Czy tegoroczne głosowanie na budżet obywatelski będzie nieważne?

No Com­ments

Ubie­gło­rocz­na, pierw­sza edy­cja budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie oka­za­ła się spo­rym suk­ce­sem, zarów­no pod wzglę­dem orga­ni­za­cyj­nym, licz­by zgło­szo­nych pro­jek­tów, jak i osób bio­rą­cych udział w głosowaniu.

Jed­nak ten rok zapo­wia­da się gorzej. Mozol­nie idzie reali­za­cja pro­jek­tów wybra­nych do reali­za­cji. W zeszłym roku miesz­kań­cy zgło­si­li 333 pro­jek­ty, w tym już tyl­ko 210. Ponad­to do 2 ogra­ni­czo­no licz­bę pro­jek­tów, któ­re będzie­my mogli wybrać (w zeszłym roku moż­na było gło­so­wać nawet na 8).

Ba, sami rad­ni zapo­mnie­li o budże­cie oby­wa­tel­skim. Jesz­cze rok temu wie­sza­li bil­l­bo­ar­dy zachę­ca­ją­ce do gło­so­wa­nia (któ­re było nota­be­ne mie­siąc przed wybo­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi), w tym nawet nie powo­ła­li komi­sji ds. budże­tu obywatelskiego.

Inna spra­wa, że regu­la­min jest zarzą­dze­niem Pre­zy­den­ta i nie powi­nien narzu­cać rad­nym (bo nie może, gdyż jest aktem niż­sze­go szcze­bla) powo­ły­wa­nia komi­sji. To tro­chę tak, jak­by rada dziel­ni­cy naka­zy­wa­ła, co ma zro­bić rada miasta.

Fun­da­cja Wol­no­ści zauwa­ży­ła, że rad­ni zapo­mnie­li o powo­ła­niu komi­sji i 24 wrze­śnia zło­ży­li­śmy wnio­sek do Rady Mia­sta o jej pil­ne powo­ła­nie. Zgod­nie bowiem z regu­la­mi­nem, musi ona nie­zwłocz­nie zaopi­nio­wać zgło­szo­ne pro­jek­ty (a zosta­ły zło­żo­ne jesz­cze w maju). Z opre­sji rad­nych wyba­wił Pre­zy­dent, któ­ry tego same­go dnia wydał zarzą­dze­nie zmie­nia­ją­ce regu­la­min budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Pro­jek­ty zosta­ną zaopi­nio­wa­ne w przy­szłym tygo­dniu przez komi­sję budżetowo-ekonomiczną.

Pew­nie ura­tu­je to budżet oby­wa­tel­ski, ale pozo­sta­nie wra­że­nie, że tego­rocz­ny budżet oby­wa­tel­ski został osie­ro­co­ny. Poni­żej treść wnio­sku do radnych:

.

Lublin, 25 wrze­śnia 2015

RADA MIASTA LUBLIN

WNIOSEK

Sza­now­ny Panie Przewodniczący,

Sza­now­ni Pań­stwo Radni,

na pod­sta­wie art. 241 usta­wy Kodeks postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, zwra­ca­my się z wnio­skiem o nie­zwłocz­ne powo­ła­nie przez Radę Mia­sta Lublin doraź­nej Komi­sji ds. Budże­tu Obywatelskiego.

Zgod­nie z przy­ję­tym Regu­la­mi­nem Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go Lubli­na na 2016 rok (peł­na treść na stro­nie https://obywatelski.lublin.eu/714-regulamin-budzetu-obywatelskiego-lublina-na-2016-rok), powo­ła­nie komi­sji jest nie­zbęd­ne do reali­za­cji budże­tu obywatelskiego.

Regu­la­min wyma­ga zaopi­nio­wa­nia przez komi­sję pro­jek­tów zgło­szo­nych do budże­tu oby­wa­tel­skie­go, przed pod­da­niem ich pod gło­so­wa­nie (par. 7 ust. 4 regu­la­mi­nu). Sko­ro regu­la­min wyma­ga takich dzia­łań, to zacho­dzi oba­wa, że gło­so­wa­nie będzie nie­waż­ne. Pro­szę potrak­to­wać spra­wę jako pil­ną, z uwa­gi na krót­ki czas do roz­po­czę­cia głosowania.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy