Senator Bury proponuje dać głos Radom Dzielnic w Radzie Miasta

No Com­ments

Sena­tor Jacek Bury chce dać głos Radom Dziel­nic. Przed­sta­wił dziś pro­po­zy­cje zmia­ny Sta­tu­tu Mia­sta oraz sta­tu­tów Dziel­nic. Ich celem ma być zwięk­sze­nie kom­pe­ten­cji Rad Dziel­nic i ich zna­cze­nia w miej­skim samorządzie.

Jak czy­ta­my w uza­sad­nie­niu: „pro­jek­to­wa­ne zmia­ny mają na celu zwięk­sze­nie kom­pe­ten­cji Rad Dziel­nic, pod­nie­sie­nie ich zna­cze­nia i roli w życiu mia­sta. Sta­no­wią one rów­nież pró­bę zwięk­sze­nia fre­kwen­cji w wybo­rach do Rad Dziel­nic. Wśród wie­lu ana­liz niskie­go zain­te­re­so­wa­nia lokal­nej spo­łecz­no­ści tymi wybo­ra­mi może­my wyróż­nić wła­śnie zbyt wąski zakres kom­pe­ten­cji Rad Dziel­nic”. Przyj­rze­li­śmy się wszyst­kim pro­po­zy­cjom. Choć rozu­mie­my inten­cje, jakie przy­świe­ca­ły ich auto­rom, to jed­nak widzi­my spo­ro błę­dów, któ­re mogą wypa­czyć ich sens.

Czego dotyczą proponowane zmiany statutu miasta?

  1. Pierw­sza pro­po­zy­cja doty­czy zawia­da­mia­nia wszyst­kich człon­ków Rad Dziel­nic o ter­mi­nie, miej­scu i pro­po­no­wa­nym porząd­ku obrad w ter­mi­nie 7 dni przed ter­mi­nem sesji Rady Mia­sta. Art. 37a usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym mówi o tym, że „Prze­wod­ni­czą­cy rady gmi­ny jest każ­do­ra­zo­wo zobo­wią­za­ny do zawia­da­mia­nia, na takich samych zasa­dach jak rad­nych, prze­wod­ni­czą­ce­go orga­nu wyko­naw­cze­go jed­nost­ki pomoc­ni­czej o sesji rady gmi­ny”. Moż­na zatem domnie­my­wać, że człon­ko­wie rad dziel­nic otrzy­mu­ją te informacje.
  2. Dru­ga pro­po­zy­cja doty­czy wpro­wa­dze­nia zapi­su mówią­ce­go o tym, że w obra­dach Rady Mia­sta i jej komi­sji bio­rą udział „Człon­ko­wie Rad Dziel­nic, wyzna­cze­ni przez Radę Dziel­ni­cy z pra­wem gło­su”. To sfor­mu­ło­wa­nie może być nie­for­tun­ne, gdyż może być inter­pre­to­wa­ne jako pra­wo do gło­so­wa­nia (któ­re­go nie moż­na przy­znać). Sta­tut mia­sta w kil­ku miej­scach mówi prze­cież o „udzie­le­niu gło­su” (pra­wa do wypo­wie­dzi). Ponad­to sta­tut mia­sta prze­wi­du­je już pra­wo zabie­ra­nia gło­su przez Prze­wod­ni­czą­cych Zarzą­du Dziel­ni­cy, wyma­ga to jed­nak zgo­dy Rady Mia­sta (tak jak w przy­pad­ku każ­de­go zainteresowanego).
  3. Kolej­na popraw­ka doty­czy przy­zna­nia ini­cja­ty­wy uchwa­ło­daw­czej każ­dej Radzie Dziel­ni­cy. Tutaj spra­wa jest zrozumiała.
  4. W pro­jek­cie są dwie róż­ne wer­sje tego, kto wyzna­cza oso­bę repre­zen­tu­ją­cą Radę Dziel­ni­cy na posie­dze­niu Rady Mia­sta. Raz jest to Rada Dziel­ni­cy a w innym punk­cie Prze­wod­ni­czą­cy Rady Dziel­ni­cy. Jest to oczy­wi­sta niespójność.
Pro­jekt uchwa­ły ws. zmia­ny Sta­tu­tu Mia­sta Lublin

 

Czego dotyczą proponowane zmiany w statutach dzielnic?

  1. Pro­po­zy­cja zmian w sta­tu­tach dziel­nic w znacz­nej mie­rze doty­czy pro­ce­do­wa­nia ini­cja­ty­wy uchwa­ło­daw­czej. Sena­tor pro­po­nu­je, aby z ini­cja­ty­wą mogło wyjść dwóch człon­ków Rady Dziel­ni­cy, ale do jej prze­gło­so­wa­nia wyma­ga­na jest bez­względ­na więk­szość gło­sów (gło­sów za wię­cej niż prze­ciw i wstrzymujących).
  2. Goto­wy pro­jekt ini­cja­ty­wy uchwa­ło­daw­czej skła­da się Pre­zy­den­to­wi, choć wyda­je się, że bar­dziej zasad­nym było­by jej prze­ka­za­nie np. Prze­wod­ni­czą­ce­mu Rady Mia­sta lub do Biu­ra Rady Miasta.
  3. Kolej­ny prze­pis doty­czy pra­wa udzia­łu człon­ków Rady Dziel­ni­cy w posie­dze­niach komi­sji i sesjach Rady Mia­sta. przed­sta­wi­cie­le mie­li­by być wybie­ra­ni „każ­do­ra­zo­wo” przez Radę Dziel­ni­cy. To kłó­ci się ze spo­so­bem repre­zen­ta­cji Rady Dziel­ni­cy zawar­tym w § 14. 1 sta­tu­tu dziel­nic („Posie­dze­nia Rady nie rza­dziej niż raz na kwar­tał zwo­łu­je, prze­wod­ni­czy jej posie­dze­niom oraz repre­zen­tu­je ją na zewnątrz Prze­wod­ni­czą­cy Rady lub z jego upo­waż­nie­nia Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady”).
  4. Następ­ny zapis wska­zu­je, że w posie­dze­niach Rady Dziel­ni­cy udział bio­rą „przed­sta­wi­cie­le Rady Mia­sta na zapro­sze­nie Rady Dziel­ni­cy”. Już obec­nie w wie­lu dziel­ni­cach Prze­wod­ni­czą­cy Rady zapra­sza na posie­dze­nia rad­nych Rady Mia­sta. Jed­nak to, czy weź­mie udział, to jest jego decy­zja. Mamy wąt­pli­wo­ści czy moż­na to nakazać.
  5. Ostat­nia zmia­na doty­czy roz­sze­rze­nia pra­wa człon­ków Rady Dziel­ni­cy do skła­da­nia wnio­sków i zapy­tań rów­nież do „urzę­dów miej­skich”, któ­re mają 30 dni cza­su na odpo­wiedź. Trud­no będzie to wyeg­ze­kwo­wać, bo w Lubli­nie nie ma wie­lu „urzę­dów miej­skich”. Moim zda­niem wła­ściw­szym było­by wpi­sa­nie tam jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych mia­sta. Okres 30 dni rów­nież doty­czy też orga­nów dziel­ni­cy (Rady i Zarzą­du). Dotych­czas nie były zwią­za­ne cza­sem odpowiedzi.
Pro­jekt uchwa­ły w spra­wie zmia­ny sta­tu­tu Rad Dziel­nic Lublin

 

Naszym zdaniem

Z uwa­gą zapo­zna­li­śmy się z pro­po­zy­cja­mi zmian, któ­re mają na celu wzrost zna­cze­nia gło­su Rad Dziel­nic w miej­skim samo­rzą­dzie. Przy­po­mi­na­my, że już wcze­śniej postu­lo­wa­li­śmy wpro­wa­dze­nie ini­cja­ty­wy uchwa­ło­daw­czej dla Rad Dziel­nic (w sytu­acji, gdy trzy rady wystą­pią wspól­nie w danej spra­wie). Zna­nym jest nam też pro­blem z uzy­ski­wa­niem odpo­wie­dzi od nie­któ­rych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych mia­sta. Choć uwa­ża­my, ze przed­sta­wio­ny pro­jekt go nie rozwiąże.

Odsy­ła­my do wnio­sków i reko­men­da­cji z Forum Prze­wod­ni­czą­cych Rad i Zarzą­dów Dziel­nic, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy we wrze­śniu 2021.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy