Sprawdź swoją radę dzielnicy!

No Com­ments

Szu­ka­my wolon­ta­riu­szy chęt­nych do moni­to­ro­wa­nia swo­ich rad dzielnic

Chcesz wspól­nie z nami spraw­dzić funk­cjo­no­wa­nie rad dziel­nic w Lubli­nie? Zdia­gno­zo­wać pro­ble­my i zapro­po­no­wać zmia­ny? Zwięk­szyć dostęp­ność infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści rad dziel­nic? Zgłoś się do nas i zostań lokal­nym straż­ni­kiem Two­jej rady dzielnicy!

Zada­niem lokal­nych straż­ni­ków będzie:

-udział w posie­dze­niach rad dziel­nic (raz w mie­sią­cu w okre­sie do wrze­śnia 2015),

-wizy­ty na dyżu­rach człon­ków rad i zarządów,

-spraw­dze­nie jako­ści i spo­so­bów komu­ni­ka­cji rad dziel­nic z mieszkańcami,

-spraw­dze­nie wyko­rzy­sta­nia i reali­za­cji inwe­sty­cji wska­za­nych w ramach tzw. rezer­wy celo­wej rad dzielnic,

-wystę­po­wa­nie do urzę­du mia­sta i samych rad o udo­stęp­nie­nie doku­men­tów z prac rad,

-przy­go­to­wa­nie reko­men­da­cji nt. zwięk­sze­nia przej­rzy­sto­ści i efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia dla poszcze­gól­nych rad dzielnic.

Ofe­ru­je­my Ci:

-zdo­by­cie umie­jęt­no­ści strażniczych,

-bez­płat­ny udział w dwu­dnio­wym szko­le­niu z noc­le­giem w hote­lu w dniach 20–21 września,

-udo­stęp­nie­nie sprzę­tu tech­nicz­ne­go do nagry­wa­nia posie­dzeń rady dziel­ni­cy (dyk­ta­fon, kamera),

-pomoc we wszyst­kich dzia­ła­niach i wspar­cie eksperckie,

-umo­wę wolontariacką,

-cer­ty­fi­kat lokal­ne­go strażnika,

-moż­li­wość dal­szej współ­pra­cy przy innych dzia­ła­niach Fun­da­cji Wolności.

Klik­nij tutaj, aby wypeł­nić for­mu­larz zgłoszeniowy

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy