Posiedzenie RD Węglin Południowy 29 września 2015

No Com­ments

Część for­mal­ną poprze­dzi­ło spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem Stra­ży Miej­skiej panem Paw­łem Misiur­kiem. Obie stro­ny pod­kre­śla­ły dobrą współ­pra­cę, dys­ku­to­wa­no na temat inten­syw­niej­szych dzia­łań na temat upo­wszech­nia­nia wie­dzy na tema­ty porząd­ko­we i prze­strze­ga­nia przez miesz­kań­ców Regu­la­mi­nu utrzy­ma­nia czy­sto­ści i porząd­ku na tere­nie mia­sta Lublin.

 1. Przy­ję­cie porząd­ku obrad

 2. Odczy­ta­nie i przy­ję­cie pro­to­kó­łów z poprzed­nich posie­dzeń, tj. z dnia 9 lip­ca oraz z dnia 11 czerwca. 

 3. Wobec zapro­sze­nia na spo­tka­nie wysto­so­wa­ne­go przez pre­zy­den­ta mia­sta do rady dziel­ni­cy – rada dziel­ni­cy posta­no­wi­ła usta­lić prio­ry­te­ty, przy­go­to­wać tema­ty do na spo­tka­niu, zło­żyć listę tema­tów w kan­ce­la­rii pre­zy­den­ta, aby pre­zy­dent i dyrek­to­rzy wydzia­łów mogli się przy­go­to­wać odpo­wie­dzi, tak aby spo­tka­nie było mery­to­rycz­ne i owocne.

 4. Budżet Oby­wa­tel­ski – refe­rat na temat zgło­szo­nych pro­jek­tów w dziel­ni­cy i dziel­ni­cach sąsied­nich oraz pro­jek­tów ogól­no­miej­skich (pobież­nie). Decy­zja w spra­wie pro­mo­wa­nia jed­ne­go z pro­jek­tów dużych, tak aby wobec moż­li­wo­ści gło­so­wa­nia tyl­ko na jeden pro­jekt, zwięk­szyć szan­sę na reali­za­cję. Rada dziel­ni­cy uzna­ła za zasad­ne wnio­sko­wa­nie do budże­tu Rady Mia­sta, o wyko­na­nie inwe­sty­cji, zgło­szo­nych do BO tj. budo­wy trak­tu pie­szo rowe­ro­we­go Roz­to­cze (D‑45) i budo­wy odcin­ka uli­cy Gęsiej (D‑50).

 5. Rada dziel­ni­cy wyra­zi­ła potrze­bę uzgod­nie­nia i wyra­że­nia sta­no­wi­ska na temat podzia­łu dziel­ni­cy. Jed­no­cze­śnie, człon­ko­wie rady dziel­ni­cy nie wie­dzą na jakim eta­pie jest pro­ce­du­ra podziału. 

 6. Rada dziel­ni­cy wyra­zi­ła potrze­bę uzgod­nie­nia i wyra­że­nia sta­no­wi­ska na temat Tra­sy Zie­lo­nej, wobec zaję­cia w tej spra­wie sta­no­wi­ska przez Radę Dziel­ni­cy Czu­by Południowe.

 7. Refe­ra­ty komi­sji pro­ble­mo­wych. Komi­sje przed­sta­wi­ły szcze­gó­ło­wa listę zadań inwe­sty­cyj­nych i organizacyjnych. 

 8. Spra­woz­da­nie prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du z bie­żą­cej dzia­łal­no­ści, w tym tak­że z rela­cja postę­pu reali­za­cji zadań inwestycyjnych. 

Wnioski/uchwały Min. wnio­sek o dołą­cze­nie nagra­nia z posie­dze­nia z dnia 11 czerw­ca 2015 roku, do pro­to­ko­łu, wnio­sek przy­ję­ty. Brak uchwał. 

Uwa­gi:

 • Człon­ko­wie rady dostrze­ga­ją korzy­ści z reje­stro­wa­nia prze­bie­gu posie­dzeń. Doko­na­ne nagra­nie, zosta­ło udo­stęp­nio­ne człon­kom rady dziel­ni­cy i zosta­ło uzna­ne za inte­gral­ną część pro­to­ko­łu. Jed­nak nie pod­ję­to dys­ku­sji i decy­zji, aby reje­stro­wa­nie posie­dzeń sta­ło się obo­wią­zu­ją­cą praktyką. 

 • Kon­tak­ty z pre­zy­den­tem mia­sta, prze­wod­ni­czą­cy zarzą­du poin­for­mo­wał, że otrzy­mał zapro­sze­nie na spo­tka­nie z pre­zy­den­tem, jed­nak takie spo­tka­nie mia­ło­by się odbyć dwa dni po zapro­sze­niu. Taka prak­ty­ka ze stro­ny kan­ce­la­rii pre­zy­den­ta wyda­je się nie­wła­ści­wa, gdyż tak krót­kie ter­mi­ny nie pozwa­la­ją się przy­go­to­wać do spo­tka­nia, żad­nej ze stron. Spo­tka­nie z pre­zy­den­tem osta­tecz­nie zosta­ło prze­ło­żo­ne, na nie­zna­ny termin. 

 • Prze­wod­ni­czą­cy zarzą­du, mówił, o ini­cja­ty­wie mają­cej na celu wspól­ne dzia­ła­nie zarzą­dów rad dziel­nic w celu zwięk­sze­nia ran­gi rad dziel­nic, zmian w sta­tu­tach etc.

Czas trwa­nia posie­dze­nia: 18:00- 21:30

Obec­ni: 14 człon­ków rady, gość ze Stra­ży Miej­skiej, brak rad­nych miejskich

Przy­ję­to pro­to­ko­ły z poprzed­nich posiedzeń.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy