Inwestycje zagraniczne na rynku mediów w Polsce

Budapeszt1dzienW dniach 20–21 czerw­ca 2016 roku w Buda­pesz­cie odby­ła się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja poświę­co­na mediom w pań­stwach Euro­py Środ­ko­wej i Wschodniej.

Krzysz­tof Jaku­bow­ski z naszej fun­da­cji mode­ro­wał panel dys­ku­syj­ny pt. „Media fre­edom as a chal­len­ge for Euro­pe­an Union” (Wol­ność mediów jako wyzwa­nie dla Unii Euro­pej­skiej).

JakobuwskiW dwu­dnio­wej kon­fe­ren­cji wzię­ło udział wie­lu znaw­ców mediów, naukow­ców i przed­sta­wi­cie­li trze­cie­go sek­to­ra. War­to choć­by wspo­mnieć uczest­ni­ków z Pol­ski: dr Adam Szy­nol (Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski), Doro­ta Gło­wac­ka (Hel­siń­ska Fun­da­cja Praw Czło­wie­ka) i Leszek Jaż­dzew­ski (Liber­te!).

Naszą szcze­gól­ną uwa­gę zwró­ci­ło wystą­pie­nie doty­czą­ce narzę­dzi „mięk­kiej cen­zu­ry” sto­so­wa­nych na Węgrzech. Nale­żą do nich: odpo­wied­nie zle­ca­nie reklam przez urzę­dy admi­ni­stra­cji, regu­la­cje ryn­ku mediów okre­śla­ne przez rząd oraz otwar­tą pre­sję poli­tycz­ną (mają­cą na celu sprze­daż medium przez aktu­al­ne­go właściciela).

Klik­nij w przy­cisk POBIERZ w kolum­nie po pra­wej, aby wyświe­tlić raport z pod­su­mo­wa­nia projektu.

Lide­rem pro­jek­tu Media Inve­st­ments and the­ir Impact on the Media Mar­ket and the Gene­ral Public in Cen­tral Eastern Euro­pe był Mer­tek Media Moni­tor (WĘgry). Part­ne­ra­mi były Fun­da­cja Wol­no­ści (Pol­ska), Memo 98 (Sło­wa­cja) oraz Uni­wer­sy­tet Karo­la w Pra­dze (Cze­chy).