PGE Dystrybucja spróbuje przekonać sąd że nie jest spółką Skarbu Państwa. Poprzednie sześć razy się nie udało.

No Com­ments

PGE Dys­try­bu­cja zło­ży­ła skar­gę kasa­cyj­ną od wyro­ku WSA w Lubli­nie, naka­zu­ją­ce­go ujaw­nić infor­ma­cje o wyko­rzy­sta­niu samo­cho­dów służ­bo­wych przez człon­ków zarzą­du i rady nad­zor­czej, wraz z kosz­ta­mi paliwa.

Spra­wa dru­gi raz będzie roz­pa­try­wa­na przez NSA. W grud­niu 2019 NSA uchy­lił wyrok sądu I instan­cji i zwró­cił spra­wę do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia przez WSA. W lutym 2020 sąd w Lubli­nie ponow­nie naka­zał ujaw­nić te infor­ma­cje. Ten wyrok spół­ka wła­śnie zaskarżyła.

W skar­dze spół­ka pod­no­si argu­men­ty zna­ne z poprzed­nich spraw:

  • Skarb Pań­stwa nie ma pozy­cji domi­nu­ją­cej w akcjo­na­ria­cie spółki,
  • wyko­rzy­sta­nie samo­cho­dów nie jest zwią­za­ne z reali­za­cją zadań publicznych,
  • samo­cho­dy nie zosta­ły zaku­pio­ne z mająt­ku publicz­ne­go, tyl­ko ze środ­ków „własnych/prywatnych spółki”

Tym samym spół­ka spró­bu­je prze­ko­nać sąd. że nie jest spół­ką Skar­bu Pań­stwa. Poprzed­nie sześć razy się nie uda­ło. Zaiste, syzy­fo­wa to praca!

Poni­żej treść skar­gi kasacyjnej.

Wcze­śniej spół­ka musia­ła udo­stęp­nić infor­ma­cje o zawar­tych umo­wach na wyna­jem pow. biu­ro­wych – po prze­gra­nych roz­pra­wach kolej­no w WSANSA.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy