Uchwały RD Szerokie

No Com­ments
  1. Uchwa­ła nr 15/XXXV/2014 z dnia 08.05.2014 r. – doty­czy udzie­le­nie abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

Rada udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

  1. Uchwa­ła nr 16/XXXVI/2014 z dnia 12.06.2014 r. – doty­czy uchwa­le­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy przez Urząd Mia­sta Lublin, finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta w przy­szłym roku budżetowym.

Uchwa­ła zawie­ra 22 pro­po­zy­cje inwe­sty­cji finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta do prze­pro­wa­dze­nia na obsza­rze dziel­ni­cy, w tym budo­wy nowych dróg i mostu na rzecz­ce Cze­chów­ce – łącz­nie 15 pozy­cji, remon­tu i prze­bu­do­wy już ist­nie­ją­cych – 2 pozy­cje, zabez­pie­cze­nia środ­ków na utrzy­ma­nie prze­jezd­no­ści dróg pod­czas zimy, two­rze­nie nowych tere­nów zie­lo­nych, zmia­nę zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go oraz budo­wę nowej szkoły.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy