Po raz drugi mieszkańcy mogli podpowiedzieć radnym

No Com­ments

Zakoń­czy­li­śmy gło­so­wa­nia na stro­nie glo­su­je.fundacjawolnosci.org. Przez kil­ka dni na stro­nie w sumie odda­no 234 głosy.

Pod­su­mo­wa­nie liczbowe:

1. Pro­jekt uchwa­ły w spra­wie pomo­cy finan­so­wej dla mia­sta Jasło.
17x ZA
26x PRZECIW
11x WSTRZ

2. Zgo­da na loka­li­za­cję inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wej oraz inwe­sty­cji towa­rzy­szą­cej przy uli­cy Gospo­dar­czej w Lublinie
45x ZA
12x PRZECIW
5 x WSTRZ

3. Zmia­na wie­lo­let­niej pro­gno­zy finan­so­wej Mia­sta Lublin – uwzględ­nie­nie dota­cji dla ROD
6x ZA
44x PRZECIW
3x WSTRZ

4. Zmia­na opłat w komu­ni­ka­cji publicznej
20x ZA
42x PRZECIW
3x WSTRZ

Wyni­ki moż­na też podej­rzeć na stro­nie https://glosuje.fundacjawolnosci.org (w zakład­ce „Wyni­ki głosowań”).

Rela­cje w mediach:
Fun­da­cja Wol­no­ści pro­po­nu­je miesz­kań­com Lubli­na zabra­nie gło­su. Opi­nie zosta­ną prze­ka­za­ne rad­nym” Kurier Lubelski,
Lublin: Miesz­kań­cy mogą pod­po­wie­dzieć rad­nym, jak powin­ni zagło­so­wać” Dzien­nik Wschodni,
Jak mają zagło­so­wać lubel­scy rad­ni? Miesz­kań­cy wyra­ża­ją swo­je opi­nie” Onet,
Pokaż rad­nym jak mają gło­so­wać. To ini­cja­ty­wa Fun­da­cji Wol­no­ści” Radio Eska,

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy