Uchwały RD Śródmieście

No Com­ments
  1. Uchwa­ła nr 39/XVI/2014 z dnia 17.03.2014 r. – doty­czy udzie­le­nia abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

Rada udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

  1. Uchwa­ła nr 40/XVI/2014 z dnia 17.03.2014 r. – doty­czy­ła wyra­że­nia opi­nii wobec wpro­wa­dze­nia ruchu jed­no­kie­run­ko­we­go na jed­nej z ulic dzielnicy.

Rada wyra­zi­ła popar­cie dla wnio­sku Zarzą­du Dróg i Mostów w Lubli­nie doty­czą­ce­go wpro­wa­dze­nia ruchu jed­no­kie­run­ko­we­go na jed­nej z ulic Śródmieścia.

  1. Uchwa­ła nr 41/XVI/2014 z dnia 17.03.2014 r. – doty­czy wyzna­cze­nia przej­ścia dla pie­szych na jed­nej z ulic na tere­nie dzielnicy.

Rada Dziel­ni­cy wyra­zi­ła pozy­tyw­ną opi­nię dla utwo­rze­nia dodat­ko­we­go przej­ścia dla pie­szych przy ul. Ber­nar­dyń­skiej znaj­du­ją­cej się na obsza­rze jej działania.

  1. Uchwa­ła nr 42/XVI/2014 z dnia 17.03.2014 r. – doty­czy podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014 r.

Człon­ko­wie Rady doko­na­li roz­dy­spo­no­wa­nia środ­ków pomię­dzy dwa pro­jek­ty – zamon­to­wa­nie urzą­dzeń siłow­ni pod chmur­ką na jed­nym ze skwe­rów oraz zamon­to­wa­niu kamer moni­to­rin­gu. W żad­nym z wymie­nio­nych pro­jek­tów nie wska­za­no kwot, któ­re miał­by zostać prze­zna­czo­ne na prze­pro­wa­dze­nie inwestycji.

  1. Uchwa­ła nr 43/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – doty­czy wyra­że­nia opi­nii w spra­wie zamon­to­wa­nia słup­ków chro­nią­cych zie­leń przy ul. Pro­bo­stwo 23 w Lublinie.

Rada Dziel­ni­cy wyra­zi­ła opi­nię doty­czą­cą popar­cia pro­po­zy­cji Zarzą­du Nie­ru­cho­mo­ści Komu­nal­nych w Lubli­nie mon­ta­żu słup­ków chro­nią­cych zie­leń przy ul. Pro­bo­stwo 23 w Lublinie.

  1. Uchwa­ła nr 44/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – doty­czy wyra­że­nia opi­nii w spra­wie docie­ple­nia budyn­ku Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 24 przy ul. Nie­ca­łej 1 w Lublinie.

Rada Dziel­ni­cy popar­ła wnio­sek dyrek­cji Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 24 w spra­wie umiesz­cze­nia budyn­ku szko­ły na liście obiek­tów prze­zna­czo­nych do ter­mo­mo­der­ni­za­cji i zle­ce­nie wyko­na­nia pla­nów budowlanych.

Uchwa­ła nr 45/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – doty­czy wyra­że­nia opi­nii na zmia­nę tra­sy linii auto­bu­so­wej nr 23 w Lublinie.

Rada Dziel­ni­cy zaak­cep­to­wa­ła pro­po­zy­cję Zarzą­du Trans­por­tu Miej­skie­go w Lubli­nie zmia­ny tra­sy linii auto­bu­so­wej nr 23 w Lublinie.

  1. Uchwa­ła nr 46/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – doty­czy wyra­że­nia opi­nii na temat loka­li­za­cji przy­stan­ku auto­bu­so­we­go przy ul. Naru­to­wi­cza w Lubli­nie po stro­nie parzystej.

Rada Dziel­ni­cy w uchwa­le wyra­zi­ła sprze­ciw wobec decy­zji Zarzą­du Trans­por­tu Miej­skie­go w Lubli­nie doty­czą­cej prze­nie­sie­nia przy­stan­ku auto­bu­so­we­go przy ul. Naru­to­wi­cza w Lublinie.

  1. Uchwa­ła nr 47/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – doty­czy uchwa­le­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy przez Urząd Mia­sta Lublin, finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta w przy­szłym roku budżetowym.

Rada Dziel­ni­cy za pośred­nic­twem Uchwa­ły doko­na­ła zgło­sze­nia 58 inwe­sty­cji z tere­nu dziel­ni­cy, w tym nie­któ­re pro­po­zy­cje inwe­sty­cji uję­to kom­plek­so­wo, tzn. nie wska­za­no jakie kon­kret­ne dzia­ła­nie mia­ło­by zostać wyko­na­ne na danym tere­nie – np. stwo­rze­nie odpo­wied­niej archi­tek­tu­ry zie­le­ni na Pla­cu Wol­no­ści lub reali­za­cja punk­tu wido­ko­we­go na wzgó­rzu Czwar­tek. Ponad­to zgło­szo­no wie­le pro­po­zy­cji doty­czą­cych inwe­sty­cji dro­go­wych – reno­wa­cje ulic, chod­ni­ków, budo­wa nowych tras rowe­ro­wych, moder­ni­za­cja sta­rych tras, wska­za­no miej­sca nasa­dzeń zie­le­ni oraz obję­cia moni­to­rin­giem miejskim.

  1. Uchwa­ła nr 48/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – doty­czy podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014 r.

Rada Dziel­ni­cy zde­cy­do­wa­ła o wydat­ko­wa­niu środ­ków z rezer­wy celo­wej na zamon­to­wa­nie ogro­dze­nia na pla­cu zaba­wa, zamon­to­wa­nie huś­ta­wek, budo­wa wia­ty śmiet­ni­ko­wej oraz remont chod­ni­ka na jed­naj z dziel­ni­co­wych ulic.

  1. Uchwa­ła nr 49/XVIII/2014 z dnia 26.09.2014 r. – doty­czy podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014 r.

Rada Dziel­ni­cy pod­ję­ła decy­zję o mon­ta­żu ławek przy czte­rech uli­cach dziel­ni­cy, budo­wy dom­ków dla kotów, mon­ta­żu koszy śmiet­ni­ko­wych, mon­ta­żu kame­ry moni­to­rin­gu na jed­nej z ulic oraz zago­spo­da­ro­wa­nie skwe­ru zieleni.

Zwa­ża­jąc, że jest to dru­ga uchwa­ła Rady Dziel­ni­cy w tym samym przed­mio­cie moż­na wysnuć wnio­sek, iż po kon­sul­ta­cjach z odpo­wied­ni­mi Wydzia­ła­mi Urzę­du Mia­sta, po wyko­na­niu inwe­sty­cji wska­za­nych w Uchwa­le nr 48/XVII/2014 pozo­sta­ły jesz­cze nie­wy­ko­rzy­sta­ne środ­ki rezer­wy celo­wej. Po ilo­ści inwe­sty­cji oraz ich przy­pusz­czal­nych kosz­tach (w tym takich jak mon­taż kame­ry moni­to­rin­gu miej­skie­go) moż­na zauwa­żyć, iż kwo­ta 129 tys. zł nie wystar­czy na cał­ko­wi­tą ich reali­za­cję w bie­żą­cym roku rezer­wy celowej.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy