Kwoty diet dla przewodniczących zarządów dzielnic za 2016

No Com­ments

Pre­zen­tu­je­my zesta­wie­nie kwo­ty diet, wypła­co­nych poszcze­gól­nym prze­wod­ni­czą­cym zarzą­dów dziel­nic w Lubli­nie w 2016 roku. Doty­czy diet wypła­co­nych za pierw­sze dzie­więć mie­się­cy tego roku.

War­to wyja­śnić, że każ­de­go mie­sią­ca prze­wod­ni­czą­cy zarzą­dów dziel­nic skła­da­ją oświad­cze­nie, w któ­rym infor­mu­ją czy nastą­pi­ły oko­licz­no­ści powo­du­ją­ce zmniej­sze­nie die­ty. Mogą to być: cho­ro­ba, zda­rze­nie loso­we lub inne okoliczności.

22 na 31 prze­wod­ni­czą­cych zarzą­dów otrzy­ma­ło peł­ne wyna­gro­dze­nie za dzie­więć mie­się­cy. Nie­peł­ne wyna­gro­dze­nie może rów­nież zda­rzyć się w sytu­acji rezy­gna­cji lub odwo­ła­nia ze sta­no­wi­ska (Anna Woj­cie­chow­ska, Fla­wiusz Obrusiewicz).

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy