Warsztaty związane z monitoringiem rad dzielnic

No Com­ments

Warsztaty nt. Kontrola ObywatelskaW minio­ny week­end zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy warsz­ta­ty dla lokal­nych straż­ni­ków, któ­rzy roz­po­czę­li moni­to­ring funk­cjo­no­wa­nia rad dziel­nic w Lubli­nie. W sobo­tę odby­ły się warsz­ta­ty dot. kon­tro­li oby­wa­tel­skiej i dostę­pu do infor­ma­cji publicznej.

Uczest­ni­cy dowie­dzie­li się m. in. tego, jaki­mi zasa­da­mi kie­ro­wać się w dzia­łal­no­ści straż­ni­czej oraz jak korzy­stać z pra­wa do infor­ma­cji i co zro­bić w przy­pad­ku, gdy wnio­sek o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej pozo­sta­je bez odpowiedzi.

W nie­dzie­lę sku­pi­li­śmy się na ustro­ju samo­rzą­du lokal­ne­go oraz funk­cjo­no­wa­niu rad dziel­nic w Lubli­nie. Duże zain­te­re­so­wa­nie i wie­le dys­ku­sji wzbu­dzi­ły zagad­nie­nia dot. jed­no­stek pomoc­ni­czych mia­sta. Jak przy­zna­li sami pro­wa­dzą­cy, oso­by uczest­ni­czą­ce w zaję­ciach już posia­da­ją dużą wiedzę.

W moni­to­rin­gu bie­rze udział 12 osób spo­śród tych, któ­re wysła­ły swo­je zgłoszenia.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy