Raport: Czy warto wierzyć wizualizacjom deweloperów?

No Com­ments

Hipoteza

Wizu­ali­za­cje obiek­tów dewe­lo­per­skich róż­nią się od rzeczywistości.

Założenia badawcze

W celu spraw­dze­nia hipo­te­zy prze­ana­li­zo­wa­li­śmy mate­ria­ły rekla­mo­we roz­da­wa­ne w trak­cie tar­gów miesz­ka­nio­wych z rze­czy­wi­ście powsta­ły­mi inwestycjami.

Metodologa pozyskania danych

Dane – mate­ria­ły rekla­mo­we inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych – zosta­ły pozy­ska­ne w trak­cie tar­gów miesz­ka­nio­wych w dniach 10 kwiet­nia 2022 roku oraz 1 kwiet­nia 2023 roku.

Następ­nie z pozy­ska­nych danych wybra­no te mate­ria­ły rekla­mo­we, któ­re zawie­ra­ły wizu­ali­za­cje. Następ­nie z otrzy­ma­nej gru­py wybra­no te inwe­sty­cje, któ­re już zosta­ły odda­ne do użyt­ko­wa­nia lub pra­ce są prak­tycz­nie zakoń­czo­ne. Do dal­szej ana­li­zy tra­fi­ło 11 inwestycji.

Analiza danych

Ana­li­za pole­ga na porów­na­niu wizu­ali­za­cji z rze­czy­wi­sto­ścią. Ana­li­zie pod­le­gał wyłącz­nie wygląd zewnętrz­ny inwe­sty­cji i jej oto­cze­nia. Szcze­gól­ną uwa­gę poło­żo­no na zgod­ność bry­ły budyn­ku z wizu­ali­za­cję oraz jej oto­cze­nia, w szcze­gól­no­ści zie­le­ni i małej archi­tek­tu­ry, plac zabaw, miejsc par­kin­go­wych oraz ogro­dzeń i balustrad.

Wyniki analizy

W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nej ana­li­zy w przy­pad­ku wszyst­kich inwe­sty­cji stwier­dzo­no, że zacho­dzi zgod­ność bry­ły budyn­ku z wizu­ali­za­cja­mi. W 10 na 11 przy­pad­ków wizu­ali­za­cje były dużo bar­dziej obfi­te w zie­leń. Jeden przy­pa­dek dot. jed­nak sytu­acji wyko­rzy­sta­nia prost­szej wizu­ali­za­cji (tere­ny zie­lo­ne wyglą­da­ją jak traw­ni­ki z drze­wa­mi). Drze­wa na wizu­ali­za­cjach były więk­sze, bar­dziej buj­ne niż w rze­czy­wi­sto­ści. Zie­le­ni niskiej na wizu­ali­za­cjach było wię­cej i była bar­dziej buj­na. Rzad­ko kie­dy w wizu­ali­za­cji wska­zy­wa­no, że nasa­dze­nia będą mia­ły for­mę kamie­ni­ste­go ogrodu.

W zakre­sie pla­ców zabaw w więk­szo­ści wypad­ków rze­czy­wi­stość była zbież­na z wizu­ali­za­cja. Zda­rzy­ły się jed­nak poje­dyn­cze odstęp­stwa in plus (zastą­pie­nie śli­zgaw­ki ład­niej­szym mode­lem), czy in minus (zastą­pie­nie huś­taw­ki mniej atrak­cyj­ną ciuch­cią czy mniej wypo­sa­że­nia, choć doty­czy­ło to detali).

W zakre­sie miejsc par­kin­go­wych dostrze­żo­no pew­ną pra­wi­dło­wość. W sytu­acji, gdy miej­sca par­kin­go­we wyko­ny­wa­ne są jako powierzch­nia bio­lo­gicz­nie czyn­na to na wizu­ali­za­cji są one zie­lo­ne, w rze­czy­wi­sto­ści wyglą­da­ją jak kle­pi­sko bądź żwi­ro­wi­sko. Powszech­ne było wypeł­nie­nie krat par­kin­go­wych zie­mią do samej góry co unie­moż­li­wia roz­wi­ja­nie się na niej roślin­no­ści. Ta jest po pro­stu zajeżdżana.

Ogro­dze­nia i balu­stra­dy pra­wie zawsze były zgod­ne z wizu­ali­za­cja­mi. Ewen­tu­al­ne róż­ni­ce doty­czy­ły ilo­ści sto­so­wa­nych balu­strad, szcze­gól­nie przy scho­dach, chod­ni­kach czy zjaz­dach do gara­ży. W jed­nym wypad­ku wizu­ali­za­cja pre­zen­to­wa­ła przy­do­mo­we ogród­ki jako ogro­dzo­ne żywo­pło­tem choć w rze­czy­wi­sto­ści zastą­pio­no je ogro­dze­niem. W innym wizu­ali­za­cja nie suge­ro­wa­ła ogro­dze­nia takich ogród­ków wca­le, choć w rze­czy­wi­sto­ści zosta­ły one wygrodzone.

W zakre­sie bli­skie­go oto­cze­nia, jako dobrą prak­ty­kę nale­ży wska­zać reali­stycz­ne odwzo­ro­wa­nie oto­cze­nia, w tym znaj­du­ją­cych się w oko­li­cy zabu­do­wań. Zda­rza­ło się, że otocz­nie wpro­wa­dza w błąd: pre­zen­tu­je par­king, choć trwa na nim budo­wa blo­ków, czy wca­le nie poka­zu­je ota­cza­ją­cych budyn­ków. Jako pół­śro­dek nale­ży wska­zać poka­za­nie na wizu­ali­za­cji, że dany obszar jest już zainwestowany.

Naj­bar­dziej skraj­ne przy­kła­dy róż­nic w bli­skim oto­cze­niu dot. nie poka­za­nia pobli­skie­go maga­zy­nu, wizu­ali­za­cja nie powsta­ją­cych ale­jek i pla­ców. W jed­nym przy­pad­ku na wizu­ali­za­cjach widać otwar­tą prze­strzeń podwó­rza. W rze­czy­wi­sto­ści zna­la­zła się tam spo­ra obu­do­wa wywietrz­ni­ków gara­ży pod­ziem­nych oraz beto­no­wy murek zjaz­du do tych gara­ży. Na wizu­ali­za­cji zjazd był oto­czo­ny przej­rzy­stą balu­stra­dą. Naszym zda­niem takie wizu­ali­za­cje wpro­wa­dza­ją w błąd. Nie moż­na tego przy­rów­nać do dewe­lo­pe­rów, któ­rzy nie poka­zu­ją takich miejsc wcale.

Porównanie wizualizacji i rzeczywistości – przykłady

Dla zobra­zo­wa­nia róż­nic wybra­no trzy naj­bar­dziej róż­nią­ce się inwestycje.

Na wizu­ali­za­cji widzi­my otwar­tą prze­strzeń podwó­rza. W rze­czy­wi­sto­ści jego widok zabu­rza murek zjaz­du do gara­żu pod­ziem­nych oraz spo­rej wiel­ko­ści obu­do­wa wywietrz­ni­ków gara­żu. Buj­na zie­leń w rze­czy­wi­sto­ści oka­zu­je się rachi­tycz­na. (gór­ne zdję­cie: mate­ria­ły rekla­mo­we Idea Invest i TBV)

Zie­lo­ne par­kin­gi w rze­czy­wi­sto­ści rzad­ko kie­dy oka­zu­ją się zie­lo­ne. (gór­ne zdję­cie: mate­ria­ły rekla­mo­we Lalak Development)

Wizu­ali­za­cja: osie­dle peł­ne wyso­kiej zie­le­ni, z pla­cem na spo­tka­nia sąsiedz­kie (w tle). (zdję­cie: mate­ria­ły rekla­mo­we Żagiel Dom)

Rze­czy­wi­stość: zie­leń znacz­nie mniej buj­na. Tutaj część drzew zastą­pi­ły usy­pa­ne pagórki.

Rze­czy­wi­stość: zie­leń to sadzon­ki na czar­nej folii. Plac spo­tkań sąsiedz­kich nie powstał w całości.

Wizu­ali­za­cja: na dole zdję­cia widać dodat­ko­we zjaz­dy do gara­ży. Od dołu i lewej stro­ny osie­dle sąsia­du­je z tere­na­mi zie­lo­ny­mi. Podwó­rza są zie­lo­ne. (zdję­cie: mate­ria­ły rekla­mo­we Lalak Development)

Rze­czy­wi­stość: zie­lo­ne podwó­rza w praktyce

Rze­czy­wi­stość: tutaj miał być dodat­ko­wy zjazd do gara­ży i tere­ny zielone.

Rze­czy­wi­stość: plac zabaw zgod­ny z zapo­wie­dzia­mi, ale skąd w tle zna­la­zła się sza­ra ściana?

Popro­si­li­śmy wska­za­nych dewe­lo­pe­rów o odnie­sie­nie się do naszych zastrze­żeń, w wyzna­czo­nym ter­mi­nie tyl­ko jeden się odniósł. Poni­żej jego stanowisko.

Lalak odp. na maila z 08.08.2023

Podsumowanie

Ana­li­za potwier­dzi­ła, że wizu­ali­za­cje pre­zen­to­wa­ne przez dewe­lo­pe­rów róż­nią się od rze­czy­wi­sto­ści. Róż­ni­ce te naj­bar­dziej widocz­ne są w oto­cze­niu inwe­sty­cji. W zakre­sie brył budyn­ku inwe­sty­cje odpo­wia­da­ją rze­czy­wi­sto­ści. Poka­zu­je to, że wizu­ali­za­cje, będą­ce mate­ria­ła­mi rekla­mo­wy­mi, nale­ży trak­to­wać z  dystan­sem. W pierw­szej kolej­no­ści war­to się zapo­znać z oto­cze­niem pla­no­wa­nej inwe­sty­cji – tym rze­czy­wi­stym, jak i planowanym.


Zestawienie danych

W poniż­szej tabe­li zebra­no dane dot. zba­da­nych 11 inwestycji.

Tabe­la 1: Porów­na­nie wizu­ali­za­cji inwe­sty­cji dewe­lo­per­skich z rzeczywistością.

Adres Bry­ła budynku Zie­leń wysoka Zie­leń niska Plac zabaw Miej­sca parkingowe Ogro­dze­nia i balustrady Bli­skie otoczenie
Woliń­skie­go

22, 24, 26, 28

podob­na Zie­leń wyso­ka mia­ła poja­wić się głów­nie od stro­ny wjaz­dów do gara­ży pod­ziem­nych. Zamiast roz­ło­ży­stych drzew poja­wi­ły się takie o for­mie kolum­no­wej.

Gołe ścia­ny obsa­dzo­no blusz­czem, co dało bar­dzo dobry efekt.

Zie­lo­ne podwór­ka zosta­ły zastą­pio­ne nie­licz­ną, niską zie­le­nią posa­dzo­ną w wyło­żo­nych kamie­nia­mi stre­fach.

Traw­ni­ki przy wjaz­dach do gara­ży pod­ziem­nych zosta­ły zastą­pio­ne kamieniami

podob­ny Na wizu­ali­za­cji widać zie­lo­ne miej­sca par­kin­go­we. W rze­czy­wi­sto­ści bar­dzo mało na nich zie­le­ni. W więk­szo­ści wyglą­da­ją jak uschnię­te kle­pi­ska. Par­kin­gi mia­ły koń­czyć się zie­le­nią, któ­rą zastą­pio­no kost­ką beto­no­wą. Układ par­kin­gów się zgadza podob­ne Po prze­ciw­nej stro­nie ul. Woliń­skie­go na wizu­ali­za­cji widać dodat­ko­we zjaz­dy do gara­ży oraz wol­ną dział­kę. W rze­czy­wi­sto­ści na dział­ce tej trwa­ły pra­ce a zjaz­du nie zre­ali­zo­wa­no.

Na wizu­ali­za­cji nie uwzględ­nio­no tak­że ist­nie­ją­ce­go budyn­ku maga­zy­no­we­go znaj­du­ją­ce­go się przy ul. Zemborzyckiej.

Kra­śnic­kie

21

podob­na Zgod­nie z wizu­ali­za­cją – zacho­wa­no ist­nie­ją­cą zie­leń, co sta­no­wi ewe­ne­ment na ska­lę Lubli­na. W momen­cie moni­to­rin­gu „drze­wa na ron­dzie”, już nie było, jed­nak wg. Geo­por­ta­lu w trak­cie budo­wy jesz­cze było Zamiast traw­ni­ków poja­wi­ły się nasa­dze­nia krze­wów spo­śród żwirku nie widocz­ne na wizualizacji nie widocz­ne na wizualizacji podob­ne podob­ne
Wroń­ska

3c

podob­na nie widocz­ne na wizualizacji nie widocz­ne na wizualizacji Zbli­żo­ny – ele­men­ty drew­nia­ne zastą­pio­ne metalowymi. nie widocz­ne na wizualizacji podob­ne nie widocz­ne na wizualizacji
Gra­na­ta

19

podob­na nie widocz­ne na wizualizacji Zamiast buj­nej zie­le­ni jej rachi­tycz­ne imitacja. podob­ny Od podwó­rza nie powsta­ły miej­sca par­kin­go­we.

Od fron­tu powsta­ły po obu stro­nach zamiast po jednej.

podob­ne Przej­ście prze­świ­tem jest po scho­dach, a nie w pozio­mie tere­nu.

Doj­ście do podwó­rza po chod­ni­ku, któ­re­go nie ma – w jego miej­scu trwa budowa.

Woliń­skie­go

15, 17, 19,21,23, 33

podob­na Drze­wa są podob­nej wyso­ko­ści co na wizu­ali­za­cjach, ale zde­cy­do­wa­nie mniej roz­ło­ży­ste, bra­ku­je drzew od uli­cy Woliń­skie­go – zosta­ły zastą­pio­ne usy­pa­ny­mi górkami. Zamiast traw­ni­ków poja­wi­ły się nasa­dze­nia krze­wów na czar­nej folii lub wysy­pa­ne kamieniami. Zamiast huś­taw­ki poja­wi­ła się loko­mo­ty­wa, plac zabaw jest mikroskopijny. podob­ne Przy­do­mo­we ogród­ki mia­ły być wygro­dzo­ne żywo­pło­ta­mi a są siatką Za budyn­ka­mi miał się zna­leźć plac, któ­re­go nie ma. Aktu­al­nie jest tam ogro­dzo­ny teren budowy.
Relak­so­wa

20

podob­na nie widocz­ne na wizualizacji Zamiast buj­nej zie­le­ni jej rachi­tycz­ne imitacja. nie widocz­ne na wizualizacji podob­ne Balu­stra­dy bal­ko­no­we zgod­ne z wizu­ali­za­cja­mi. Wizu­ali­za­cja nie poka­zy­wa­ła jed­nak balu­strad chod­ni­ków czy zjaz­du do garażu. Wizu­ali­za­cja , choć nie poka­zu­je jak wyglą­da oto­cze­nie inwe­sty­cji, to sygna­li­zu­je, któ­re tere­ny są już zainwestowane.
Jemio­łusz­ki

4, 6

podob­na Rachia­tycz­ne drzew­ka na wizu­ali­za­cji i w rze­czy­wi­sto­ści. Pokrój kulo­wy zastą­pio­no kolumnowym Na wizu­ali­za­cji zie­leń to traw­ni­ki. W rze­czy­wi­sto­ści poja­wia­ją się też nasa­dze­nia krze­wów.

Zie­lo­na dro­ga dojaz­do­wa do śmiet­ni­ków rze­czy­wi­ście jest zielona.

nie widocz­ne na wizualizacji podob­ne Wizu­ali­za­cje suge­ru­ją ogól­no­do­stęp­ną zie­leń, gdy są to wydzie­lo­ne ogro­dze­nia­mi ogród­ki. Wywietrz­nia jest obu­do­wa­na beto­no­wym mur­kiem tuż przed okna­mi, cze­go nie widać na wizu­ali­za­cjach.

Balu­stra­dy na bal­ko­nach identyczne

Reali­stycz­ne odwzo­ro­wa­nie oko­li­cy z lotu pta­ka.

Widok na front na wizu­ali­za­cji z tere­nu zie­lo­ne­go, aktu­al­nie trwa tam budowa

Gran­ta

9, 11, 13

podob­na Od podwó­rza drze­wa nie ma wca­le. Od dro­gi dojaz­do­wej duże roz­ło­ży­ste drze­wa liścia­ste zosta­ły zastą­pio­ne rachia­tycz­ny­mi drze­wa­mi o pokro­ju kolmnowym Zamiast buj­nej zie­le­ni jej rachi­tycz­ne imitacja. podob­ny podob­ne Na wizu­ali­za­cji nie ma balu­strad, w rze­czy­wi­sto­ści się poja­wia­ją, choć są este­tycz­ne. Na bal­ko­nie zgod­ne z wizualizacją. podob­ne
Róża­na

24, 26, 28

podob­na Pozo­sta­wio­no ist­nie­ją­ce drze­wa, jed­nak zabra­kło nasa­dzeń przy zjeź­dzie do par­kin­gu podziemnego Zamiast buj­nej zie­le­ni jej rachi­tycz­ne imi­ta­cja, czę­sto w mniej­szej ilo­ści – szcze­gól­nie na dro­dze dojaz­do­wej pomię­dzy budyn­ka­mi. Miej­sca­mi zie­leń zastą­pio­no żwirkiem. Zbli­żo­ny, a nawet śli­zgaw­ka robi lep­sze wrażenie. Układ miejsc zgod­ny, jed­nak zie­lo­ne miej­sca par­kin­go­we wyko­na­no w for­mie powierzch­ni bio­lo­gicz­nie czyn­nej – tłucznia. podob­ne Na wizu­ali­za­cji widocz­ne są drze­wa na cią­gu pie­szym KX, któ­re jed­nak zosta­ły wycię­te.

Od uli­cy Róża­nej widocz­ny par­king, na któ­rym jed­nak powsta­je kolej­ny budy­nek. W innym miej­scu w prze­świ­cie mię­dzy budyn­ka­mi jest tam wol­na prze­strzeń, któ­ra w rze­czy­wi­sto­ści jest blokiem

Pomi­nię­to dość spo­rą wyrzut­nię powie­trza w podwó­rzu oraz wia­ty śmiet­ni­ko­we. Zjazd do gara­żu oto­czo­no beto­no­wym mur­kiem, a na wizu­ali­za­cji było to przej­rzy­ste ogrodzenie

Buksz­pa­no­wa 8 podob­na Wyso­ka buj­na zie­leń, zastą­pio­na zie­le­nią podob­nej wyso­ko­ści, ale mniej rozłożystą. Zamiast buj­nej zie­le­ni jej rachi­tycz­ne imitacja. podob­ny Układ par­kin­gów zbież­ny z wizu­ali­za­cją, jed­nak zie­lo­ne par­kin­gi to w prak­ty­ce klepisko. podob­ne podob­ne
Kora­lo­wa

16, 18

podob­na nie widocz­ne na wizualizacji Zamiast buj­nej zie­le­ni jej rachi­tycz­ne imitacja. podob­ny, jed­nak uboż­sze w detale Układ zbież­ny, jed­nak par­ko­wa­nie pod skar­pą zastą­pio­no par­ko­wa­niem pod murem oporowym. Podob­ne. Plac zabaw otrzy­mał dodat­ko­we ogro­dze­nie z ogro­dze­nia panelowego Wizu­ali­za­cja uwzględ­nia sąsied­nią zabu­do­wę po stro­nie zachod­niej, jed­nak nie po stro­nie wschodniej.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię w ramach Fun­du­szy EOG.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy