Fundusz Korkowy 2014

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

Ponow­nie pro­wa­dzi­my moni­to­ring efek­tyw­no­ści i zasad­no­ści wydat­ko­wa­nia pie­nię­dzy z Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Prze­ciw­dzia­ła­nia Pro­ble­mom Alko­ho­lo­wym w Lublinie.

Tym razem koor­dy­na­to­ra­mi zada­nia są Krzysz­tof Kowa­lik i Oli­wia Świą­­tek-Kowa­­lik. Uwa­ża­my, że w Lubli­nie przy­da się świe­że spoj­rze­nie nt. fun­du­szu korkowego.

W stycz­niu pre­zy­dent mia­sta otrzy­mał list infor­mu­ją­cy o roz­po­czę­ciu monitoringu.

List do pre­zy­den­ta mia­sta, infor­mu­ją­cy o roz­po­czę­ciu moni­to­rin­gu fun­du­szu kor­ko­we­go w Lubli­nie (plik PDF)

alkohol

Ile miesz­kań­cy Lubli­na wyda­ją na alkohol?

War­to­ści alko­ho­lu sprze­da­ne­go na tere­nie Lubli­na w latach 2012 i 2013 (na pod­sta­wie oświad­czeń zło­żo­nych przez przed­się­bior­ców), w tym:
1) w 2012 r.: 317 173 912, 94 zł,
2) w 2013 r.: 323 041 541, 16 zł.
3) w 2014 r.: 328 918 611 zł.
3) w 2015 r.: 329 706 942 zł.
3) w 2016 r.: 345 386 822 zł.

Licz­ba miesz­kań­ców Lubli­na (dane wg. Urząd Sta­ty­stycz­ny w Lublinie):
1) w 2012 r.: 348 120,
2) w 2013 r. 346 942 (stan na 30.09.2013 r.)
3) w 2014 r. 343 598
3) w 2015 r. 340 727
3) w 2016 r. 340 500

Śred­nio na 1 miesz­kań­ca: 911,11 zł (2012) 931,11 zł (2013), 957,28 zł (2014), 967,66 zł (2015) oraz 1014,35 zł (2016).

War­tość sprze­da­ży alko­ho­lu w Lubli­nie w roku 2013:

do 4,5% (w tym piwo) – 152 395 795,44 zł

od 4,5% do 18% (bez piwa) – 44 101 636,11 zł

powy­żej 18% – 126 544 109,61 zł

POBIERZ RAPORT Z MONITORINGU FUNDUSZU KORKOWEGO ZA 2013 ROK

Ankie­ta Par­pa G‑1 za 2013 rok

Zapisz się na newsletter:

 

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie