Wynajem biurowca przez UM Lublin przy ul. Wieniawskiej

No Com­ments

WNIOSEK DO URZĘDU MIASTA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. Na pod­sta­wie prze­pi­sów o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej, wno­szę o prze­ka­za­nie infor­ma­cji, czy Gmi­na Lubli­ny zgło­si­ła do Pre­ze­sa Urzę­du Zamó­wień Publicz­nych umo­ty­wo­wa­ne zastrze­że­nia w związ­ku z prze­pro­wa­dzo­ną kon­tro­lą doraź­ną umo­wy naj­mu z dnia 7.08.2014, zawar­tej mie­dzy Edwar­dem Micha­łem Leń­czuk, dzia­ła­ją­cym pod fir­mą Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­no – Han­dlo­we Orion a Gmi­ną Lublin, mają­cą za przed­miot budo­wę budyn­ku biu­ro­wo – usłu­go­we­go przy uli­cy Wie­niaw­skiej w Lublinie.
W przy­pad­ku prze­ka­za­nia takich zastrze­żeń, pro­szę o prze­sła­nie mi ich tre­ści na adres e‑mail.
2. Wno­szę o prze­ka­za­nie mi infor­ma­cji na temat eks­per­tyz zwią­za­nych z umo­wą naj­mu zawar­tą mie­dzy Edwar­dem Micha­łem Leń­czuk, dzia­ła­ją­cym pod fir­mą Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­no – Han­dlo­we Orion a Gmi­ną Lublin w dniu 7.08.2014.
Pro­szę o infor­ma­cję ile takich eks­per­tyz jest w posia­da­niu Urzę­du Mia­sta Lublin, kto jest ich auto­rem oraz jakie były prze­słan­ki stwo­rze­nia takich eks­per­tyz. W przy­pad­ku gdy takie eks­per­ty­zy były zle­co­ne row­nież oso­bom nie zwią­za­nym z Urzę­dem Mia­sta Lublin, pro­szę o infor­ma­cję na jakie pod­sta­wie doko­na­no ich wybo­ru. Dodat­ko­wo wno­szę o prze­sła­nie mi kopii wszyst­kich eks­per­tyz zwią­za­nych z wyżej wymie­nio­ną umową.

ODPOWIEDŹ

Pan Sekre­tarz Mia­sta Lublin napi­sał: „Wymie­nio­na opi­nia praw­na ma cha­rak­ter wewnętrz­ny, zosta­ła spo­rzą­dzo­na w celu ochro­ny praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych inte­re­sów Gmi­ny Lublin i jako taka nie posia­da walo­ru infor­ma­cji publicz­nej. Treść jej nie może być zatem udo­stęp­nio­na w try­bie prze­wi­dzia­nym przez prze­pi­sy usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej.

Tym­cza­sem, kil­ka­na­ście dni wcze­śniej powyż­sza opi­nia zosta­ła prze­sła­na na wnio­sek dzien­ni­ka­rzom lokal­nych mediów. Opi­nię udo­stęp­nił na swo­im por­ta­lu Dzien­nik Wschod­ni (OPINIA).

Czyż­by to co dostęp­ne dla dzien­ni­ka­rzy, było nie­do­stęp­ne dla nas?

Nato­miast w grud­niu wystą­pi­li­śmy o udo­stęp­nie­nie umo­wy dot. wynaj­mu przez Urząd Mia­sta Lublin powierzch­ni biu­ro­wej przy ul. Cze­chow­skiej (UMOWA).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy