Badanie Aktywności Radnych 2012

PROJEKT

Fun­da­cja Wol­no­ści prze­pro­wa­dzi­ła Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych Rady Mia­sta Lublin. Uwzględ­nia ono aktyw­ność rad­nych w pra­cach rady, dostęp­ność dla miesz­kań­ców, reali­za­cję obiet­nic wybor­czych, współ­pra­cę z rada­mi dziel­nic, oce­nę dzia­łal­no­ści rad­nych wysta­wio­ną przez dzien­ni­ka­rzy oraz fak­tycz­ny koszt obec­no­ści rad­nych na sesjach i posie­dze­niach komi­sji.

Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych ma na celu wyróż­nie­nie naj­bar­dziej pra­co­wi­tych rad­nych oraz zmo­bi­li­zo­wa­nie wszyst­kich człon­ków Rady Mia­sta do aktyw­nej dzia­łal­no­ści w dru­giej poło­wie kaden­cji. Sta­tu­et­kę Naj­ak­tyw­niej­sze­go Rad­ne­go Rady Mia­sta Lublin w latach 2010–2012 otrzy­mał Syl­we­ster Tuła­jew. Dru­gie miej­sce zajął Zbi­gniew Ław­ni­czak a trze­cie ex eaquo Jadwi­ga Mach i Mar­cin Nowak.

Rela­cje w mediach: TVP Lublin, Radio Lublin

Raport z Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych Rady Mia­sta Lublin: Pobierz peł­ny raport.

Załącz­ni­ki do rapor­tu:

1. Treść odpo­wie­dzi rad­nych na pyta­nie wysy­ła­ne mailem w ramach bada­nia: Pobierz.

2. Mie­sięcz­ne zesta­wie­nia wypła­co­nych diet rad­nym Rady Mia­sta Lublin w okre­sie sty­czeń 2011-listo­­pad 2012: Pobierz.

3. Zesta­wie­nie nie­obec­no­ści rad­nych na posie­dze­niach komi­sji sta­łych Rady Mia­sta Lublin w okre­sie gru­dzień 2010 – listo­pad 2012: nie­do­stęp­ne w wer­sji elek­tro­nicz­nej.

4. Wnio­ski rad­nych do budże­tu mia­sta na 2o12 rok: nie­do­stęp­ne w wer­sji elek­tro­nicz­nej.

5. Wnio­ski rad­nych do budże­tu mia­sta na 2013 rok: Pobierz.

6. Adre­sy mailo­we prze­wod­ni­czą­cych zarzą­dów i rad dziel­nic w Lubli­nie: Pobierz.

7. Pro­jekt uchwa­ły Rady Mia­sta Lublin w spra­wie powo­ła­nia spo­łecz­nych asy­sten­tów rad­nych Rady Mia­sta Lublin: Pobierz.

8. Ulot­ki wybor­cze poszcze­gól­nych rad­nych (klik­nij na nazwi­sko, aby otwo­rzyć):

Mariusz Banach
Jacek Bed­nar­czyk
Elż­bie­ta Dados
Leszek Daniew­ski
Piotr Dre­her
Zdzi­sław Drozd
Marek Jaku­bow­ski
Dariusz Jezior
Zbi­gniew Jur­kow­ski
Piotr Kowal­czyk
Woj­ciech Kra­kow­ski
Michał Kraw­czyk
Piotr Kuty
Zbi­gniew Ław­ni­czak
Jadwi­ga Mach
Jan Made­jek
Elż­bie­ta Mrocz­kow­ska
Mar­cin Nowak
Jaro­sław Paku­ła
Tomasz Pitu­cha
Sta­ni­sław Pod­gór­ski / dru­ga
Mie­czy­sław Ryba
Beata Ste­pa­niuk
Mał­go­rza­ta Sucha­now­ska
Zbi­gniew Tar­goń­ski
Syl­we­ster Tuła­jew
Mar­ta Wci­sło

Raport z Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych obję­ty jest licen­cją Cre­ati­ve Com­mons Uzna­nie autor­stwa 3.0 Pol­ska.

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie