Raport pokontrolny NIK: budowa stadionu nad Bystrzycą niezgodna z wieloma dokumentami

No Com­ments

Pozna­li­śmy raport pokon­trol­ny NIK w spra­wie ochro­ny zie­le­ni w Lubli­nie. Wyni­ki kon­tro­li są „miaż­dżą­ce”. Kon­tro­le­rzy wytknę­li sze­reg nie­pra­wi­dło­wo­ści i nie­zgod­no­ści. Ich zda­niem, plan budo­wy sta­dio­nu przy Bystrzy­cy jest nie­zgod­ny ze Stu­dium (tym uchwa­lo­nym w 2019), Stra­te­gią Roz­wo­ju Mia­sta, Pla­nem Adap­ta­cji, bada­nia­mi eko­fi­zjo­gra­ficz­ny­mi, opi­nia­mi RDOŚMKUA.

W związ­ku ze stwier­dzo­ny­mi nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi, raport wska­zu­je 14 wnio­sków pokon­trol­nych. Choć trze­ba oddać Pre­zy­den­to­wi, że do czę­ści uwag pró­bo­wał się zasto­so­wać jesz­cze w trak­cie trwa­nia kontroli.

Urząd Mia­sta nie kwa­pił się do ujaw­nie­nia nie­ko­rzyst­nych dla sie­bie infor­ma­cji. Tak wyglą­da infor­ma­cja o kon­tro­li NIKu na stro­nie urzę­du mia­sta ->bip.lublin.eu<-. A tu jest peł­ny ->pro­to­kół pokontrolny<-

P_21_027_UM Lublin

 

Długa droga do ujawnienia wyników kontroli

Poni­żej kalen­da­rium, któ­re obra­zu­je, jak trud­no było dotrzeć do tego dokumentu:

4 sierp­nia 2021 kon­tro­la NIK zakoń­czy­ła się opra­co­wa­niem wystą­pień pokon­trol­nych. Po ich otrzy­ma­niu Pre­zy­dent miał obo­wią­zek opu­bli­ko­wać je w BIPie. Do dziś tego nie uczynił.

17 listo­pa­da 2021 na posie­dze­niu Komi­sji Rewi­zyj­nej Rady Mia­sta rad­ni otrzy­ma­li kil­ku­mi­nu­to­wą, ust­ną infor­ma­cję o wyni­kach kon­tro­li. Prze­mil­cza­no kwe­stie zw. z nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi wokół budo­wy sta­dio­nu (przy­pad­kiem mamy nagra­nie).

16 grud­nia 2021 p.o. Dyrek­to­ra Dele­ga­tu­ry NIK w Lubli­nie odmó­wił nam udo­stęp­nie­nia wyni­ków kon­tro­li, bo infor­ma­cje o wyni­kach kon­tro­li nie zosta­ły jesz­cze opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej NIK. Odwo­ła­li­śmy się od tej decy­zji do Pre­ze­sa NIK.

23 grud­nia 2021 Pre­zy­dent odmó­wił nam udo­stęp­nie­nia wyni­ków kon­tro­li, bo zgod­nie z usta­wą o NIK, są one udo­stęp­nia­ne na stro­nie NIKu.

29 grud­nia 2021 zło­ży­li­śmy skar­gę do WSA na bez­czyn­ność Pre­zy­den­ta w tym zakre­sie (jesz­cze nie była rozpatrywana).

13 stycz­nia 2022 Pre­zes NIK uchy­lił decy­zję p.o. Dyrek­to­ra Dele­ga­tu­ry NIK w Lubli­nie i naka­zał mu udo­stęp­nić wyni­ki kontroli.

18 stycz­nia 2022 p.o. Dyrek­to­ra Dele­ga­tu­ry NIK w Lubli­nie udo­stęp­nił nam dokumenty.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy