Wojewoda nie uznał naszej skargi w sprawie zaskarżenia zmiany uchwały planu miejscowego

No Com­ments

Woje­wo­da Lubel­ski uznał za nie­za­sad­ną naszą skar­gę w spra­wie w spra­wie uchwa­le­nia zmia­ny miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin w rejo­nie ulic: Dwor­co­wej, Kroch­mal­nej, 1‑go Maja, Al. Zyg­mun­tow­skich i Piłsudskiego.

Cie­szy­my się, że nasz wnio­sek był dla Woje­wo­dy tak waż­ny, że zwo­łał kon­fe­ren­cję pra­so­wą, aby przed­sta­wić swo­ją decy­zję. Mamy nadzie­ję, że jest to spo­wo­do­wa­ne zna­cze­niem nasze­go wnio­sku a nie kam­pa­nią wyborczą.

Co wyma­ga pod­kre­śle­nia: usta­le­nia Woje­wo­dy sto­ją w opo­zy­cji z usta­le­nia­mi Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li, któ­ra wska­za­ła, że obiekt ten powi­nien być chro­nio­ny jak teren zielony.

Argu­men­ty Woje­wo­dy sto­ją też w opo­zy­cji z zapi­sa­mi stu­dium, np. w kon­tek­ście ochro­ny wido­ków. Woje­wo­da wska­zu­je, że sta­dion poło­żo­ny jest 3 km od Wie­ży Try­ni­tar­skiej, więc nie wyma­ga to ochro­ny. Tym­cza­sem w Stu­dium, i naszej skar­dze cyto­wa­li­śmy wprost:

Na tere­nach […] poło­żo­nych w odle­gło­ści więk­szej niż 2,5 km od Wie­ży Try­ni­tar­skiej nowa zabu­do­wa powin­na sta­no­wić neu­tral­ne tło dla eks­po­zy­cji zespo­łu sta­ro­miej­skie­go pod wzglę­dem: wyso­ko­ści, for­my i kolo­ry­sty­ki ele­wa­cji i dachów. Nie nale­ży loka­li­zo­wać obiek­tów wyż­szych niż 25 m.

Woje­wo­da zasu­ge­ro­wał nam ścież­kę sądo­wą. Wska­zać nale­ży, że w takiej sytu­acji trze­ba mieć inte­res praw­ny. Inte­res publicz­ny nie jest za taki uzna­wa­ny. Przy­po­mnę, że w przy­pad­ku Górek Cze­chow­skich za oso­bę upraw­nio­ną do zło­że­nia skar­gi na Stu­dium nie uzna­no nawet sąsia­dów tego terenu.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy