Ekonomia w Działaniu

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

Pro­jekt „Eko­no­mia w Dzia­ła­niu” powstał z ini­cja­ty­wy gru­py mło­dych ludzi, zain­te­re­so­wa­nych  tema­ty­ką eko­no­mii. Jego celem jest pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści eko­no­micz­nej oraz upo­wszech­nia­nia postaw przed­się­bior­czych wśród młodzieży.

Szkolenie w projekcie Ekonomia w DziałaniuSwo­imi dzia­ła­nia­mi chce­my zwró­cić uwa­gę na potrze­bę pro­wa­dze­nia edu­ka­cji eko­no­micz­nej, któ­ra ma wpływ na nasze doro­słe życie, od codzien­nych finan­sów domo­wych, po poziom emerytury.

Pro­jekt pole­gał na orga­ni­za­cji pię­ciu cało­dnio­wych szko­leń o tema­ty­ce inwe­sto­wa­nia oraz wyjeź­dzie stu­dyj­nym na gieł­dę papie­rów war­to­ścio­wych do Warszawy.

Gru­pę ini­cja­tyw­ną stwo­rzy­li: Arek, Karol, Ola, Paweł, Syl­wia, Mar­ta oraz Magda.

Uczest­ni­cy pro­jek­tu na pod­sta­wie zdo­by­tej wie­dzy przy­go­to­wa­li arty­ku­ły eko­no­micz­ne na por­tal inter­ne­to­wy dla mło­dzie­ży www.ekonomiawdzialaniu.pl oraz prze­pro­wa­dzi­li szko­le­nia w swo­ich lokal­nych społecznościach.

 

W sumie zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy pięć szko­leń, dotyczących:

  • inwe­sto­wa­nia na gieł­dzie papie­rów wartościowych,
  • zakła­da­nia i pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej,
  • pra­wa podatkowego,
  • inwe­sto­wa­nia na ryn­kach Unii Europejskiej,
  • inwe­sto­wa­nia w nieruchomości

 

Prze­czy­taj nasz fol­der „Eko­no­mia w Dzia­ła­niu”, z arty­ku­ła­mi uczest­ni­ków projektu:

Pro­jekt był reali­zo­wa­ny w ramach pro­gra­mu „Mło­dzież w Działaniu”.

Młodzież w Działaniu

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie