Zbieramy na Publiczny Rejestr Umów

No Com­ments

W maju br. przy­go­to­wa­li­śmy wysta­wę, pre­zen­tu­ją­cą rejestr umów zawie­ra­nych przez Urząd Mia­sta i Urząd Mar­szał­kow­ski. Wysta­wę umie­sci­li­śmy na Pla­cu Litew­skim w Lubli­nie. Zawie­ra ona sześć tablic, zawie­szo­nych na meta­lo­wym stelażu.

Na tabli­cach znaj­du­ją się infor­ma­cje o tym, z kim, kie­dy, na co i w jakiej kwo­cie umo­wypod­pi­sa­ły Urząd Mia­sta i Urząd Marszałkowski.

Nie­ste­ty, wiatr i burza poważ­nie uszko­dzi­ły tabli­ce z reje­strem umów. Zbie­ra­my pie­nią­dze na wyko­na­nie solid­nych i wodo­od­por­nych tablic, któ­re będą pre­zen­to­wać infor­ma­cje o miej­skich wydatkach.

Zebra­nie pie­nię­dzy pozwo­li na wykonanie/wydruk nowych tablic (tym razem wodo­od­por­nych i wytrzy­mal­szych) i ponow­ne umiesz­cze­nie wysta­wy z reje­strem umów w cen­trum Lublina.

Po obfi­tych opa­dach desz­czu i sil­nym wie­trze w dniu 6 lip­ca, tabli­ce ule­gły znacz­ne­mu uszko­dze­niu (zob. zdję­cie obok).

Zale­ży nam na tym, aby wysta­wa wró­ci­ła z powro­tem na uli­ce mia­sta, bo dzię­ki niej :

  • popu­la­ry­zu­je­my wie­dzę o pie­nią­dzach wyda­wa­nych z naszych pieniędzy,
  • zwra­ca­my uwa­gę miesz­kań­com, na co wła­dze samo­rzą­do­we wyda­ją „nasze” pieniądze,
  • pro­pa­gu­je­my jaw­ność i dostęp do infor­ma­cji publicznej.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy