Fundusz Korkowy 2012

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

Wyroznienie za udział w akcji "Masz Głos" 2012Nasza fun­da­cja w 2012 roku bra­ła udział w ogól­no­pol­skiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, orga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję im. Ste­fa­na Bato­re­go. Reali­zo­wa­li­śmy zada­nie „Fun­dusz Korkowy”.

Fun­dusz Kor­ko­wy to popu­lar­na nazwa na środ­ki w budże­cie gmi­ny, pozy­ska­ne z zezwo­leń na sprze­daż alko­ho­lu. Środ­ki te powin­ny być wyko­rzy­sta­ne przez gmi­nę na pro­fi­lak­ty­kę i prze­ciw­dzia­ła­nie pro­ble­mom alko­ho­lo­wym (i nie mogą być wyda­ne na co inne­go). W tego­rocz­nym pla­nie budże­tu Lubli­na sza­cu­je się, że wpły­wy ze sprze­da­ży zezwo­leń wynio­są 6,4 mln zł.

Naszym celem było spraw­dze­nie, na co w mie­ście Lublin wyda­wa­ne są środ­ki z fun­du­szu kor­ko­we­go, i zor­ga­ni­zo­wa­nie dys­ku­sji o tym, jak naj­le­piej je wyda­wać, by zapo­bie­gać uza­leż­nie­niom. Zada­nie będzie reali­zo­wa­ne w okre­sie maj-listo­­pad 2012 roku.

Zada­nie koor­dy­nu­je i opie­ku­je się nim Sto­wa­rzy­sze­nie Lide­rów Lokal­nych Grup Oby­wa­tel­skich.

Prze­bieg reali­za­cja zada­nia:

Szkolenie SLLGO Miedzeszyn 201211–13 maj – wzię­li­śmy udział w szko­le­niu „Miej wpływ na wydat­ki z fun­du­szu kor­ko­we­go w swo­jej gmi­nie” w Mie­dze­szy­nie k. War­sza­wy, orga­ni­zo­wa­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie Lokal­nych Lide­rów Grup Oby­wa­tel­skich we współ­pra­cy z Fun­da­cją im. Ste­fa­na Batorego.

17 maj – uwa­ga od oso­by któ­ra zna się na tej tema­ty­ce – spraw­dzić czy środ­ki z kor­ko­we­go są  wyda­wa­ne na budowę/modernizację boisk.

18 maj – przej­rze­li­śmy zawar­tość Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej mia­sta Lublin pod kątem doku­men­tów zwią­za­nych z reali­za­cją Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alkoholowych.

Poni­żej zamiesz­cza­my odno­śni­ki do cie­kaw­szych plików:
Zarzą­dze­nie Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z dnia 28 grud­nia 2011 r. w spra­wie powo­ła­nia Komi­sji Roz­wią­zy­wa­na Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych w Lubli­nie i okre­śle­nia jej zadań
Gmin­ny Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych na rok 2010
Gmin­ny Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych na rok 2011
Spra­woz­da­nie z reali­za­cji Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych w roku 2011 
Gmin­ny Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych na rok 2012  (uchwa­ła Rady Mia­sta Lublin nr 265/XV/2011 z 24 listo­pa­da 2011 roku)
Stro­na w BIP nt. kon­kur­sów ogła­sza­nych przez Pre­zy­den­ta – w tym kon­kur­sów zwią­za­nych z reali­za­cją Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alkoholowych.
Powo­ła­nie komi­sji kon­kur­so­wej do oce­ny ofert z zakre­su pro­wa­dze­nia pro­fi­lak­tycz­nej dzia­łal­no­ści infor­ma­cyj­nej i edu­ka­cyj­nej w roku 2012
Powo­ła­nie komi­sji kon­kur­so­wej do oce­ny ofert w zakre­sie Gmin­ne­go Pro­gra­mu w roku 2012
Powo­ła­nie komi­sji kon­kur­so­wej do oce­ny ofert w zakre­sie pomo­cy tera­peu­tycz­nej i rehabilitacji
Powo­ła­nie komi­sji kon­kur­so­wej do oce­ny ofert w zakre­sie pomo­cy rodzi­nom dotknię­tym przemocą
Wyni­ki kon­kur­su ofert na reali­za­cję w 2012 r. zada­nia w ramach Prze­ciw­dzia­ła­nia uza­leż­nie­niom i pato­lo­giom spo­łecz­nym wyni­ka­ją­ce­go z Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, w tym zada­nia III – Pro­wa­dze­nie pro­fi­lak­tycz­nej dzia­łal­no­ści infor­ma­cyj­nej i edu­ka­cyj­nej w zakre­sie roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów alko­ho­lo­wych, w szcze­gól­no­ści dla dzie­ci i mło­dzie­ży [Pro­wa­dze­nie przez róż­ne pod­mio­ty obo­zów (kolo­nii) let­nich z pro­fe­sjo­nal­nym pro­gra­mem pro­fi­lak­tycz­nym dla 1.200 dzie­ci i młodzieży]

23 maj – wysła­li­śmy pismo do zastęp­cy pre­zy­den­ta mia­sta Lublin Moni­ki Lipiń­skiej infor­mu­ją­ce o roz­po­czę­ciu reali­za­cji zada­nia w Lubli­nie: zobacz pismo do Pani Moni­ki Lipiń­skiej, zastęp­cy prezydenta

24 maj – zło­że­nie wnio­sków o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej do Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li oraz Regio­nal­nej Izby Obra­chun­ko­wej z zapy­ta­niem o prze­pro­wa­dzo­ne kon­tro­le w związ­ku z reali­za­cją Gmin­ne­go Pro­gra­mu Prze­ciw­dzia­ła­nia Alko­ho­li­zmo­wi w Lubli­nie w cią­gu ostat­nich trzech lat. Zło­że­nie wnio­sku do Pol­skiej Agen­cji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych o prze­sła­nie ankie­ty PARPA-G1, prze­ka­za­nej przez mia­sto Lublin za lata 2010–2011.

Zobacz wnio­sek do Naj­wyż­szej Izby Kontroli
Zobacz wnio­sek do Regio­nal­nej Izby Obrachunkowej
Zobacz wnio­sek do Pań­stwo­wej Agen­cji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alkoholowych

fundusz korkowy25 maj – RIO oraz NIK odpo­wie­dzia­ły, że nie pro­wa­dzi­ły kon­tro­li w wymie­nio­nych przez nas latach i zakre­sie w mie­ście Lublin.

28 maj – wysła­li­śmy wnio­sek do pre­zy­den­ta mia­sta Lublin o udzie­le­nie infor­ma­cji publicz­nej. Zapy­ta­li­śmy o ter­mi­ny wyda­rzeń (np. imprez ple­ne­ro­wych, kon­fe­ren­cji) finan­so­wa­nych z Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Prze­ciw­dzia­ła­nia Alko­ho­li­zmo­wi oraz czy w bie­żą­cym roku Urząd Mia­sta pla­nu­je finan­so­wać z fun­du­szu kor­ko­we­go budo­wę lub moder­ni­za­cję boisk sportowych.

Zobacz wnio­sek do Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin

28 maj – otrzy­ma­li­śmy ankie­ty PARPA-G1 za ostat­nie trzy lata: Lublin_PARPA G1_2009Lublin_PARPA G1_2010 oraz Lublin_PARPA G1_2011. PARPA G1 2012.

18 czerw­ca – spo­tka­li­śmy się z pra­cow­ni­ka­mi Wydzia­łu Zdro­wia i Spraw Spo­łecz­nych Urzę­du Mia­sta Lublin: dyrek­to­rem Wydzia­łu Jerzym Kusiem, z‑cą dyrek­to­ra Wydzia­łu Bar­ba­rą Danie­luk oraz kie­row­ni­kiem refe­ra­tu ds. roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mu uza­leż­nień Kata­rzy­ną Raczyń­ską. W spo­tka­niu wzię­ły udział tak­że przed­sta­wi­ciel­ki Sto­wa­rzy­sze­nia Samo­po­mo­cy Tery­to­rial­nej. Mie­li­śmy oka­zję nawią­zać rela­cje z pra­cow­ni­ka­mi urzę­du, przed­sta­wić ideę akcji „Masz Głos, Masz Wybór” a tak­że zadań pyta­nia, któ­re nam się nasu­nę­ły po dotych­cza­so­wej ana­li­zie doku­men­tów. Pra­cow­ni­cy urzę­du byli bar­dzo otwar­ci i nasta­wie­ni na współ­pra­cę i pomoc.

Masz GłosOdpo­wiedź na pyta­nie ws prze­zna­cze­nia środ­ków z Fun­du­szu Kor­ko­we­go na budo­wę boisk

2 lip­ca – Na Wyż­szej Szko­le Eko­no­mii i Inno­wa­cji będzie orga­ni­zo­wa­na kon­fe­ren­cja „Pie­lę­gno­wa­nie Zdro­wia Rodzi­ny – Per­spek­ty­wa Euro­pej­ska”, dofi­nan­so­wa­na ze środ­ków Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych na rok 2012 (roz­po­czę­cie o godz. 10).

Plan kon­fe­ren­cji, stro­na 1
Plan kon­fe­ren­cji, stro­na 2

wrze­sień – nie­uda­ne pró­by umó­wie­nia spo­tka­nia z zastęp­cą pre­zy­den­ta Lubli­na, Panią Moni­ką Lipińską.

2 paź­dzier­ni­ka – spo­tka­nie z prze­wod­ni­czą­cym Gmin­nej Komi­sji Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych w Lubli­nie, dr. Pio­trem Dreherem.

Spotkanie nt. funduszu korkowego w Lublinie9 paź­dzier­ni­ka – spo­tka­nie z Panem Jerzym Kusiem, dyrek­to­rem Wydzia­łu Zdro­wia i Spraw Spo­łecz­nych Urzę­du Mia­sta Lublin.

30 paź­dzier­ni­ka – spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce – pre­zen­ta­cja wyni­ków moni­to­rin­gu w lubel­skim ratuszu.

Nasz raport wysła­li­śmy rów­nież mailem do lubel­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych zaj­mu­ją­cych się prze­ciw­dzia­ła­niem uza­leż­nie­niom i pato­lo­giom spo­łecz­nym (na pod­sta­wie danych zna­le­zio­nych na www.bazy.ngo.pl).

Pobierz raport (plik w for­ma­cie PDF) lub obej­rzyj poniż­szą prezentację:

26 listo­pa­da – zło­ży­li­śmy nasz raport u Pre­zy­den­ta Mia­sta. Poni­żej pismo przewodnie:

13 luty 2013 – wysła­li­śmy list do Pre­zy­den­ta Żuka z pyta­niem, czy zamie­rza wyko­rzy­stać nasze rekomendacje

Pytanie do Prezydenta Żuka

7 mar­ca 2013 – odpo­wiedź na nasz list od zastęp­cy pre­zy­den­ta mia­sta Lublin, p. Moni­ki Lipińskiej

Odpowiedź od p. Prezydent Moniki Lipińskiej

Otrzy­ma­li­śmy WYRÓŻNIENIE od orga­ni­za­to­rów akcji „Masz Głos, Masz Wybór”:

Wyroznienie za udział w akcji "Masz Głos" 2012

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Fun­da­cji im. Ste­fa­na Batorego

Zapisz się na newsletter:

 

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie