Będzie rejestr umów UM Lublin w BIPie

No Com­ments

Uda­ło się! Pre­zy­dent mia­sta Lublin zapo­wie­dział zamiesz­cze­nie reje­stru umów zawie­ra­nych przed urząd w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej, czy­li tam, gdzie jego miej­sce. Umiesz­cze­nie reje­stru w BIPie zosta­ło ogło­szo­ne w pią­tek na spe­cjal­nie zwo­ła­nej kon­fe­ren­cji pra­so­we. Wcze­śniej po naszym wnio­sku, rejestr umów w BIPie opu­bli­ko­wał Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubel­skie­go. War­to tu nad­mie­nić, że ten rejestr jest pro­wa­dzo­ny od daw­na, czy­li jego zamiesz­cze­nie w BIPie nie wią­że się z dodat­ko­wą pra­cą urzędników.

Nie­ste­ty Pre­zy­dent nie odniósł się do nasze­go listu otwar­te­go, w spra­wie spół­ek miej­skich, któ­re uni­ka­ją utwo­rze­nie reje­stru umów a nawet udo­stęp­nie­nia kopii umów (nasz list otwar­ty).

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy