Nielegalny płot zniknie z os. Botanik?

No Com­ments

Nie uda­ła się zamia­na grun­tów pomię­dzy Inter­bu­dem a Ratu­szem. „W odwe­cie” Inter­bud ogro­dził swój teren na os. Bota­nik. Zda­niem lubel­skie­go Ratu­sza nic nie da się z tym zro­bić. My jed­nak zna­leź­li­śmy wytrych!

Ogro­dzo­ne tere­ny są udrę­ką dla oko­licz­nych mieszkańców

Przy­po­mnij­my: Inter­bud posia­da dział­ki na os. Bota­nik przy zbie­gu ulic Relak­so­wej i Tara­so­wej. Obec­nie dział­ki te sta­no­wią nie­urzą­dzo­ne tere­ny zie­le­ni. Jed­nak w pla­nie miej­sco­wym dział­ki te prze­zna­czo­na są na zie­leń. Dział­ki oto­czo­ne są już przez nowo­pow­sta­łe blo­ki. Jest to łako­my kąsek pod zabu­do­wę. Inter­bud pró­bo­wał zabu­do­wać swój grunt w try­bie lex dewe­lo­per. Zakoń­czy­ło się to fiaskiem.

Wte­dy inwe­stor wpadł na pomysł by dział­kę, któ­rej nie może zabu­do­wać wymie­nić z mia­stem Lublin na moż­li­we do zabu­do­wy dział­ki. Decy­zja w tej spra­wie mia­ła zapaść na wrze­śnio­wej sesji Rady Mia­sta. Spra­wa budzi­ła jed­nak spo­re kon­tro­wer­sje. Jeden z posłów zgło­sił nawet spra­wę do CBA. Pre­zy­dent osta­tecz­nie wyco­fał się z pro­po­zy­cji zamia­ny działek.

Inter­bud w odwe­cie zaczął gro­dzić dział­kę na os. Bota­nik. Ratusz publicz­nie przy­znał, że nic w tej spra­wie nie da się zro­bić. – Teren pozo­sta­je w pry­wat­nych rękach i na dziś mia­sto nie ma moż­li­wo­ści jego ochro­ny przed ogro­dze­niem, czy udo­stęp­nie­nia miesz­kań­com – wypo­wie­dzia­ła się Kata­rzy­na Duma, rzecz­nicz­ka pre­zy­den­ta Lubli­na dla Dzien­ni­ka Wschod­nie­go. Ogro­dze­nie sta­ło się dużą uciąż­li­wo­ścią dla oko­licz­nych miesz­kań­ców, dla któ­rych to jedy­ny teren zie­lo­ny. Naj­bar­dziej pro­blem odczu­li wła­ści­cie­le psów, któ­rzy codzien­nie cho­dzi­li tu z nimi na spacer.

Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy spra­wę w Fun­da­cji Wol­no­ści. Miej­sco­wy Plan Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go wska­zu­je, że tere­ny dewe­lo­pe­ra mają być tere­na­mi zie­lo­ny­mi. Plan wska­zu­je też, że tere­nów tych nie moż­na gro­dzić! Spra­wę zgło­si­li­śmy do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, któ­ry odpo­wia­da za tzw. samo­wo­lę urba­ni­stycz­ną. Pre­zy­dent po namy­śle prze­ka­zał jed­nak spra­wę do Powia­to­we­go Inspek­to­ra Nad­zo­ru Budow­la­ne­go, wska­zu­jąc, że są to robo­ty budow­la­ne, któ­rych wyko­na­nie nie wyma­ga ani zgło­sze­nia ani pozwo­le­nia na budowę.

Gdzie dokład­nie wpi­sa­ny jest zakaz? W § 49 ust. 9 pkt 7 lit. a, pkt 9 lit. b uchwa­ły uchwa­ły nr 661/XXVI/2012 Rady Mia­sta Lublin z dnia 20 grud­nia 2012 r. w spra­wie uchwa­le­nia miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin – część V C w obsza­rze poło­żo­nym pomię­dzy ul. Wil­lo­wą, ul. Sła­win­kow­ską, ul. Poli­go­no­wą i pro­jek­to­wa­ną ulicą
Zelwe­ro­wi­cza (z tre­ścią uchwa­ły zapo­znasz się tutaj). Brzmi on:

Dla tere­nów VC 1ZP, VC 2ZP, VC 3ZP, VC 4ZP, VC 5ZP usta­la się […] TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
„a) zaka­zu­je się loka­li­za­cji ogro­dzeń z wyjąt­kiem reali­za­cji ogro­dzeń wyłącz­nie w stre­fie loka­li­za­cji urzą­dzeń spor­to­wo – rekre­acyj­nych na tere­nach VC 2ZP i VC 3ZP oraz dla pla­ców zabaw i gier, przy czym ogro­dze­nia te nie mogą koli­do­wać z prze­bie­giem ście­żek pie­szych i rowerowych;
b) zaka­zu­je się budo­wy ogro­dzeń peł­nych oraz z pre­fa­bry­ka­tów betonowych”

Co dalej?

Spra­wą zain­te­re­so­wa­ły się lokal­ne media, m.in. Gaze­ta Wybor­cza. Z usta­leń dzien­ni­ka­rzy wyni­ka, że jesz­cze w stycz­niu dział­ka będzie kon­tro­lo­wa­na. Są już pierw­sze usta­le­nia. – Ogro­dze­nie powsta­ło nie­zgod­nie z miej­sco­wym pla­nem zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go – wypo­wie­dział się dla Gaze­ty Wybor­czej Paweł Kwie­cień, rad­ca praw­ny w lubel­skim Powia­to­wym Inspek­to­ra­cie Nad­zo­ru Budowlanego.

Cze­ka­my na pod­ję­cie dzia­łań przez Nad­zór Budow­la­ny, likwi­da­cję ogro­dze­nia i przy­wró­ce­nie tere­nu mieszkańcom.

Zgło­sze­nie Fun­da­cji Wolności

2021.12.10-PML-wniosek-ws.-dzialek-na-Botaniku-Interbud-Construction-przywrocenie-sposobu-uzytkowania-art.-31-KPA-art.-59-UPZP (art. 31 KPA, art. 59 UPZP)”]

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy, finan­so­wa­ne­go z Fun­du­szy EOG

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy