Inicjatywa Lokalna w Lublinie

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

IL_ulotkaMasz Głos, Masz Wybór

W ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” w 2013 roku, zgło­si­li­śmy Fun­da­cję Wol­no­ści do reali­za­cji zada­nia „ini­cja­ty­wa lokal­na”. Zde­cy­do­wa­li­śmy się wła­śnie na to dzia­ła­nie z dwóch powo­dów. Po pierw­sze w Lubli­nie wciąż nie ma uchwa­ły Rady Mia­sta w spra­wie ini­cja­ty­wy lokal­nej. Chcie­li­by­śmy, aby odpo­wied­nia uchwa­ła zosta­ła pod­ję­ta, a ta naj­wyż­sza for­ma par­ty­cy­pa­cji oby­wa­tel­skiej zyska­ła popu­lar­ność wśród miesz­kań­ców Lubli­na i sta­ła się czę­sto wyko­rzy­sty­wa­nym narzę­dziem udzia­łu oby­wa­te­li w życiu nasze­go samorządu.

Ini­cja­ty­wa lokalna

Isto­tą ini­cja­ty­wy lokal­nej jest peł­na koope­ra­cja władz samo­rzą­do­wych i miesz­kań­ców. Łączą oni swo­je siły, celem zaspo­ko­je­nia potrzeb miej­sco­wej spo­łecz­no­ści. Mówi się, że ini­cja­ty­wa lokal­na jest naj­wyż­szą for­mą uczest­nic­twa w życiu publicz­nym, bo miesz­kań­cy mogą nie tyl­ko wska­zać, co powin­no zostać zre­ali­zo­wa­ne, ale rów­nież czyn­nie uczest­ni­czyć w dzia­ła­niach, np. budu­jąc wyma­rzo­ny plac zabaw z mate­ria­łów otrzy­ma­nych od władz gmi­ny. Wkła­dem miesz­kań­ców w ini­cja­ty­wy lokal­ne może być pra­ca, wkład rze­czo­wy albo pie­nią­dze. Dzię­ki temu wła­dze oszczę­dza­ją na kosz­tach inwe­sty­cji, zaś wspól­na reali­za­cja zada­nia inte­gru­je lokal­ną spo­łecz­ność. Nie­któ­rzy spo­łecz­ni­cy uwa­ża­ją ponad­to, że oso­bi­sty udział w przed­się­wzię­ciu wpły­wa na więk­szą tro­skę miesz­kań­ców o zre­ali­zo­wa­ny projekt.

IL_ulotka2Pod­sta­wa prawna
Ini­cja­ty­wa lokal­na zosta­ła ure­gu­lo­wa­na w usta­wie o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie (od art. 19b do 19h):

ini­cja­ty­wa lokal­na – to for­ma współ­pra­cy jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go z ich miesz­kań­ca­mi, w celu wspól­ne­go reali­zo­wa­nia zada­nia publicz­ne­go na rzecz spo­łecz­no­ści lokalnej.

Co może­my razem zrobić
Usta­wa dokład­nie wymie­nia, cze­go może doty­czyć ini­cja­ty­wa lokal­na. Są to zada­nia publicz­ne w zakresie:
- budo­wy, roz­bu­do­wy lub remon­tów dróg, kana­li­za­cji, sie­ci wodo­cią­go­wej, budyn­ków oraz obiek­tów archi­tek­tu­ry sta­no­wią­cych wła­sność jed­no­stek samo­rzą­du terytorialnego;
- dzia­łal­no­ści wspo­ma­ga­ją­cej roz­wój wspól­not i spo­łecz­no­ści lokalnych;
- dzia­łal­no­ści charytatywnej;
- pod­trzy­my­wa­nia i upo­wszech­nia­nia tra­dy­cji naro­do­wych, pie­lę­gno­wa­nia pol­sko­ści oraz roz­wo­ju świa­do­mo­ści naro­do­wej, oby­wa­tel­skiej i kulturowej;
Inicjatywa lokalna Lublin- dzia­łal­no­ści na rzecz mniej­szo­ści naro­do­wych i etnicz­nych oraz języ­ka regionalnego;
- kul­tu­ry, sztu­ki, ochro­ny dóbr kul­tu­ry i dzie­dzic­twa narodowego;
- pro­mo­cji i orga­ni­za­cji wolontariatu;
- nauki, szkol­nic­twa wyż­sze­go, edu­ka­cji, oświa­ty i wychowania;
- wspie­ra­nia i upo­wszech­nia­nia kul­tu­ry fizycznej;
- wspie­ra­nia akty­wi­za­cji spo­łecz­nej osób niepełnosprawnych;
- tury­sty­ki i krajoznawstwa;
- eko­lo­gii i ochro­ny zwie­rząt oraz ochro­na dzie­dzic­twa przyrodniczego;
- porząd­ku i bez­pie­czeń­stwa publicznego.

Kto może wystąpić
Z ini­cja­ty­wą lokal­ną mogą wystą­pić miesz­kań­cy, któ­rzy fak­tycz­nie zamiesz­ku­ją w danej spo­łecz­no­ści (nie muszą być tam zamel­do­wa­ni). Wystę­pu­ją oni z ini­cja­ty­wą bez­po­śred­nio, lub za pośred­nic­twem orga­ni­za­cji pozarządowej.

Od cze­go zacząć
maszglos2013Podej­mu­jąc się ini­cja­ty­wy lokal­nej nale­ży zdać sobie spra­wę, że powin­na ona zaspo­ka­jać potrze­by lokal­nej spo­łecz­no­ści. War­to odpo­wie­dzieć sobie na kil­ka pytań:
Kim są odbior­cy inicjatywy?
Jaki pro­blem chce­my rozwiązać?
Jakie dzia­ła­nia nale­ży podjąć?
Jaki jest nasz cel?
Czy mamy part­ne­rów, sojuszników?
Jaki będzie nasz wkład w reali­za­cję zadania?

Co dalej
Jeśli zebra­łeś gru­pę miesz­kań­ców i wspól­nie odpo­wie­dzie­li­ście sobie na wcze­śniej­sze pyta­nia, może­cie przy­stą­pić do skła­da­nia wnio­sku na reali­za­cję ini­cja­ty­wy lokal­nej. Może­cie zło­żyć go w Biu­rze Obsłu­gi Miesz­kań­ców lub wysłać pocz­tą. Wnio­sek powi­nien być pod­pi­sa­ny przez komi­tet miesz­kań­ców lub repre­zen­tan­ta orga­ni­za­cji, któ­ra w Waszym imie­niu go skła­da. Zło­żo­ny wnio­sek zosta­nie pod­da­ny oce­nie mery­to­rycz­nej i kosz­to­ry­so­wej. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem wnio­sku jest uza­sad­nie­nie, dla­cze­go, po co i jak chce­my reali­zo­wać zada­nie publicz­ne wspól­nie z samorządem.

W razie pytań i wąt­pli­wo­ści pomo­cy możesz szu­kać w Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin (dane kon­tak­to­we – tel. 81 466 19 54, mail: ngo@lublin.eu).

Reali­za­cja zadania
Repre­zen­tan­ci wnio­sko­daw­ców zosta­ną powia­do­mie­ni o wyni­ku oce­ny wnio­sku. W przy­pad­ku akcep­ta­cji wnio­sku zosta­nie pod­pi­sa­na umo­wa na reali­za­cję ini­cja­ty­wy lokalnej.

Przy reali­za­cji ini­cja­ty­wy lokal­nej samo­rząd nie prze­ka­zu­je wnio­sku­ją­cym miesz­kań­com lub orga­ni­za­cjom pie­nię­dzy, lecz wspól­nie z nimi reali­zu­je zada­nie i sam pokry­wa koszty.

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie