Nagrody dla urzędników od wojewody i marszałka za 2015 rok [lista]

No Com­ments

Kil­ka tygo­dni temu zwró­ci­li­śmy się do Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go oraz Woje­wo­dy Lubel­skie­go z wnio­skiem o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji dot. wyka­zu pra­cow­ni­ków, peł­nią­cych funk­cje publicz­ne, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy za pra­cę w 2015 rok, wraz z poda­niem kwo­ty oraz uza­sad­nie­nia przy­zna­nia nagro­dy. Wcze­śniej takie infor­ma­cje opu­bli­ko­wał Pre­zy­dent Mia­sta Lublin.

Oby­dwa urzę­dy udo­stęp­ni­ły nam wnio­sko­wa­ne infor­ma­cje. Dziś publi­ku­je­my listę urzędników.

Już kil­ku­krot­nie opi­sy­wa­li­śmy, dla­cze­go jaw­ność nagród wypła­ca­nych urzęd­ni­kom z publicz­nych pie­nię­dzy jest waż­na. Po pierw­sze, chce­my wie­dzieć o suk­ce­sach urzęd­ni­ków, któ­rzy pra­cu­ją dla nas. Po dru­gie, dzię­ki temu sami urzęd­ni­cy mogą zoba­czyć, jak pra­co­wać, aby zostać nagro­dzo­nym. Po trze­cie jaw­ność wypła­co­nych nagród peł­ni funk­cję pre­wen­cyj­ną przed nad­uży­cia­mi. Po czwar­te, mamy pra­wo wie­dzieć na co urząd wyda­je pie­nią­dze z naszych podatków.

Nagro­dy dla pra­cow­ni­ków peł­nią­cych funk­cje publicz­ne w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim za 2015 by fun­da­cja­wol­no­sci on Scribd

Lubel­ski Urząd Woje­wódz­ki Nagro­dy dla Osób peł­nią­cych funk­cje publicz­ne 2015 by fun­da­cja­wol­no­sci on Scribd

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy