Z wizytą w Łucku i Równem

No Com­ments

W dniach od 10 do 16 mar­ca jeste­śmy na Ukra­inie. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty dla nowo­wy­bra­nych rad­nych samo­rzą­do­wych z regio­nu Wołyń­skie­go i Rówień­skie­go. Zaję­cia dzie­lą się na dwa blo­ki: sku­tecz­ność pra­cy rad­ne­go – nor­my praw­ne dobre prak­ty­ki z Pol­ski oraz zarzą­dza­nie roz­wo­jem lokalnym.

Na Ukra­inie doko­nu­je się refor­ma decen­tra­li­za­cji. Ist­nie­ją­ce samo­rzą­dy otrzy­ma­ły wię­cej zadań, powsta­ło też wie­le nowych gmin a kil­ka mie­się­cy temu odby­ły się wybo­ry samorządowe.

Warsz­ta­ty są pierw­szym eta­pem pro­jek­tu „Oby­wa­tel­ski rad­ny w ukra­iń­skiej gro­ma­dzie”, finan­so­wa­ne­go przez Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­ską Fun­da­cję Wol­no­ści w ramach pro­gra­mu RITA – Prze­mia­ny w regio­nie. W póź­niej­szym cza­sie pla­nu­je­my m.in. orga­ni­za­cję wizy­ty stu­dyj­nej w Pol­sce dla ukra­iń­skich samorządowców.

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy