Posiedzenie RD Węglin Południowy 29 września 2015

No Comments

Część formalną poprzedziło spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej panem Pawłem Misiurkiem. Obie strony podkreślały dobrą współpracę, dyskutowano na temat intensywniejszych działań na temat upowszechniania wiedzy na tematy porządkowe i przestrzegania przez mieszkańców Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin.

 1. Przyjęcie porządku obrad

 2. Odczytanie i przyjęcie protokółów z poprzednich posiedzeń, tj. z dnia 9 lipca oraz z dnia 11 czerwca.

 3. Wobec zaproszenia na spotkanie wystosowanego przez prezydenta miasta do rady dzielnicy – rada dzielnicy postanowiła ustalić priorytety, przygotować tematy do na spotkaniu, złożyć listę tematów w kancelarii prezydenta, aby prezydent i dyrektorzy wydziałów mogli się przygotować odpowiedzi, tak aby spotkanie było merytoryczne i owocne.

 4. Budżet Obywatelski – referat na temat zgłoszonych projektów w dzielnicy i dzielnicach sąsiednich oraz projektów ogólnomiejskich (pobieżnie). Decyzja w sprawie promowania jednego z projektów dużych, tak aby wobec możliwości głosowania tylko na jeden projekt, zwiększyć szansę na realizację. Rada dzielnicy uznała za zasadne wnioskowanie do budżetu Rady Miasta, o wykonanie inwestycji, zgłoszonych do BO tj. budowy traktu pieszo rowerowego Roztocze (D-45) i budowy odcinka ulicy Gęsiej (D-50).

 5. Rada dzielnicy wyraziła potrzebę uzgodnienia i wyrażenia stanowiska na temat podziału dzielnicy. Jednocześnie, członkowie rady dzielnicy nie wiedzą na jakim etapie jest procedura podziału.

 6. Rada dzielnicy wyraziła potrzebę uzgodnienia i wyrażenia stanowiska na temat Trasy Zielonej, wobec zajęcia w tej sprawie stanowiska przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe.

 7. Referaty komisji problemowych. Komisje przedstawiły szczegółowa listę zadań inwestycyjnych i organizacyjnych.

 8. Sprawozdanie przewodniczącego zarządu z bieżącej działalności, w tym także z relacja postępu realizacji zadań inwestycyjnych.

Wnioski/uchwały Min. wniosek o dołączenie nagrania z posiedzenia z dnia 11 czerwca 2015 roku, do protokołu, wniosek przyjęty. Brak uchwał.

Uwagi:

 • Członkowie rady dostrzegają korzyści z rejestrowania przebiegu posiedzeń. Dokonane nagranie, zostało udostępnione członkom rady dzielnicy i zostało uznane za integralną część protokołu. Jednak nie podjęto dyskusji i decyzji, aby rejestrowanie posiedzeń stało się obowiązującą praktyką.

 • Kontakty z prezydentem miasta, przewodniczący zarządu poinformował, że otrzymał zaproszenie na spotkanie z prezydentem, jednak takie spotkanie miałoby się odbyć dwa dni po zaproszeniu. Taka praktyka ze strony kancelarii prezydenta wydaje się niewłaściwa, gdyż tak krótkie terminy nie pozwalają się przygotować do spotkania, żadnej ze stron. Spotkanie z prezydentem ostatecznie zostało przełożone, na nieznany termin.

 • Przewodniczący zarządu, mówił, o inicjatywie mającej na celu wspólne działanie zarządów rad dzielnic w celu zwiększenia rangi rad dzielnic, zmian w statutach etc.

Czas trwania posiedzenia: 18:00- 21:30

Obecni: 14 członków rady, gość ze Straży Miejskiej, brak radnych miejskich

Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy