnio­sku przez KRS – co dalej?

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • pra­ca w małych gru­pach (do 5 osób),
 • omó­wie­nie na rze­czy­wi­stych przykładach,
 • zaję­cia w cen­trum miasta,
 • kawa, woda i ciast­ka w cenie,
 • wysta­wia­my rachu­nek oraz zaświad­cze­nie ukoń­cze­nia szkolenia,
 • 10% raba­tu dla orga­ni­za­cji człon­kow­skich FLOP oraz człon­ków orga­ni­za­cji strażniczych,

Zapisz się na szko­le­nie już dziś -> wypeł­nij zgło­sze­nie <-

Cena

fot. canva.com

Potwier­dze­niem udzia­łu w szko­le­niu jest doko­na­nie zapła­ty w kwo­cie 120 zł. Dane do przelewu:

Fun­da­cja Wolności
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A 20–002 Lublin
71 1090 2590 0000 0001 4947 2615
w tytu­le prze­le­wu pro­szę wpi­sać: udział w szko­le­niu jak zało­żyć ngo

Dodatkowo, każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie:

 • Wzo­ry popraw­nie wypeł­nio­nych doku­men­tów (for­mu­la­rze KRS, uchwa­ły, oświadczenia),
 • Porad­nik „Jak zare­je­stro­wać fundację”,

 

Prowadzący

Krzysztof JakubowskiKrzysz­tof Jaku­bow­ski – fun­da­tor i pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści. Autor porad­ni­ka „Jak zare­je­stro­wać fun­da­cję”. Posia­da­ne kwalifikacje:

 • Cer­ty­fi­kat EY Aca­de­my of Busi­ness „Spra­woz­da­nia finan­so­we orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych” (2020),
 • Absol­went pro­gra­mu Mena­dże­ro­wie NGO (Pro­men­go),
 • Cer­ty­fi­kat EY Aca­de­my of Busi­ness „Prak­tycz­ne zarzą­dza­nie pro­jek­ta­mi” (2019),
 • Aka­de­mia Dobrej Komu­ni­ka­cji 2 (2018),
 • Ani­ma­tor Sub­re­gio­nal­ny w kon­kur­sie „Lubel­skie Lokal­nie Mikro­do­ta­cje FIO” (spo­tka­nia, doradz­two i kon­sul­ta­cje w spra­wie kon­kur­su dota­cyj­ne­go) w latach 2017–2023,
 • wice­pre­zes zarzą­du Związ­ku Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w latach 2014–2017 oraz od 2022
 • Zakła­da­nie, pro­wa­dze­nie i pra­ca w orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych i sfe­rze poza­biz­ne­so­wej” (UMCS 2012),

Potrzebujesz szkolenia dla grupy osób?

Napisz do nas, usta­li­my szcze­gó­ły: kontakt@fundacjawolnosci.org