Radny powiatu radzyńskiego złożył mandat. Mieliśmy rację

No Com­ments

We wrze­śniu 2020 roku napi­sa­li­śmy do Woje­wo­dy Lubel­skie­go o stwier­dze­nie wyga­śnię­cia man­da­tu rad­ne­go powia­tu radzyń­skie­go, Jaro­sła­wa Ejsmonta.

Rad­ny jest Pre­ze­sem Przed­się­bior­stwa Usług Komu­nal­nych w Radzy­niu Pod­la­skim, spół­ki komu­nal­nej, któ­ra pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą z wyko­rzy­sta­niem mie­nia powiatu.

Woje­wo­da Lubel­ski uchy­lił man­dat, ale rad­ny odwo­łał się od tego roz­strzy­gnię­cia do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. W listo­pa­dzie 2021 sąd potwier­dził sta­no­wi­sko woje­wo­dy (sygn. III SA/Lu 411/21). Rad­ny odwo­łał się od orze­cze­nia sądu do Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. NSA na począt­ku tego roku odda­lił skar­gę rad­ne­go, dzię­ki cze­mu decy­zja o wyga­śnię­ciu man­da­tu sta­ła się prawomocna.

Zanim orze­cze­nie sądu zosta­ło wpro­wa­dzo­ne w życie, rad­ny sam zło­żył man­dat, pod­czas wczo­raj­szej sesji Rady Powia­tu Radzyńskiego.

To kolej­na spra­wa dot. wyga­śnię­cia man­da­tu rad­ne­go, któ­rą dopro­wa­dzi­li­śmy do koń­ca. Wcze­śniej zaj­mo­wa­li­śmy się rad­ny­mi pro­wa­dzą­cy­mi dzia­łal­ność gospo­dar­czą w gmi­nach Kąko­lew­ni­ca, Ludwin, Ulan Majo­rat. Jak dotąd jedy­nym przy­pad­kiem, gdzie rad­ny zacho­wał man­dat, jest miej­ska rad­na Anna Ryf­ka, w któ­rej przy­pad­ku Woje­wo­da Lubel­ski stwier­dził, że ani rad­na, ani spół­ka miej­ska nie poka­za­li mu tre­ści umo­wy (potwier­dza­ją­cej pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej), więc nie może pod­jąć decy­zji o wyga­sze­niu mandatu.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy