Wygraliśmy z MPK Lublin 5 kolejnych spraw sądowych

No Com­ments
Lubel­ska spół­ka miej­ska MPK Lublin wła­śnie zwró­ci­ła nam kosz­ty sądo­we w 5 spra­wach sądo­wych. To efekt serii wyro­ków sądów admi­ni­stra­cyj­nych, któ­re opo­wie­dzia­ły się po stro­nie pra­wa do infor­ma­cji publicznej.
Poszcze­gól­ne spra­wy dotyczyły:
1. Treść umo­wy zawar­tej z fir­mą AKAM, w któ­rej zawar­to zapis unie­moż­li­wia­ją­cy Spół­ce zatrud­nia­nie pra­cow­ni­ków pra­cu­ją­cych u pod­wy­ko­naw­cy (orze­cze­nie sądu). Spół­ka odmó­wi­ła udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji oraz nie uwzględ­ni­ła nasze­go pisma, pod­pi­sa­ne­go pro­fi­lem zaufa­nym. W paź­dzier­ni­ku 2021 WSA w Lubli­nie przy­znał nam rację, jed­nak spół­ka zło­ży­ła skar­gę kasacyjną.
Isto­ta spo­ru spro­wa­dza się do kwe­stii for­mal­no­praw­nych. NSA zauwa­żył, że w sta­nie praw­nym obo­wią­zu­ją­cym w spra­wie poda­nia mogły być wno­szo­ne m.in. za pomo­cą innych środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej przez elek­tro­nicz­ną skrzyn­kę podaw­czą orga­nu admi­ni­stra­cji publicz­nej utwo­rzo­ną na pod­sta­wie usta­wy o infor­ma­ty­za­cji dzia­łal­no­ści pod­mio­tów reali­zu­ją­cych zada­nia publicz­ne (art. 63 § 1 k.p.a.). Poda­nie wnie­sio­ne w for­mie doku­men­tu elek­tro­nicz­ne­go powin­no być opa­trzo­ne kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym, pod­pi­sem zaufa­nym albo pod­pi­sem oso­bi­stym, lub uwie­rzy­tel­nia­ne w spo­sób zapew­nia­ją­cy moż­li­wość potwier­dze­nia pocho­dze­nia i inte­gral­no­ści wery­fi­ko­wa­nych danych w posta­ci elek­tro­nicz­nej (art. 63 § 3a pkt 1 k.p.a.).
NSA odda­lił skar­gę spół­ki. MPK ma roz­pa­trzeć nasz wnio­sek oraz zwró­cić 100 zł kosz­tów sądo­wych. Wyrok jest prawomocny.
2. Szcze­gó­ły współ­pra­cy MPK Lublin z fir­mą AKAM (orze­cze­nie sądu).
Spra­wa dot. udo­stęp­nie­nia tre­ści umów, doku­men­tów księ­go­wych (np. fak­tur) i doku­men­tów (np. pro­to­ko­łów) potwier­dza­ją­cych wyko­na­nie umów pomię­dzy MPK Lublin a fir­mą AKAM. Ponad­to pyta­li­śmy o to, czy zawar­cie umów było poprze­dzo­ne prze­tar­giem lub zapy­ta­niem ofer­to­wym? W przy­pad­ku potwier­dze­nia Fun­da­cja wnio­sła o udo­stęp­nie­nie tre­ści ogło­szeń lub zapy­tań, infor­ma­cji o tym, do kogo zosta­ły wysła­ne oraz tre­ści uzy­ska­nych odpowiedzi
3. Obniż­ki czyn­szów w cza­sie koro­na­wi­ru­sa (orze­cze­nie sądu).
Spra­wa dot. odpo­wie­dzi na pytania:
-Ilu pod­mio­tom wynaj­mu­je się pomiesz­cze­nia w 2020 roku?
‑Ilu pod­mio­tom obni­żo­no wymiar czyn­szu w 2020 roku w związ­ku z pandemią?
‑Komu udzie­lo­no obni­że­nia czyn­szu w 2020 roku w związ­ku z pan­de­mią? Od kie­dy i w jakim wymia­rze (w pro­cen­tach) obni­żo­no ten czynsz? W przy­pad­ku, gdy był to róż­ny wymiar obni­żek w poszcze­gól­nych mie­sią­cach, jaki był wymiar obniż­ki w poszcze­gól­nych cza­so­okre­sach? Kie­dy pod­pi­sa­no odpo­wied­nie anek­sy w tej sprawie?
4. Udział w roli part­ne­ra w wyda­rze­niu „Forum Dia­lo­gu” (orze­cze­nie sądu)
Spra­wa dot. wyda­rze­nia pn. „Forum Dia­lo­gu”, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w Lubli­nie przez mło­dzie­żów­kę jed­nej z par­tii poli­tycz­nych. Wśród part­ne­rów wyda­rze­nia wska­za­no MPK Lublin. Zło­ży­li­śmy wnio­sek o infor­ma­cję publicz­ną z pyta­nia­mi o to, na czym pole­ga­ło bycie part­ne­rem tej impre­zy i czy orga­ni­za­to­rzy otrzy­ma­li wspar­cie finan­so­we od miej­skiej spół­ki na orga­ni­za­cję tego wyda­rze­nia. Spół­ka odpo­wie­dzia­ła, że te infor­ma­cje nie sta­no­wią infor­ma­cji publicznej.
W tej spra­wie MPK rów­nież zło­ży­ło skar­gę kasa­cyj­ną. NSA pod­trzy­mał wyrok sądu I instancji.
5. Pro­ce­du­ry ISO obo­wią­zu­ją­ce w spół­ce (orze­cze­nie sądu)
Spra­wa dot. wnio­sku o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji nt. sto­so­wa­nych w spół­ce pro­ce­dur Zin­te­gro­wa­ne­go Sys­te­mu Zarzą­dza­nia ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Spół­ka twier­dzi­ła, że sta­no­wią one „doku­ment wewnętrz­ny”. Sąd I instan­cji odda­lił naszą skar­gę, ale NSA uznał ją czę­ścio­wo za zasad­ną i naka­zał ponow­nie rozpatrzeć.
W oce­nie Sądu II instan­cji, sta­no­wi­sko WSA odno­śnie do wewnętrz­ne­go cha­rak­te­ru tego rodza­ju doku­men­tów jako doku­men­tów wewnętrz­nych, było­by uza­sad­nio­ne, gdy­by żąda­ne pro­ce­du­ry sta­no­wi­ły zbiór luź­nych zale­ceń czy instruk­cji, nie­ma­ją­cych cha­rak­te­ru wią­żą­ce­go. W przy­pad­ku jed­nak gdy­by żąda­ne doku­men­ty zobo­wią­zy­wa­ły do sto­so­wa­nia w Spół­ce okre­ślo­nych pro­ce­dur, w tym zwłasz­cza w pro­ce­sie podej­mo­wa­nia decy­zji np. zwią­za­nych z wyko­ny­wa­niem przez Spół­kę zadań publicz­nych, czy gospo­da­ro­wa­niem mająt­kiem Spół­ki, to nie spo­sób uznać, że doku­men­ty te mia­ły­by wyłącz­nie cha­rak­ter wewnętrzny.
Po ponow­nym roz­pa­trze­niu WSA w Lubli­nie naka­zał spół­ce udzie­lić odpo­wie­dzi na nasz wniosek.
W sumie za te pięć spraw spół­ka musi zwró­cić nam 1340 zł tytu­łem zwro­tu kosz­tów sądo­wych. Zapew­ne MPK ponio­sło też kosz­ty zastęp­stwa pro­ce­so­we­go (co naj­mniej kil­ka­set zło­tych do każ­dej sprawy).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy