Inicjatywa Lokalna w Lublinie

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

IL_ulotkaMasz Głos, Masz Wybór

W ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” w 2013 roku, zgłosiliśmy Fundację Wolności do realizacji zadania „inicjatywa lokalna”. Zdecydowaliśmy się właśnie na to działanie z dwóch powodów. Po pierwsze w Lublinie wciąż nie ma uchwały Rady Miasta w sprawie inicjatywy lokalnej. Chcielibyśmy, aby odpowiednia uchwała została podjęta, a ta najwyższa forma partycypacji obywatelskiej zyskała popularność wśród mieszkańców Lublina i stała się często wykorzystywanym narzędziem udziału obywateli w życiu naszego samorządu.

Inicjatywa lokalna

Istotą inicjatywy lokalnej jest pełna kooperacja władz samorządowych i mieszkańców. Łączą oni swoje siły, celem zaspokojenia potrzeb miejscowej społeczności. Mówi się, że inicjatywa lokalna jest najwyższą formą uczestnictwa w życiu publicznym, bo mieszkańcy mogą nie tylko wskazać, co powinno zostać zrealizowane, ale również czynnie uczestniczyć w działaniach, np. budując wymarzony plac zabaw z materiałów otrzymanych od władz gminy. Wkładem mieszkańców w inicjatywy lokalne może być praca, wkład rzeczowy albo pieniądze. Dzięki temu władze oszczędzają na kosztach inwestycji, zaś wspólna realizacja zadania integruje lokalną społeczność. Niektórzy społecznicy uważają ponadto, że osobisty udział w przedsięwzięciu wpływa na większą troskę mieszkańców o zrealizowany projekt.

IL_ulotka2Podstawa prawna
Inicjatywa lokalna została uregulowana w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (od art. 19b do 19h):

inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Co możemy razem zrobić
Ustawa dokładnie wymienia, czego może dotyczyć inicjatywa lokalna. Są to zadania publiczne w zakresie:
– budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– działalności charytatywnej;
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Inicjatywa lokalna Lublin– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
– wspierania aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych;
– turystyki i krajoznawstwa;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
– porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Kto może wystąpić
Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy, którzy faktycznie zamieszkują w danej społeczności (nie muszą być tam zameldowani). Występują oni z inicjatywą bezpośrednio, lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej.

Od czego zacząć
maszglos2013Podejmując się inicjatywy lokalnej należy zdać sobie sprawę, że powinna ona zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności. Warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
Kim są odbiorcy inicjatywy?
Jaki problem chcemy rozwiązać?
Jakie działania należy podjąć?
Jaki jest nasz cel?
Czy mamy partnerów, sojuszników?
Jaki będzie nasz wkład w realizację zadania?

Co dalej
Jeśli zebrałeś grupę mieszkańców i wspólnie odpowiedzieliście sobie na wcześniejsze pytania, możecie przystąpić do składania wniosku na realizację inicjatywy lokalnej. Możecie złożyć go w Biurze Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą. Wniosek powinien być podpisany przez komitet mieszkańców lub reprezentanta organizacji, która w Waszym imieniu go składa. Złożony wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej i kosztorysowej. Najważniejszym elementem wniosku jest uzasadnienie, dlaczego, po co i jak chcemy realizować zadanie publiczne wspólnie z samorządem.

W razie pytań i wątpliwości pomocy możesz szukać w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin (dane kontaktowe – tel. 81 466 19 54, mail: ngo@lublin.eu).

Realizacja zadania
Reprezentanci wnioskodawców zostaną powiadomieni o wyniku oceny wniosku. W przypadku akceptacji wniosku zostanie podpisana umowa na realizację inicjatywy lokalnej.

Przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje wnioskującym mieszkańcom lub organizacjom pieniędzy, lecz wspólnie z nimi realizuje zadanie i sam pokrywa koszty.

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszystkie