Obywatelski Monitoring Sportu

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

Obywatelski Monitoring SportuFun­da­cja Wol­no­ści zna­la­zła się w gro­nie 16 orga­ni­za­cji z całej Pol­ski, któ­re prze­szły rekru­ta­cję i zosta­ły wybra­ne do reali­za­cji oby­wa­tel­skie­go moni­to­rin­gu sportu.

Naszym celem było spraw­dze­nie jak mia­sto Lublin wyda­je pie­nią­dze na sport, kto z nich korzy­sta, jakie są źró­dła finan­so­wa­nia spor­tu w mie­ście, czy urząd mia­sta robi to prawidłowo.

Zobacz peł­ny raport z moni­to­rin­gu spor­tu w Lubli­nie (plik PDF)

Prze­pro­wa­dze­nie moni­to­rin­gu spor­tu w mie­ście wiel­ko­ści Lubli­na oka­za­ło się nie­zwy­kle trud­nym wyzwa­niem. Wiel­ka ilość obiek­tów i orga­ni­za­cji spor­to­wych, duże kwo­ty dota­cji dys­try­bu­owa­ne w ramach kon­kur­sów na reali­za­cję zadań publicz­nych oraz róż­no­rod­ność pod­mio­tów zarzą­dza­ją­cych obiek­ta­mi spor­to­wy­mi spra­wia­ją, że prze­pro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej ana­li­zy zagad­nie­nia było nie­zwy­kle trudne.

Celem nasze­go moni­to­rin­gu było bada­nie dzia­łań gmi­ny z zakre­su pla­no­wa­nia i podej­mo­wa­nia decy­zji o spo­rcie, zaso­bów i dostęp­no­ści obiek­tów spor­to­wych, finan­so­wa­nia oraz infor­mo­wa­nia o sporcie.

Z prze­pro­wa­dzo­ne­go moni­to­rin­gu wyni­ka, że decy­zje podej­mo­wa­ne i następ­nie reali­zo­wa­ne w zakre­sie spor­tu w Lubli­nie są kon­ty­nu­acją pla­nów zapi­sa­nych w doku­men­tach stra­te­gicz­nych gminy.

Sport w gmi­nie moż­na okre­ślić mia­nem powszech­ne­go, obiek­ty spor­to­we są łatwo dostęp­ne dla miesz­kań­ców (dłu­gie godzi­ny otwar­cia, dostęp­ność dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, dogod­na loka­li­za­cja). Z prze­pro­wa­dzo­ne­go moni­to­rin­gu wyni­ka jed­nak, że bra­ku­je miej­sca (np. na stro­nie inter­ne­to­wej urzę­du), gdzie zna­la­zła­by się peł­na ofer­ta spor­to­wa wraz z cen­ni­kiem, har­mo­no­gra­mem wynaj­mu, dany­mi kon­tak­to­wy­mi do jed­nost­ki zarzą­dza­ją­cej oraz z moż­li­wo­ścią doko­na­nia rezerwacji.

Naszym zda­niem na zwięk­sze­nie dostęp­no­ści obiek­tów spor­to­wych oraz upo­wszech­nie­nie spor­tu w Lubli­nie wpływ może mieć publi­ka­cja przez urząd mia­sta wyka­zu obiek­tów spor­to­wych oraz klu­bów i orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych w zakre­sie spor­tu. Za istot­ne uzna­je­my wpro­wa­dze­nie miej­skie­go sys­te­mu rezer­wa­cji obiek­tów sportowych.

Na koniec war­to zazna­czyć, że przy reali­za­cji moni­to­rin­gu byli­śmy w sta­łym kon­tak­cie z Panem Jaku­bem Kosow­skim – dyrek­to­rem Wydzia­łu Spor­tu i Tury­sty­ki, któ­ry bły­ska­wicz­nie udzie­lał odpo­wie­dzi na wszyst­kie nasze pyta­nia i wąt­pli­wo­ści, za co ser­decz­nie dziękujemy.

Oby­wa­tel­ski Moni­to­ring Spor­tu został zre­ali­zo­wa­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Lide­rów Lokal­nych Grup Oby­wa­tel­skich, przy wspar­ciu Fun­da­cji im. Ste­fa­na Bato­re­go. Wię­cej o Oby­wa­tel­skim Moni­to­rin­gu Spor­tu znaj­dziesz na stro­nie watchdog.org.pl.

Zapo­znaj się rów­nież z innym naszym moni­to­rin­giem – „Fun­dusz Kor­ko­wy”, za któ­ry otrzy­ma­li­śmy wyróż­nie­nie od orga­ni­za­to­rów akcji „Masz Głos, Masz Wybór” w 2012 roku.

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie