Analiza wyników wyborów do rad dzielnic

No Com­ments

Poni­żej ana­li­za wybo­rów do rad dziel­nic w Lubli­nie, opra­co­wa­na dla nas przez Grze­go­rza Mierz­wę. Zapra­sza­my do lektury.

 1. Sło­wo wstępne.

 2. Fre­kwen­cja

  • Wzro­sty i spad­ki w porów­na­niu z poprzed­ni­mi wybo­ra­mi procentowe

 3. ilość man­da­tów w obwodach

 4. licz­ba kan­dy­da­tów w obwodach 

 5. Wnio­ski

 1. Sło­wo wstępne

15 mar­ca 2015 r. odby­ły się Wybo­ry do Rad Dziel­nic. Mia­sto skła­da się z 27 dziel­nic podzie­lo­nych odpo­wied­nio obwo­da­mi wybor­czy­mi oraz licz­bą man­da­tów prze­wi­dzia­na na dany obwód. Z danych uzy­ska­nych z pro­to­ko­łów wybor­czych upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia w wybo­rach było 252979 tys. miesz­kań­ców Dziel­nic. Podział na Obwo­dy w Mia­sto Lubli­ni obwo­dów uza­leż­nio­na od licz­by mieszkańców

  • 1 obwód (Zembrzy­ce, Za Cukrow­nią Węglin Pół­noc­ny i Połu­dnio­wy Sło­wi­nek, Sta­re Mia­sto, Sze­ro­kie, Głusk, Haj­dów – Zadę­bie, Abramowice) 

  • 2 obwo­dy (Felin, Sławin)

  • 3 obwo­dy (Bro­no­wi­ce, Poni­kwo­da, Wieniawa)

  • 4obwody (Cze­chów Pół­noc­ny, Czu­by Połu­dnio­we, Kali­nowsz­czy­zna, Tata­ry, Wrot­ków, Kośminek)

  • 5 obwo­dów (Czu­by Pół­noc­ne , Dziesiąta)

  • 6 obwo­dów (Śród­mie­ście , Cze­chów Południowy)

  • 7 obwo­dów (Rury)

 1. Fre­kwen­cja

Przy zało­że­niu ze upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia było 252979 tys. miesz­kań­ców Lubli­na czyn­ny udział to 18 339 miesz­kań­ców nato­miast waż­nych gło­sów odda­no 17 605. Tabe­la Nr 1. obra­zu­je fre­kwen­cje w poszcze­gól­nych dzielnicach.

Dziel­ni­ca

licz­ba uprawnionych

licz­ba głosów

licz­ba waż­nych głosów

Abra­mo­wi­ce

1271

161

156

Bro­no­wi­ce

12324

1220

1204

Cze­chów Południowy

18388

919

875

Cze­chów Północny

7416

561

528

Czu­by Południowe

11895

834

810

Czu­by Północne

23267

1953

1914

Dzie­sią­ta

18267

1451

1423

Felin

5378

458

446

Głusk

1672

234

225

Haj­dów-Zadę­­bie

1452

202

143

Kali­nowsz­czy­zna

20085

1125

1081

Kon­stan­ty­nów

6920

559

548

Kośmi­nek

10827

802

756

Poni­kwo­da

9867

624

619

Rury

26353

1524

1433

Sła­win

8460

1003

971

Sła­wi­nek

5799

312

310

Sta­re Miasto

2033

108

108

Sze­ro­kie

2291

329

264

Śród­mie­ście

14431

604

591

Tata­ry

10585

634

612

Węglin Połu­dnio­wy

5250

489

487

Węglin Pół­noc­ny

3035

375

341

Wie­nia­wa

10831

748

717

Wrot­ków

9506

603

595

Za Cukrow­nią

2991

168

163

Zembo­rzy­ce

2385

344

285

SUMA

252979

18344

17605

Tabe­la 1. Licz­ba miesz­kań­ców uczest­ni­czą­cych w Wyborach.

Zesta­wie­nie Wybo­rów z 2011 r. z wybo­ra­mi z 2015 r.

Poniż­sza tabe­la przed­sta­wia zesta­wie­nie pre­zen­tu­ją­ce spad­ki i wzro­sty w poszcze­gól­nych dziel­ni­ca z uwzględ­nie­niem prze­pro­wa­dzo­nych wybo­rów bądź obsa­dze­nia Rady bez głosowania.

Abra­mo­wi­ce

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

19,42%

12,67%

 

Bro­no­wi­ce

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

7,49%

9,89%

 

Cze­chów Południowy

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

4,36%

4,99%

 

Cze­chów Północny^

2011

2015#

^-gło­so­wa­nie z 3 obwodów

Fre­kwen­cja

4,57%

7,56%

 

Czu­by Południowe^

2011

2015

^-gło­so­wa­nie z 3 obwodów

Fre­kwen­cja

4,77%

7,01%

 

Czu­by Północne

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

4,99%

8,39%

 

Dzie­sią­ta

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

4,11%

7,94%

 

Felin

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

12,78%

8,51%

 

Głusk

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

21,30%

13,99%

 

Haj­dów-Zadę­­bie

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

12,83%

13,91%

 

Kali­nowsz­czy­zna

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

4,30%

5,60%

 

Kon­stan­ty­nów

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

5,83%

8,08%

 

Kośmi­nek

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

5,96%

7,41%

 

Poni­kwo­da

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

4,25%

6,32%

 

Rury

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

7,93%

5,78%

 

Sła­win

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

7,16%

11,85%

 

Sła­wi­nek

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

5,35%

5,38%

 

Sta­re Miasto

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

4,72%

5,31%

 

Sze­ro­kie

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

8,60%

14,31%

 

Śród­mie­ście^

2011

2015

^-gło­so­wa­nie z 5 obwodów

Fre­kwen­cja

4,20%

4,19%

 

Tata­ry

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

5,22%

5,99%

 

Węglin Połu­dnio­wy

2011^

2015

^-wybo­ry bez głosowania

Fre­kwen­cja

b/g

9,31%

 

Węglin Pół­noc­ny

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

8,70%

12,40%

 

Wie­nia­wa

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

4,60%

6,91%

 

Wrot­ków^

2011

2015

^- gło­so­wa­nie z 3 obwodów

Fre­kwen­cja

6,36%

6,34%

 

Za Cukrow­nią

2011

2015

 

Fre­kwen­cja

9,03%

5,62%

 

Zembo­rzy­ce

2011^

2015

^-wybo­ry bez głosowania

Fre­kwen­cja

b/z

14,42%

 

Pod­su­mo­wa­nie

6,11%

7,49%

 

3. ilość man­da­tów przy­pa­da­ją­cych w obwodach

Dziel­ni­ca

Obwód 1

Obwód 2

Obwód 3

Obwód 4

Obwód 5

Obwód 6

Obwód 7

Abra­mo­wi­ce

15

           

Bro­no­wi­ce

5

4

6

       

Cze­chów Południowy

2

3

4

3

4

5

 

Cze­chów Północny

4

4

3

4

     

Czu­by Południowe

3

3

4

5

     

Czu­by Północne

5

4

4

3

5

   

Dzie­sią­ta

5

5

4

3

4

   

Felin

8

7

         

Głusk

15

           

Haj­dów-Zadę­­bie

15

           

Kali­nowsz­czy­zna

6

4

5

6

     

Kon­stan­ty­nów

6

9

         

Kośmi­nek

4

4

4

3

     

Poni­kwo­da

2

7

6

       

Rury

2

4

2

4

3

3

3

Sła­win

8

7

         

Sła­wi­nek

15

           

Sta­re Miasto

15

           

Sze­ro­kie

15

           

Śród­mie­ście

4

3

3

5

3

3

 

Tata­ry

5

3

4

3

     

Węglin Połu­dnio­wy

15

           

Węglin Pół­noc­ny

15

           

Wie­nia­wa

5

5

5

       

Wrot­ków

3

5

4

3

     

Za Cukrow­nią

15

           

Zembo­rzy­ce

15

           
 1. Ilość kan­dy­da­tów w poszcze­gól­nych obwodach:

Dziel­ni­ca

Obwód 1

Obwód 2

Obwód 3

Obwód 4

Obwód 5

Obwód 6

Obwód 7

Abra­mo­wi­ce

17

           

Bro­no­wi­ce

10

9

14

       

Cze­chów Południowy

b/g

4

12

7

7

10

 

Cze­chów Północny

b/g

7

b/g

13

     

Czu­by Południowe

b/g

4

9

7

     

Czu­by Północne

11

12

9

12

17

   

Dzie­sią­ta

9

11

7

6

15

   

Felin

10

8

         

Głusk

16

           

Haj­dów-Zadę­­bie

16

           

Kali­nowsz­czy­zna

7

5

10

13

     

Kon­stan­ty­nów

15

18

         

Kośmi­nek

6

7

9

6

     

Poni­kwo­da

6

8

12

       

Rury

5

6

3

5

6

6

5

Sła­win

19

16

         

Sła­wi­nek

18

           

Sta­re Miasto

16

           

Sze­ro­kie

20

           

Śród­mie­ście

5

6

b/g

8

5

6

 

Tata­ry

9

5

6

5

     

Węglin Połu­dnio­wy

30

           

Węglin Pół­noc­ny

18

           

Wie­nia­wa

6

8

7

       

Wrot­ków

b/g

9

5

4

     

Za Cukrow­nią

17

           

Zembo­rzy­ce

21

           

b/g – gło­so­wa­nie się nie odby­ło, man­da­ty rów­ne licz­bie kandydatów

WNIOSKI

Wyni­ki dają­ce man­dat w Dzielnicy.

Aby zostać Człon­kiem Rady a tym samym uzy­skać man­dat była zróż­ni­co­wa­na i zale­ża­ła od wie­lu czyn­ni­ków . Jed­nak w toku ana­liz i zesta­wień jed­nym z wio­dą­cych czyn­ni­ków decy­du­ją­cych o wyso­kim wyni­ku wybor­czym była kon­ku­ren­cja do man­da­tu. Jeże­li było kolej­no 2 lub wię­cej kan­dy­da­tów na jeden man­dat w tym samym obwo­dzie wyni­ki wzra­sta­ły. Nato­miast w przy­pad­ku gdy kan­dy­da­tów było tylu co licz­ba man­da­tów lub dwóch trzech wię­cej wte­dy ten poziom spa­dał i nawet posia­da­jąc lider bądź oso­bę już zasia­da­ją­cą w Radzie Dziel­ni­cy jako kan­dy­da­ta nie wpły­wa­ło to na fre­kwen­cje. Wnio­sek jest taki że kon­ku­ren­cja wzma­ga­ła więk­szą potrze­bę rywa­li­za­cji o gło­sy i więk­szą aktyw­ność wśród miesz­kań­ców. Dla przy­kła­du podam oso­bę z naj­wyż­szą licz­bą gło­sów któ­ra zasia­dać będzie w Radzie i z naj­mniej­sza licz­bą głosów.

Naj­wię­cej gło­sów zdo­by­ła Pani Gra­ży­na Stad­nik star­tu­ją­ca z obwo­du Nr 5 na Czu­bach Pół­noc­nych – 290

Naj­mniej gło­sów zdo­by­ły egze­kwio Pani Tere­sa Kwia­tu­szew­ska i Pani Joan­na Bara­now­ska star­tu­ją­ce z obwo­du Nr 1 ze Sta­re­go Mia­sta – 17

Grze­gorz Mierzwa

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy