Nie poznamy nazwisk kandydatów na ławników sądowych

No Com­ments

17 sierp­nia na proś­bę jed­ne­go z miesz­kań­ców Lubli­na zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin oraz Rad­nych Mia­sta Lublin o zamiesz­cze­nie w BIPie nazwisk kan­dy­da­tów na ław­ni­ków sądowych.

Ter­min zgła­sza­nia kan­dy­da­tów upły­nął 30 czerw­ca, ale na stro­nie inter­ne­to­wej ani w BIPie Mia­sta Lublin nie może­my odna­leźć takie­go zesta­wie­nia. Uwa­ża­my, że taki wykaz powi­nien się zna­leźć w zakład­ce „Wybo­ry ław­ni­ków sądo­wych na kaden­cję 2016–2019″.

Zgod­nie z usta­wą pra­wo o ustro­ju sądów powszech­nych, ław­ni­cy powin­ni wyka­zy­wać się nie­po­szla­ko­wa­ną opi­nią. Zatem oby­wa­te­le powin­ni wcze­śniej znać nazwi­ska kan­dy­da­tów, by ewen­tu­al­ne uwa­gi zgło­sić do zespo­łu opi­niu­ją­ce­go kan­dy­da­tów na ławników.

Ław­nik sądo­wy jest insty­tu­cją zaufa­nia publicz­ne­go. Oby­wa­te­le mają pra­wo wie­dzieć, kto chce orze­kać w sądach na rów­nych pra­wach z sędzia­mi zawo­do­wy­mi. Wykaz kan­dy­da­tów na ław­ni­ków sądo­wych jest zatem infor­ma­cją publiczną.

Rów­no mie­siąc po zło­że­niu wnio­sku otrzy­ma­li­śmy decy­zję odmow­ną, pod­pi­sa­ną przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin. Poni­żej treść:

Lawnicy_odmowa

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy