Budżet Obywatelski w dzielnicy Rury

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin

Taki spo­sób dys­po­no­wa­nia budże­tem nazy­wa się par­ty­cy­pa­cyj­nym (z ang. par­ti­ci­pa­tion – uczest­nic­two), bo wszy­scy miesz­kań­cy dziel­ni­cy mają wpływ na jego przeznaczenie.

Budżet Obywatelski w Lublinie - Tak, możemy!Chce­my pod­jąć się tego tema­tu, bo uwa­ża­my, że publicz­ne pie­nią­dze powin­ny słu­żyć miesz­kań­com i być wyda­wa­ne zgod­nie z ich potrze­ba­mi. Takie dzia­ła­nie gwa­ran­tu­je budżet par­ty­cy­pa­cyj­ny. Do głów­nych celów Fun­da­cji Wol­no­ści nale­żą roz­wój demo­kra­cji i spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go oraz zwięk­sze­nie udzia­łu oby­wa­te­li w spra­wo­wa­niu wła­dzy. Zagad­nie­nie par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej jest bli­skie nie tyl­ko celom naszej orga­ni­za­cji, ale rów­nież oso­bi­stym zain­te­re­so­wa­niom oso­bom zwią­za­nym z Fun­da­cją Wolności.

Uchwa­la­nie budże­tu gmi­ny czy jak w tym przy­pad­ku dziel­ni­cy doty­czy naj­waż­niej­szych spraw doty­czą­cych lokal­nej spo­łecz­no­ści, tj. roz­dzia­łu środ­ków finan­so­wych. Bez­po­śred­ni udział miesz­kań­ców w usta­la­niu tego, na co zosta­ną prze­zna­czo­ne pie­nią­dze z rezer­wy celo­wej sta­no­wi naj­wyż­szą for­mę demo­kra­cji w naj­waż­niej­szej spra­wie doty­czą­cej spo­łecz­no­ści dzielnicy.

Przy­pa­dek dziel­ni­cy Rury

W lutym br. Rada Dziel­ni­cy Rury pod­ję­ła decy­zję o włą­cze­niu się w reali­za­cję pro­jek­tu budże­tu oby­wa­tel­skie­go we współ­pra­cy z Fun­da­cją Wol­no­ści, pod patro­na­tem hono­ro­wym Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin.

Budżet obywatelski w LublinieNa samym począt­ku usta­lo­no zasa­dy współ­pra­cy mię­dzy Radą i Zarzą­dem Dziel­ni­cy a Fun­da­cją Wol­no­ści. W dal­szej kolej­no­ści prze­pro­wa­dzo­no akcję infor­ma­cyj­ną (kon­fe­ren­cja pra­so­wa w ratu­szu, kam­pa­nia ulot­ko­wa, pro­mo­cja w inter­ne­cie). Zor­ga­ni­zo­wa­no trzy spo­tka­nia dla miesz­kań­ców (w róż­nych czę­ściach dziel­ni­cy), na któ­rych roz­ma­wia­no o budże­cie oby­wa­tel­skim oraz o pro­ble­mach osób tutaj żyjących.

Miesz­kań­cy mogli zgło­sić swo­je pro­po­zy­cje do reali­za­cji w ramach rezer­wy celo­wej. Przy­go­to­wa­ny przez nas for­mu­larz był pro­sty i krót­ki (zawie­rał opis przed­się­wzię­cia, cel jego reali­za­cji oraz miej­sce na dane kon­tak­to­we). Swo­je pro­po­zy­cje moż­na było zosta­wić w domu kul­tu­ry, Biu­rze Obsłu­gi Miesz­kań­ców, admi­ni­stra­cjach osie­dli miesz­ka­nio­wych oraz poprzez inter­net. Każ­da oso­ba mogła zgło­sić dowol­ną ilość pomysłów.

Po zebra­niu pro­po­zy­cji (w sumie 121), wystą­pi­li­śmy do poszcze­gól­nych komó­rek orga­ni­za­cyj­nych z proś­bą o pomoc w ich szyb­kiej wery­fi­ka­cji. Pra­cow­ni­cy Wydzia­łu Orga­ni­za­cji roz­dzie­li­li zada­nia według kom­pe­ten­cji poszcze­gól­nych komó­rek orga­ni­za­cyj­nych, odpo­wie­dzial­nych za ich realizacje.

budżet obywatelski w LublinieW wyni­ku wery­fi­ka­cji, 111 pro­jek­tów zna­la­zło się na kar­cie do gło­so­wa­nia (odrzu­co­no tyl­ko te, któ­re były nie­moż­li­we do reali­za­cji np. ze wzglę­du na brak odpo­wied­nie­go tere­nu lub nie­le­żą­ce w zakre­sie kom­pe­ten­cji samorządu).

Lista wszyst­kich pomy­słów zna­la­zła się w spe­cjal­nym wyda­niu gaze­ty „Nowy Impuls”, poświę­co­nej budże­to­wi oby­wa­tel­skie­mu. Miesz­kań­cy mogli gło­so­wać, wybie­ra­jąc mak­sy­mal­nie trzy pro­po­zy­cje, poprzez wycię­cie kar­ty do gło­so­wa­nia i wrzu­ce­nie do urny znaj­du­ją­cej się w Domu Kul­tu­ry LSM oraz Biu­rze Obsłu­gi Miesz­kań­ców lub poprzez pobra­nie, wypeł­nie­nie i ode­sła­nie kar­ty ze stro­ny internetowej.

Człon­ko­wie zarzą­du dziel­ni­cy wspól­nie z przed­sta­wi­cie­lem Fun­da­cji Wol­no­ści doko­na­li otwar­cia zapie­czę­to­wa­nych urn i zli­cze­nia wyni­ków gło­so­wa­nia. Odda­no w sumie 795 gło­sów, z cze­go 679 na kar­tach do gło­so­wa­nia a 116 poprzez internet.

Wyni­ki głosowania:

  1. Wyko­na­nie tablic info­r­ma­­cy­j­nych-ogło­­sze­­nio­­wych na tere­nach miej­skich na każ­dym z osie­dli (83 głosy).
  2. Remont i moder­ni­za­cja uli­cy Kon­ra­da Wal­len­ro­da z uwzględ­nie­niem dodat­ko­wych miejsc posto­jo­wych (44).
  3. Usta­wie­nie na osie­dlach dodat­ko­wych dom­ków dla kotów (38).
  4. Doku­men­ta­cja remon­tu uli­cy Bal­la­dy­ny (31).
  5. Inte­gra­cyj­ne miej­sce spo­tkań z pla­cem zabaw, tak­że z kil­ko­ma ele­men­ta­mi dla dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią (23).

urnaDopie­ro po zakoń­cze­niu gło­so­wa­nia oka­za­ło się, że remont ul. Wal­len­ro­da jest pla­no­wa­ny przez Zarząd Dróg i Mostów w tym roku a doku­men­ta­cja remon­tu uli­cy nie może być wyko­na­na, jeśli w Wie­lo­let­nim Pla­nie Inwe­sty­cyj­nym nie ma zapi­su o jej remon­cie (wcze­śniej ZDiM odmó­wił wery­fi­ka­cji wnio­sków miesz­kań­ców). Wyni­ki wraz z powyż­szą infor­ma­cją zosta­ły przed­sta­wio­ne na posie­dze­niu rady dzielnicy.

Więk­szość człon­ków rad­ny zlek­ce­wa­ży­ła głos miesz­kań­ców, uzna­jąc posta­wie­nie tablic oraz budo­wę dom­ków dla kotów za zmar­no­wa­nie pie­nię­dzy i pod­czas gło­so­wa­nia wybra­li budo­wę inte­gra­cyj­ne­go miej­sca spo­tkań oraz budo­wę scho­dów (któ­ra w gło­so­wa­niu zna­la­zła się na dal­szej pozycji).

Człon­ko­wie Rady Dziel­ni­cy Rury w ten spo­sób wypa­czy­li ideę budże­tu oby­wa­tel­skie­go, któ­ra pole­ga na nie inge­ro­wa­niu w demo­kra­tycz­ną decy­zję tych, któ­rzy wzię­li udział w gło­so­wa­niu. Prze­gra­li­śmy bitwę, ale mamy nadzie­ję na wygra­nie woj­ny o praw­dzi­wie oby­wa­tel­ski budżet w rękach miesz­kań­ców mia­sta Lublina.

 

Fundacja im. Stefana BatoregoPro­jekt dofi­nan­so­wa­ny przez Fun­da­cję im. Ste­fa­na Batorego.

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie