Prezydent Lublina odmawia dodania kampanii 1% do akcji „Rozlicz PIT w Lublinie”

No Com­ments

Pre­zy­dent mia­sta Lublin odpo­wie­dział na nasz wnio­sek doty­czą­cy zachę­ce­nie miesz­kań­ców Lubli­na do prze­ka­zy­wa­nia 1% podat­ku lubel­skim orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym. Jego zda­niem nie jest moż­li­we wpro­wa­dze­nie takiej zachę­ty do tego­rocz­nej kam­pa­nii „Roz­licz PIT w Lubli­nie”. Poni­żej publi­ku­je­my treść odpo­wie­dzi Prezydenta.

Przy­po­mi­na­my, że wg danych z I Urzę­du Skar­bo­we­go w Lubli­nie, w ub. roku na 61,3% PITów (dokład­nie 90 508 spo­śród 147 616 zło­żo­nych) prze­ka­za­no 1% podat­ku na rzecz orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go (nie­ko­niecz­nie lubel­skiej). Dwa lata temu było to 72,5% (98 944 spo­śród 136 449 złożonych).

Podat­ni­cy roz­li­cza­ją­cy się w I i III Urzę­dzie Skar­bo­wym w Lubli­nie (obej­mu­ją swym zasię­giem Lublin i powiat świd­nic­ki) w 2020 roku prze­ka­za­li na rzecz OPP 9,88 mln zł, a w 2021 11,28 mln zł. Nato­miast OPP z Lubli­na i powia­tu świd­nic­kie­go otrzy­ma­ły w 2020 roku 7,51 mln zł, a w 2021 7,67 mln zł.

Gdy­by wszy­scy miesz­kań­cy Lubli­na i pow. świd­nic­kie­go prze­ka­za­li 1% podat­ku tutej­szym OPP, to w ub. roku tra­fi­ło­by do nich ok. 18,5 mln zł. To tyle co łącz­nie w tym roku urząd mia­sta pla­nu­je prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie kosz­tów usług opie­kuń­czych (14,5 mln zł), dota­cje dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z zakre­su upo­wszech­nia­nia kul­tu­ry (2,65 mln zł), dota­cje na poza­lek­cyj­ne zaję­cia spor­to­we dla uczniów (1,25 mln zł).

W odpo­wie­dzi na wnio­sek Fun­da­cji Wol­no­ści, prze­sła­ny do Urzę­du Mia­sta Lublin dro­gą elek­tro­nicz­ną w dniu 21.01.2021 r., w spra­wie wpro­wa­dze­nia w tego­rocz­nej edy­cji kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej „Roz­licz PIT w Lubli­nie” zachę­ty do prze­ka­za­nia 1% podat­ku lubel­skim OPP, poprzez wpro­wa­dze­nie dodat­ko­we­go losu na lote­rii dla osób, któ­re prze­ka­za­ły 1% podat­ku lubel­skim OPP, a tak­że zawar­cia na stro­nach zwią­za­nych z akcją, mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych oraz w infor­ma­cjach pra­so­wych infor­ma­cji i zachę­ty do prze­ka­za­nia 1% podat­ku na rzecz lubel­skich orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go, pro­szę przy­jąć poniż­szą informację.

Zadość­uczy­nie­nie wnio­sko­wi Fun­da­cji Wol­no­ści wyma­ga­ło­by przy­go­to­wa­nia zupeł­nie nowej – odręb­nej od „Roz­licz PIT w Lubli­nie” – lote­rii, w tym uzy­ska­nia sto­sow­nych zezwo­leń zgod­nie z regu­la­cja­mi usta­wy z dnia 19 listo­pa­da 2009 r. o grach hazar­do­wych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Na mocy bowiem prze­pi­su art. 3 cyt. usta­wy urzą­dza­nie gier loso­wych (któ­ry­mi są mię­dzy inny­mi lote­rie fan­to­we i pro­mo­cyj­ne) oraz pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści w tym zakre­sie jest dozwo­lo­ne na pod­sta­wie wła­ści­wej kon­ce­sji, zezwo­le­nia lub doko­na­ne­go zgło­sze­nia. Zgod­nie zaś z art. 7 cyt. usta­wy lote­rie fan­to­we, gry bin­go fan­to­we i lote­rie pro­mo­cyj­ne mogą być urzą­dza­ne, na pod­sta­wie udzie­lo­ne­go zezwo­le­nia, przez oso­by fizycz­ne, oso­by praw­ne lub jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne nie­ma­ją­ce oso­bo­wo­ści prawnej.

Roz­pa­trze­nie przez wła­ści­wy organ wnio­sków o udzie­le­nie kon­ce­sji albo zezwo­le­nia nastę­pu­je w ter­mi­nie 6 mie­się­cy od dnia zło­że­nia wnio­sku. W przy­pad­ku wnio­sków odno­szą­cych się do lote­rii pro­mo­cyj­nej, lote­rii audio­tek­so­wej oraz lote­rii fan­to­wej ich roz­pa­trze­nie nastę­pu­je w ter­mi­nie 2 mie­się­cy od dnia zło­że­nia wnio­sku (art. 40 cyt. usta­wy). Powyż­sze ozna­cza, iż prze­pro­wa­dze­nie sto­sow­nej pro­ce­du­ry w powyż­szym zakre­sie wyma­ga­ło­by mini­mum 2 mie­się­cy, co powo­du­je, że w orga­ni­zo­wa­nej w bie­żą­cym roku kam­pa­nii „Roz­licz PIT w Lubli­nie” nie ma moż­li­wo­ści reali­za­cji w tym zakre­sie wnio­sku Fundacji.

W tym miej­scu war­to zazna­czyć, iż akcję zachę­ca­nia miesz­kań­ców do roz­li­cza­nia się z podat­ku docho­do­we­go w Lubli­nie, Mia­sto roz­po­czę­ło w 2019 r. Podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia kon­cen­tru­ją się na kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej mają­cej na celu pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści miesz­kań­ców o tym, jak waż­ne jest, by roz­li­czać PIT w mie­ście, z któ­re­go zaso­bów korzy­sta­ją na co dzień i par­ty­cy­po­wać w kosz­tach jego funkcjonowania.

Ponad­to, mia­sto Lublin już od kil­ku lat włą­cza się w akcję spo­łecz­ną Pro­cen­tu­je­MY. Przy­wo­ła­ny pro­jekt ma na celu zaan­ga­żo­wa­nie miesz­kań­ców nasze­go mia­sta do prze­ka­zy­wa­nia 1% swo­je­go podat­ku na lokal­ne orga­ni­za­cje, jak rów­nież bez­po­śred­nie wspar­cie orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go. Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we to bowiem bar­dzo waż­ny ele­ment życia nasze­go mia­sta, ich aktyw­ność i zaan­ga­żo­wa­nie przy­czy­nia się do popra­wy jako­ści życia w Lubli­nie. Akcja Pro­cen­tu­je­MY ma zaś poka­zać, że war­to zaan­ga­żo­wać się lokal­nie i wspie­rać orga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce w Lubli­nie. W ramach wspo­mnia­nej akcji mia­sto Lublin zachę­ca­ło wszyst­kie orga­ni­za­cje pożyt­ku publicz­ne­go dzia­ła­ją­ce na jego tere­nie do wzię­cia udzia­łu w pro­jek­cie, któ­ry oprócz dzia­łań pro­mu­ją­cych prze­ka­zy­wa­nie 1% podat­ku na lokal­ne orga­ni­za­cje pożyt­ku publicz­ne­go, sta­no­wi dosko­na­łą oka­zję do tego, aby mogły one roz­wi­nąć swo­je kompetencje.

z up. Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin
Sekre­tarz Miasta
Andrzej Woje­wódz­ki

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy