Posiedzenie RD Węglin Południowy – 17 luty 2015

No Com­ments

Prze­bieg posie­dze­nia Rady Dziel­ni­cy Węglin Połu­dnio­wy z dnia 17 lute­go 2015 roku:

 1. Odczy­ta­nie i przy­ję­cie porząd­ku obrad,

 2. Przy­ję­cie pro­to­ko­łu z poprzed­nie­go posie­dze­nia z dnia 26 stycz­nia 2015, z powo­du cho­ro­by pro­to­ko­lant­ki nie odczy­ta­no protokołu.

 3. Wnio­ski do pla­nu miej­sco­we­go w związ­ku z pismem z UM

 4. Przed­sta­wie­nie wnio­sków do pla­nu przez miesz­kan­kę AG. Dys­ku­sja na temat wnio­sków. Pró­ba for­mu­ło­wa­nia przez radę wła­snych wnio­sków do planu. 

 5. Infor­ma­cja o spra­wach bie­żą­cych, przed­sta­wie­nie kore­spon­den­cji z panem JB – miesz­kań­cem, któ­ry zarzu­ca radzie, nie­pro­por­cjo­nal­ne roz­dy­spo­no­wa­nie środków.

 6. Wobec fak­tu, że było to osta­nie posie­dze­nie rady, prze­wod­ni­czą­ca rady podzię­ko­wa­ła obec­nym za współ­pra­cę w cza­sie kadencji. 

Wnoski/uchwały:

 • Część z człon­ków rady, wobec refe­ra­tu AG, uzna­ła, że rada powin­na się lepiej przy­go­to­wać i jesz­cze raz zebrać, w tej spra­wie. Prze­wod­ni­czą­ca rady nie uzna­ła tego postu­la­tu za wniosek. 

 • Prze­gło­so­wa­no „sta­no­wi­sko”, że rada nie wnie­sie żad­nych wnio­sków do wywo­ła­nej zmia­ny pla­nu miej­sco­we­go; brak uchwał.

Uwa­gi:

 • Dys­ku­sja wokół wnio­sków do pla­nu zgło­szo­nych przez AG, była bar­dzo emo­cjo­nu­ją­ca, nie­ste­ty nie była to dys­ku­sja merytoryczna. 

 • Rada dziel­ni­cy, nie umia­ła usta­lić tre­ści sta­no­wi­ska, któ­re chce zająć. 

 • Rada dziel­ni­cy, mimo sygna­li­zo­wa­nia przez AG tema­tu jesz­cze w listo­pa­dzie 2014 i mimo dostar­cze­nia wnio­sków prze­wod­ni­czą­cej rady, nie przy­go­to­wa­ła się do dyskusji. 

 • Mimo, że w porząd­ku obrad był temat miej­sco­wych pla­nów, prze­wod­ni­czą­ca rady nie przy­go­to­wa­ła sta­no­wi­ska w tej sprawie. 

 •  

Czas trwa­nia posie­dze­nia: 18:00 –

Obec­ni: kwo­rum

Przy­ję­to pro­to­kół z poprzed­nie­go posiedzenia.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy