Finansowanie klubów sportowych przez samorząd

No Com­ments

4 lip­ca br. Komi­sja Euro­pej­ska wyda­ła decy­zję, zgod­nie z któ­rą hisz­pań­skie klu­by pił­kar­skie muszą zwró­cić pomoc publicz­ną, któ­rą nie­słusz­nie otrzymały.

Komi­sarz Mar­gre­the Vesta­ger powie­dzia­ła, że uży­wa­nie pie­nię­dzy podat­ni­ków do finan­so­wa­nia zawo­do­wych klu­bów pił­kar­skich stwa­rza nie­uczci­wą kon­ku­ren­cję. Zawo­do­wy fut­bol jest aktyw­no­ścią komer­cyj­ną, w któ­rą są zaan­ga­żo­wa­ne duże pie­nią­dze i środ­ki publicz­ne nie powin­ny wpły­wać na uczci­wość rywa­li­za­cji. Komi­sja zwró­ci­ła uwa­gę, że nie wszyst­kie klu­by pił­kar­skie mia­ły rów­ne szan­se na sko­rzy­sta­nie z ulg podat­ko­wych od pań­stwa hiszpańskiego.

W związ­ku z decy­zją Komi­sji Euro­pej­skiej wno­szę o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej: jakie pla­ny ma Pre­zy­dent Mia­sta Lublin na przy­szłość klu­bów spor­to­wych SPR Lublin SSA i Motor Lublin SA, któ­rych więk­szo­ścio­wym udzia­łow­cem jest Gmi­na Lublin (pro­szę prze­słać treść doku­men­tów, któ­re je zawie­ra­ją)? Jakie środ­ki finan­so­we Pre­zy­dent Mia­sta zamie­rza im prze­ka­zać w 2016 roku? Czy jest plan na spry­wa­ty­zo­wa­nie tych spół­ek? Czy któ­raś z powyż­szych spół­ek korzy­sta­ła w cią­gu ostat­nich 5 lat z ulg podat­ko­wych, przy­zna­nych przez wła­dze mia­sta Lublin? Jeśli tak, to z jakich i w jakiej kwocie?

Czy zda­niem Pre­zy­den­ta nie­pro­por­cjo­nal­ne dofi­nan­so­wy­wa­nie klu­bów pił­kar­skich z Lubli­na nie naru­sza zasad uczci­wej kon­ku­ren­cji pomię­dzy nimi?

Czy Pre­zy­dent Mia­sta Lublin zwra­cał uwa­gę tym spół­kom, że mają obo­wią­zek pro­wa­dze­nia Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej? Czy wła­dze spół­ek odnio­sły się do tej kwe­stii? Jeśli byłą odpo­wiedź pisem­na, wno­szę o prze­sła­nie kopii.

Powyż­sze pyta­nia wysła­li­śmy do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin w dniu 8 lipca.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy